KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI (1928-2003) HAZ:YARD.DOÇ.DR. FAHRİ SOLAK

 

KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA
(1928-2003)
(TEZLER-KİTAPLAR-MAKALELER)
Yrd. Doç. Dr. Fahri Solak
Marmara Üniversitesi, İİBF Öğretim Üyesi; TİKA Kırgızistan Koordinatörü
SUNUŞ
Türk tarihinin bilinen en eski kavimlerinden biri olarak kabul edilen Kırgızların
1
kavim isminin kaynağı ve anlamı hususunda farklı görüşler bulunmaktadır. Kırgız
ismine Çin, Yunan, Köktürk, Arap, Çağatay, Acem ve Moğol kaynaklarında
rastlanmaktadır. Ancak bunlar içerisinde, Miladi 8. yüzyıla ait olan Köktürk kitabeleri
ve Köktürk oyma harfleriyle yazılmış Uygur Kitabeleri esas güvenilir kaynak olarak
kabul edilmektedir
2
. İlk olarak M.Ö. 1. Yüzyılda Çin kaynaklarında rastlanılan ve 8.
Yüzyılda “Kırgız” şekline büründüğü kabul edilen Kırgız isminin doğuşuna ilişkin
çeşitli görüş ve menkıbeler bulunmaktadır
3
.
Kırgızlar M.Ö. II-I. yüzyıllarda Doğu Tayan-Şan ile Tannu-Ola arasındaki bölgede
Kien-Kun adı ile anılan bir devlet kurmuşlardı. M.Ö. 201-49 yılları arasında Hunlara
tabi olarak, bu devletin Batı kısmındaki Usun birliğini oluşturmuşlardı. Usunlar Hunlar
tarafından Tayan-Şan’a doğru itilmişler ve Milattan sonra Usun birliği dağılarak bu
birliği oluşturan kavimler sırası ile Köktürk, Karluk, Kara-Hıtay ve Moğul devletine
tabi olmuşlardır
4
.
Kırgızlar, Göktürk döneminde Güney Sibirya’da aşağı Yenisey nehri kıyılarında
oturuyorlardı. Yaklaşık 350-400 bin nüfusa sahip oldukları tahmin edilen Yenisey Kırgızla-
rının
5
yaşadığı bugünkü Abakan stepleri ve Minusinsk bölgesine denk düşen bu yer önemli
ve tarıma elverişli idi. Yenisey’e dökülen Kem nehri kıyıları da Kırgızlarla meskundu
6
.
Çin kaynaklarına göre Kırgızlar esas itibariyle göçebe olup
7
, tarım ve hayvancılıkla
uğraşmakta idiler. Darı, buğday, arpa ve yulaf eker ve bunları bir ezme değirmeni ile un
yaparlardı. Sebze ve meyveleri yoktu. Gayet büyük ve kuvvetli atlar beslerlerdi. Yine
deve, koyun ve ağırlıklı olarak sığır beslerlerdi. Ayrıca Kırgızlarda altın, demir ve kalay
bulunurdu
8
.
Yenisey Kırgızlarının demir cevherleri topladıkları ve kendi memleketlerinde
demir ürettikleri bilinmektedir. Kırgızlar yerleştikleri bölgede bulunan zengin demir
1
W. Bartold, Kırgız Cana Kırgızstan Tarıhı Boyunça Tandalma Emgekter, Bişkek,
1997, s. 16; Ahmet Caferoğlu, Türk Kavimleri, 2.b., İstanbul: Enderun Kitabevi, 1988, s. 29.
2
L. Ligeti, “Kırgız Kavim İsminin Menşei”, Türkiyat Mecmuası, C. 1, İstanbul, 1925, s.
236; Ramazan Şeşen, İslam Coğrafyacılarına göre Türkler ve Türk Ülkeleri, 2. b., Ankara:
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1998, s. 63-64 ve 75-77.
3
Geniş bilgi için bkz., Ligeti, a.g.m., s. 235-237; Anvar Baytur, Kırgız Tarıhının
Lektsiyaları I, Bişkek, 1992, s. 26-36.
4
R. Rahmeti Arat, “Kırgızistan”, İslam Ansiklopedisi, C: 6, İstanbul: MEB, ty., s. 737.
5
Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, 3. b., İstanbul: Enderun Kitabevi, 1981, s. 143.
6
Bahaeddin Ögel, İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, 4. b., Ankara: TTK, 1991, s. 207.
7
Wolfram Eberhard, Çin’in Şimal Komşuları, Çev., Nimet Uluğtuğ, Ankara: TTK, 1996, s. 90.
8
Eberhard, a.g.e., s. 68-69 ve Ögel, a.g.e., 208-210.
KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA (1928-2003)
(TEZLER-KİTAPLAR-MAKALELER)
68
cevherlerini işletmekle kalmamış, aynı zamanda bu cevherleri işleyerek demir aletler
üreterek, bölgede yaygın bir demircilik zanaati geliştirmişlerdi. Nitekim, Yenisey
bölgesinde yaşamış olan göçer binicilerin atlarını demir nallarla nallatan ilk kişiler
olduğu belirtilmektedir
9
.
Kırgızlar, M.S. 758 yılında Göktürklerin yerine geçen Uygurların hakimiyetini
geçici olarak tanımış olmakla beraber, bu uzun sürmemiş ve 836-841 yıllarında,
Çinlilerin müttefiki sıfatıyla Uygurlara karşı mücadelede üstün gelmiş ve hatta Uygur
devletinin bir kısmını kendi hakimiyetleri altına almayı başarmışlardı
10
.
Ancak Kırgızların hakimiyetleri de uzun sürmemiş, 920’lerde Çinlilerin
saldırılarına dayanamayarak daha batıya, bugünkü Kırgızistan’a doğru çekilmişlerdir.
Daha sonra henüz toparlanma fırsatı bulamadan XIII. asrın başlarında Cengiz Han
liderliğindeki Moğolların hakimiyetine girmişlerdi
11
.
1425’de Ebu’l-Hayr Han tarafından bir Özbek birliği sağlanmış ve Kırgızlar da bu
birlikte yer almışlardı. Ancak Özbekler Moğol hücumları karşısında tutunamayınca bu
birlikten ayrılan Kırgızlar, Kazaklarla beraber yaşamaya başlamışlardı
12
. XVII. Yüzyılın
ortalarına kadar bu şekilde yaşayan Kırgızlar, bu dönemden sonra Kalmuk ve Rus
yayılmacılığının ortasında kalmışlardı. Bu süreçte Kalmuk’lar Kazak ve Kırgız
bozkırlarını işgal etmişler ve Kırgızlar Kalmuk hakimiyetini kabul etmişlerdi
13
.
18. yüzyıla gelindiğinde, Kırgızların Türkistan’da Buhara ve Hive hanlıklarının
mücadelelerinden rahatsız olan ve Fergana Bölgesinde toplanan insanları bir araya
getirerek Hokand Hanlığı’nı kuran Şahruh İbn Asur Kul (1700-1721) un hakimiyetini
gönüllü olarak kabul ettiklerini görüyoruz. Kısa bir süre sonra Hokand hanlığının idaresi
Kırgızların eline geçti. Böylece Kırgız nüfusu ağırlıklı Hokand Hanlığı hem askeri hem de
idari yönden bir Kırgız devleti durumuna geldi. Kırgızların oluşturduğu Hokand ordusu,
çok geçmeden bölgede etkin bir güç haline geldi. Kırgız Türklerinin önderliğindeki
Hokand Hanlığı’nın yarattığı bu saygın durum XVIII. yüzyılın ortalarına kadar devam etti.
Ancak Türkistan Türklerinin gittikçe güçlenmesini kendisi için tehlikeli gören Çin,
1757’de düzenlediği bir seferle Hokand hanlığını mağlup ve işgal etti. Bu süreçte ili
vadisinde yaşayan Yenisey Kırgızları oldukça zor günler geçirdiler. Türkistan’da yaşayan
Kırgızların yanına göç etme çabaları olumsuz sonuçlarınca Çin idaresinde kaldılar
14
.
Hokand Hanlığı bu mağlubiyetten sonra tekrar toparlandı. Ancak 19. Yüzyıl başlarında,
Hokand Hanı Ömer Han (1809-1822) ile Buhara Emiri Haydar Şah (1800-1826) arasında
yaşanan rekabet, daha sonra 1842’de dönemin Buhara Emiri Nasrullah Han’ın Hokand’ı
kuşatmasıyla sıcak çatışmaya kadar vardı
15
. Bu tarihten sonra Hokand hanlığında iç karışık-
lıklar başlamış, kuşatma kaldırılmış olmasına rağmen Hokand hanlığı tekrar toparlanarak
eski gücüne kavuşamamıştır. Bütün bu gelişmelere rağmen Kırgızlar Hokand Hanlığına
bağlı kalmaya devam etmişler ve Rus işgali karşısında da ülkeyi savunmuşlardır
16
.
9
Ögel, a.g.e.,s. 218-219; jean Gimpel, Ortaçağda Endüstri Devrimi, (3.b., Çev.; Nazım
Özüaydın), Ankara, 1997, s.33.
10
Arat, a.g.m., s. 737.
11
Mehmet Saray ,Yeni Türk Cumhuriyetleri Tarihi, Ankara: TTK, 1996, s. 200.
12
Saadettin Gömeç, Türk Cumhuriyetleri Tarihi, Konya: Komen Yayınları, 1996, s. 114.
13
Saray a.g.e., s. 200; Gömeç, a.g.e., s. 114.
14
Saray a.g.e., s. 202-203.
15
Gömeç, a.g.e., s. 115-116.
16
Saray, a.g.e., s. 212.
SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
69
Rusya ile Türkistan Hanlıkları arasındaki ticari ve siyasi ilişkilerin başlaması,
Moskova Büyük Knezliği (14. yy) dönemine kadar gitmektedir
17
. Novgorod şehrinde
yapılan yıllık panayıra Orta Asya’dan çok miktarda tüccar gelmekte idi. Türkistan
tüccarları, 1364’te Nijniy-Novogorod’da göründüler
18
. Yine Orta Türkistan şehirlerinden
kervanlarla Astrashan veya Orenburg’a Türkistan malları getirilmekte idi
19
. Diğer taraftan
Rusya ile Türkistan arasındaki diplomatik ilişkiler XVI. yüzyılda kuruldu. XVII. ve
XVIII. yüzyıllarda Buhara’dan ve diğer Türkistan Hanlıklarından Rusya’ya diplomatik
heyetlerin gönderildiği bilinmektedir. XVII. yüzyıl boyunca Türkistan Hanlıklarından
Rusya’ya onaltı, Rusya’dan Türkistan’a dokuz diplomatik heyetin gönderildiği
belirtilmektedir
20
. Bu ziyaretlerde Türkistan heyetlerine ağırlıklı olarak ticari ilişkiler
yanında siyasi ve askeri bilgi toplama görevi de verilmekte idi. Nitekim 1820’de
Buhara’ya gönderilen Rus diplomatik heyetine, Rus kurmay subaylar da katılmışlardı
21
.
Ancak Rusya, XVIII. yüzyıl başlarına kadar Türkistan’a doğrudan doğruya askeri
bir saldırıya geçmedi. İlk olarak 29 Mayıs 1714’de I. Petro, Hive’ye askeri bir keşif
kolu gönderilmesini istemişti. 6565 askerden oluşan bir keşif kolu, 31 mühendis ve 50
sivil memur, 138 gemi ile Hive istikametinde harekete geçti. Aleksander B. Çerkaskiy
komutasındaki birlikler 1717 ilkbaharında Hive’ye girdiler. Ancak Şir Gazi Han (1715-
1727)’ın ustaca bir planı ile bütün askerler öldürüldüler. Böylece Rusya’nın Türkistan’ı
istila hareketlerinin direnişle karşılanacağı mesajı da verilmiş oldu
22
.
Bu tarihten sonra Ruslar, Orta Asya’yı işgal siyasetlerinden vazgeçmemekle
beraber, 19. yy ortalarına kadar bölgeye büyük bir askeri hareket düzenlemediler. Bu
süre içinde sınır boylarındaki bazı küçük çatışmalar dışında, Ruslar lojistik hazırlıklar
(kale inşaası vb.) ve istihbarat seferleri ile yetindiler.
18. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere’nin Hindistan’ın büyük bölümünü kendine
bağlaması, ayrıca Hindistan egemenliğini koruma bahanesiyle komşu ülkeleri (Afganistan,
İran, Çin’in Batı Bölgeleri ve Türkistan Hanlıkları) üzerinde etkinlik kurmaya yönelmesi,
Rusya’nın Orta Asya ile ilgili zaten var olan yayılma siyasetine hız verdi. Diğer taraftan
Kırım Harbi’nin (1853-1856) Rusya’nın yenilgisiyle bitmesi ve batıya doğru genişlemesinin
durdurulmuş olması Rusya’yı Türkistan yönünde ilerlemeye yöneltti
23
.
Kırım Harbi’nin ortasında, 1853 yılında, Hokand Hanlığına ait Ak Mescid
Kalesi’nin Ruslar tarafından ele geçirilmesi ile Türkistan’da Rusların ilerleyişi yeni bir
safhaya girdi. Ruslar Türkistan’ın işgali yolunda moral güç kazandılar. Ancak gerek
Kırım Harbi gerekse Kafkaslarda süren Dağıstan ayaklanması (1834-1859) Türkistan’a
doğru rus ilerlemesini bir müddet daha geciktirdi
24
.
1860’lara gelindiğinde Türkistan’da Rus işgalinin hız kazandığı görülüyor. 1864
yazında Evliya-Ata, Türkistan, Kurtka ve Cumgal gibi Hokand Kaleleri ve Aral Gölü
kıyılarındaki Hive toprakları Ruslar tarafından işgal edildi. Aynı yıl Tokmak ve Pişpek
şehirlerini de ele geçirdiler. 1865 yılında Taşkent’in düşmesinin ardından, 1867-68’lerde
Buhara Hanlığı, 1873’de Hive Hanlığı işgal edildi. 1874-1885 arası ise Türkmenistan’ın
17
A. Nimet Kurat, Rusya Tarihi-Başlangıçtan 1917’ye Kadar-, 3. b., Ankara: TTK, 1993, s.
78, 91.
18
Baymirza Hayit, Türkistan Devletlerinin Milli Mücadeleleri Tarihi, Ankara: TTK,
1995, s. 43.
19
Kurat, a.g.e., s. 349.
20
Hayit, a.g.e., s. 44.
21
Kurat, a.g.e., s. 349.
22
Hayit, a.g.e., s. 46-47.
23
Kurat, a.g.e., s. 350.
24
Hayit, a.g.e., s. 66.
KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA (1928-2003)
(TEZLER-KİTAPLAR-MAKALELER)
70
işgalinin tamamlanmasıyla Türkistan’ın tamamı Rus kontrolüne geçmiş oldu
25
.
Yukarıda da işaret edildiği gibi, bu dönemde Kırgız Türklerinin büyük bölümü
Hokand Hanlığı’na dahil idiler. Dolayısıyla Kırgız Türkleri’nin Rus hakimiyetine girişi
de, Rusya’nın Türkistan’da yayılması ve hanlıklara son vermesi sürecine bağlı olarak
gerçekleşti. Bu süreçte hanlıklar arası mücadele ve iç karışıklıklar nedeniyle bazı Kırgız
boylarının Ruslarla ilişkiye geçtikleri ve Rus hakimiyetini kabul ettikleri de görüldü
26
.
Kırgızların Rus hakimiyetine giriş sürecine bakıldığında, öncelikle Kuzey Kırgızlarının
Rus bölgesine dahil olduklarını; Güney Kırgızlarının ise Hokand Hanlığı’nın tamamen
çöküşüne kadar direndikleri görülmektedir
27
.
Ruslar Taşkent’i ele geçirdikten sonra, Orta Asya’da ele geçirdikleri toprakları
Türkistan Bölgesi adı altında toplayarak, Orenburg Genel Valiliği’ne bağladılar. 1867
yılında ise bu toprakları, başkenti Taşkent olan Türkistan Genel Valiliği şeklinde
yeniden düzenlediler. Bu dönemde Hokand Hanlığı bünyesinde bulunan Güney
Kırgızları, hanlığın çöküp Fergana Bölgesi adı ile Türkistan Genel Valiliğine
bağlanmasıyla Rus egemenliğine girmiş oldular
28
.
Ruslar Türkistan’ı 30 yıl gibi kısa bir zamanda ve çok az kayıpla ele geçirdikten
sonra, bölgede tam bir sömürge siyaseti izlediler
29
. Ruslar kurdukları baskıcı idarenin
yanısıra, ağır vergiler koyarak ve sayıları zamanla milyonları bulan rus göçmenlerini
bölgedeki verimli arazilere yerleştirerek bölgeyi bir istismar sahası olarak kullandılar.
1913 yılına ait Yedi-Su eyaleti kayıtlarına göre Kırgızistan’ın Kuzey kıyısında 4-5
milyon hektar arazi rus muhacirlere verilmiş idi. Rusların takip ettiği bu siyaset
Kırgızları çöl ve dağlık araziye doğru ittiği gibi, halkın gittikçe fakirleşmesine de neden
olmuştu. 1903-1913 yılları arasında Kırgızların nüfusu % 7-10 ve malları da % 27
oranında azalmıştı
30
. En geniş çaplı kolonizasyon politikası 1907-1911 döneminde
uygulandı. Aşırı kalabalık olan Rus köylerini rahatlatmak ve topraksız köylülerin toprak
taleplerini karşılamak üzere önemli bir Rus köylü nüfusu Türkistan topraklarına
yerleştirildi. 1916 yılına gelindiğinde, Kazak-Kırgız bölgelerinde, 144.000 kişinin
yaşadığı 530 kolonyalist yerleşim bölgesi kurulmuştu
31
. Bu kolonizasyon hareketi yerli
halk topraklarından sürülerek ve zorla gerçekleştirildiği için, bu süreçte birçok
ayaklanma olmuştur. Türkistan’ın değişik bölgelerinde, yerel önderler tarafından
başlatılan ve bazılarının bastırılması güçlükle gerçekleştirilen bu isyanlar,
koordinasyonsuzluk, Türk boylarının kendi aralarındaki sürtüşmeleri, modern techizat
eksikliği nedeniyle başarılı olamamıştır.
Bu ayaklanmaların en önemlilerinden birisi de Çarlık Rusya’sının son yıllarına
rastlayan 1916’daki milli ayaklanma’dır. Çarlık Rusya I. Dünya Savaşı nedeniyle daha
önce askerlikten muaf tutulan Türkistan Türklerinden 500 bin kişiyi askere almaya karar
verdi. Önceki uygulamalara duyulan tepki birikimi ve bu kararın uyandırdığı infial
birleşince bütün Türkistan’a yayılan bir ayaklanma başladı. 1916 Temmuz’unda
başlayan ve altı aydan fazla süren ayaklanma 1917 başlarında sona erdiğinde 673.000
Türkistanlı öldürülmüş, 168.000’i Sibirya’ya sürülmüş ve 300.000 ‘e yakını da Doğu
25
Saray, a.g.e., s. 226.
26
Kırgız SSR’i, s. 122-123.
27
Kırgız SSR’i, s. 124.
28
Kırgız SSR’i, s. 124.
29
Kurat, a.g.e., s. 352-353.
30
Arat, a.g.m., s. 739.
31
Gün Zileli, “Galiyev Üzerinde El Sıkışmak”, Birikim, S: 111-112, Temmuz-Ağustos
1998, s. 145.
SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
71
Türkistan’a kaçmak zorunda kalmıştı
32
. Çok ağır bir şekilde bastırılan bu ayaklanma
sonucunda Kırgız nüfusunun , ölen veya göç edenler nedeniyle % 30-40 ve mallarının
da % 60-70 oranında azaldığı belirtilmektedir
33
.
1917 Şubat’ında gerçekleşen Şubat ihtilali ile, 300 yıllık Romanov Hanedanı
hakimiyetinin yıkılması Türkistan halklarını kendi durumlarının lehine gelişmeler
olabileceği yönünde umutlandırdı. Türkistan mahalli liderlerinin çoğu, bu ihtilale destek
verdiler. Halk ise gelecek rejimden ziyade çarlık rejiminin devrilmesini memnuniyetle
karşılıyordu
34
. Çünkü Çarlığın yıkılması bütün milli azınlıklar için ferahlatıcı ve ümit
dolu bir devir açıyordu. Devrim öncesi süreçte, Bolşevik lider kadrosunun sıklıkla
vurguladığı hususlardan biri de “Self-Determinasyon Prensibi” idi
35
. Başlangıçta geçici
hükümet 20 Mart 1917’de yayınladığı bir kararname ile, din, ırk ve milliyetine
bakılmaksızın bütün vatandaşların eşitliğini ilan etti. Yine başka kararnamelerle milli
azınlıklar üzerinde çarlık döneminde konulmuş olan sınırlamaları kaldırıldı ve bunlara
bazı konularda özerklik tanındı.
Şubat ihtilali ile çarlık yıkılmış ancak, henüz Bolşevikler iktidarı tam olarak ele
geçirmemişlerdi. 1917 Ekim’inde gerçekleşen Bolşevik ihtilali ile birlikte, milliyetler
sorunu/ulusal sorun
36
halledilmesi gereken önemli problemlerden biri olarak ortaya
çıktı. Olayların gelişimi Bolşevik doktrinde yer alan self-determinasyon prensibi’nin
teorik biçimi ile ihtilali izleyen ilk yıllardaki uygulaması sırasında büyük farklılıklar
olduğunu ortaya koydu. Teori ile uygulama arasındaki bu zıtlık Türkistan halklarının
milli ayaklanışının kaynağını oluşturdu
37
.
Şubat İhtilali sonrası oluşan nisbeten yumuşak ortam üzerine, Rusya Müslümanları
kendi aralarında mahalli toplantılarla durumlarını değerlendirme ve bundan sonraki
sürece ilişkin karar alma çalışmalarına giriştiler. Bu çerçevede Türkistan aydınları Mart
1917’de toplanarak bir Müslüman Şurası oluştururken, ulema da Molla Şir Ali Lapin
liderliğinde Cemiyet-i Ulema’yı kurdu. Bu iki grup 16-23 Nisan 1917’de Taşkent’de
ilk bölgesel Müslüman Kongresini topladılar. 450 Delegenin katıldığı bu kongrede,
Türklerin geleceğinin Ruslarca tek taraflı olarak belirlenemeyeceği vurgulanarak, Rus
kolonizasyonuna son verilmesi ve müsadere edilen toprakların sahiplerine iadesi talep
edildi. Kongrede ayrıca “Türkistan Müslüman Merkezi Şurası” nın kurulması da
kararlaştırıldı
38
. Bu süreçte Kafkasya’da, Kazan Bölgesi’nde, Kırım’da, Orta Asya’da
çeşitli kongreler de düzenlendi. Bu şartlar içinde düzenlenen kongrelerin en kapsamlısı
1-11 Mayıs 1917 tarihleri arasında Moskova’da gerçekleştirilen Bütün Rusya
Müslümanları Kongresi oldu. Kongreye Rusya’nın çeşitli bölgelerinden gelen 900
delege katıldı. Kongrede çok sayıda konu görüşüldü, değerlendirmeler yapıldı. Ruslarla
Türkler arasındaki siyasi ilişkinin mahiyeti konusunda iki fikir ortaya çıktı. Bunlardan,
kuzey Kafkasyalıların da desteklediği Kazan tatarları tek bir devlet içinde özerklik
32
Saray, a.g.e., s. 238.
33
Arat, a.g.m., s. 739.
34
Alâeddin Yalçınkaya, Sömürgecilik-Panislamizm Işığında Türkistan: 1856’dan
Günümüze, İstanbul: Timaş Yayınları, 1997, s. 306.
35
Geniş bilgi için Bkz., Fahir H. Armaoğlu, “Bolşevik İhtilali ve Self-Determination
Prensibi”, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C: XVII, S. 2, 1963, s. 211-250.
36
Geniş bilgi için bkz. Vincent Monteil, Sovyet Müslümanları, Çev. Mete Çamdereli,
İstanbul: Pınar Yayınları, 1992, s. 47-63; E. Hallett Carr, Bolşevik Devrimi (1917-1923), C:1,
Çev. Orhan Suda, İstanbul: Metis Yayınları, 1989, s. 264 ; Josef V. Stalin, Proletarya Devrimi
Çağında Milli Mesele, 2.b., Çev. Şule Perinçek, İstanbul: Kaynak Yay., 1992.
37
Armaoğlu, a.g.m., s. 211.
38
Fazlur Rahman, “Rusya’daki Türklere Karşı Sovyet Politikası’nın Gelişimi (1917-1965)”,
Çev.Hakan Kırımlı, Türk Dünyası Araştırmaları, S: 23, Nisan 1983, s. 140.
KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA (1928-2003)
(TEZLER-KİTAPLAR-MAKALELER)
72
görüşünü savunurken; Azerbaycanlılar, Başkırlar, Kırım Tatarları ve Orta Asya’lılar
federe bir siyasi yapı oluşturulması görüşünü savunuyorlardı
39
. Sonuçta yapılan
oylamada 271’e karşı 446 oyla Mehmet Emin Resulzade’nin öncülüğünü yaptığı
federalist görüş kabul edildi. Bu durum federalizmden hoşlanmayan Bolşevikler için
olumsuz bir gelişme idi
40
. 11 gün süren kongrede açılış konuşmalarından sonra, kongre
gündeminde Memleket İdaresi Usulleri, Medeni ve Mahalli Muhtariyet, Dini ve Milli
İşlerin Teşkilatı, Mahkeme İşleri, Mahalli İdareler, Savaşta ilişkimiz, İl Kurultayı,
Kadınlar Meselesi, İşçiler Meselesi, Toprak Meselesi, Akrain (Kafkas, Türkistan,
Kazakistan) Meselesi, Mazide Sömürge Siyaseti ve bununla ilgili sorunlar, Askeri Teşkilat
Meselesi, Siyasi Teşkilat meselesi, Bütün Rusya Müslümanlarının büyük milli meclisini
seçme gibi konular yer aldı. Bu konular, oluşturulan dokuz adet komisyon tarafından
müzakere edilerek, oluşturulan raporlar kongreye sunuldu
41
. Kongrenin son oturumunda
müftü ve kadı seçimleri yanında, kongrenin en önemli konularından biri olan Milli Şura
kurulması hususu da müzakere edilerek, 30 kişiden oluşacak ve Rusya Müslümanlarının
faaliyetlerini koordine edecek bir Milli Şura oluşturulmasına karar verildi
42
. Bu şura Rus
Kurucu Meclisine Rusya Müslümanlarının haklarıyla ilgili sunulacak teklifleri
hazırlayacaktı. Bu dönemde Temmuz ve Kasım 1917’de iki defa daha kongre toplandı.
Ancak federalizm kararı gerçekleşmeden Bolşevik İhtilali gerçekleşti
43
.
Ekim Devriminden sonra Ruslar 15-22 Kasım 1917’de bir kongre düzenleyerek
“Türkistan Sovyet Komiserliği’ni” kurduklarını ilan ettiler. Bu komiserliğin Türkistan’da
iktidarı temsil edeceği düşünülüyordu. Ancak 114 Rus delegenin katıldığı bu kongreye
hiçbir Türkistan’lı katılmadığı gibi, oluşturulan komiserliği de Rus askerleri ve demiryolu
işçileri dışında destekleyen yoktu
44
. Türkistanlıların daha önce vaadedilen kendi
kaderlerini tayin hakkı yönündeki talepleri dikkate alınmayarak, bunun taktik gereği ve
Rus olmayan milletleri oyalama amaçlı olduğu ortaya konuldu. Nitekim 1918 tarihli Rus
Sosyalist Federal Cumhuriyeti Anayasası ile bu durum tescil edildi. İhtilalin ilk
günlerinden itibaren uygulanan politika, bir yandan milliyetlere karşı liberal bir davranış
gösterilirken, bir yandan da bunları kuvvet zoru ile kontrol altına almaktı
45
.
Diğer taraftan 1 Mayıs 1918’de Moskova’dan gelen emirle “Türkistan Otonom
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti” kurularak Türklerin özerklik ümitleri söndürüldü
46
.
Türkistan Türklerinin milli haklarını kazanma yönünde mücadeleye devam etmeleri
üzerine, 1919’da Türkistan Komisyonu adı altında bir komisyon oluşturularak
Türkistan’a gönderildi. Bu komisyon, 1919’dan 1923 yılına kadar Sovyet iktidarını
kuvvetlendirme ve milli hareketleri başarısız kılma yönünde çalışmalar yaptı
47
.
Kırgızistan 1924 yılına kadar Türkistan Muhtar Sovyet sosyalist Cumhuriyeti’ne
dahil olmuş, 1924’de Kara-Kırgız Muhtar Oblastı adını almış ve 1 Şubat 1926’da Kırgız
Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti diye adlandırılarak Rusya Federasyonu’na dahil
edilmiştir. Nihayet 5 Aralık 1936’da Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Statüsü
kazanarak SSCB’nin 15 ittifak Cumhuriyeti’nden biri olmuştur
48
.
39
Fazlurrahman, a.g.m., s. 140.
60
Armaoğlu, a.g.m., s. 236.
61
İhsan Ilgar, Rusya’da Birinci Müslüman Kongresi, Ankara: Kültür Bakanlığı, 1990, s. 103-105.
62
Ilgar, a.g.e., s. 486.
43
Armaoğlu, a.g.m., s. 236.
44
Hayit, a.g.e., s. 233-234.
45
Armaoğlu, a.g.m., s. 243.
46
Mehmet Saray, “Dış Türkler”, İslam Ansiklopedisi, C:12/II, s. 416.
47
Saray, a.g.m., s. 416.
48
Nadir Devlet, Çağdaş Türk Dünyası, İstanbul: M.Ü. Fen-Edebiyat Fak. Yay., 1989, s. 195.
SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
73
Osmanlı Devleti ile Türkistan Hanlıkları arasındaki siyasi ilişkiler XVI. Asırda
gelişmeye başlamıştır. Esasen Büyük Selçuklu hakimeti Türkistan’dan Anadoluya kadar
uzanıyordu. Ancak bu birlik XIII. Yüzyılda Moğol istilası ile parçalanmış; daha sonra
Anadolu Türkleri Anadolu Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devleti etrafında, Türkistan
halkları ise Timur (1336-1405) ve oğulları etrafında toplanmışlardı. Bu süreçte özellikle
Şah İsmail (1500-1524) ve sonrasında Şiilik karşıtı mücadelede karşılıklı işbirliği
yaklaşımları olmuş, bir anlamda Osmanlı-Türkistan Hanlıkları ilişkileri, İran eksenli
gelişmiştir. Diğer taraftan, 1556’da Rusların Astrahan Hanlığı’nı işgalleri, Volga Vadisine
yerleşmeleri ve Türkistan’a yayılma emelleri üzerine İstanbul’dan yardım talep edilmiştir.
Osmanlı Devleti Don ve Volga nehirlerini bir kanal ile birleştirme projesini geliştirerek bu
yayılmayı engellemeyi planlamıştır. Yine Osmanlı Türkistan’daki taht çekişmeleri ve
Hanlıklar arasındaki ihtilaflarda da devrede olmuştur
49
.
Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler esas itibariyle 1991 yılından itibaren
oluşmaya başlamış ve Türkiye, Kırgızistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmuştur.
Daha sonra 29 Ocak 1992 tarihli protokol uyarınca karşılıklı olarak Büyükelçilikler
faaliyete geçirilmiştir. 23 Aralık 1991’de Kırgızistan devlet başkanı Askar Akayev ilk
resmi ziyaretini Türkiye’ye yapmış ve bu ziyarette bir dizi iş birliği anlaşması
imzalanmıştır. Ayrıca bu süreçte karşılıklı olarak resmi heyetler ülkeleri ziyarette
bulunmuş ve çeşitli konularda çok sayıda belge imzalanmış bulunmaktadır
50
.
Türkiye, Kırgızistan’ın tanınması, uluslararası ve bölgesel kuruluşlara katılması;
üçüncü ülkelerin ve uluslararası kuruluşların destek ve yardımlarının sağlanması gibi
konularda girişimlerde bulunmuş ve öncülük etmiştir.
Türkiye 15 Ocak 1993’de imzalanan Kredi Anlaşması ile Kırgızistan’a 75 milyon
dolar tutarında kredi açmış; 50 bin ton buğday hibe etmiş; Bişkek’de TİKA ofisi
açılmış
51
ve bu kuruluş tarafından Bişkek’de bir benzin istasyonu, 17 işyeri ile bir
destek ofisinden oluşan Küçük İşletmeler Sitesi inşa edilmiştir. Yine 25 Aralık 1991’de
Türk-Kırgız İş Konseyi kurulmuştur. Ayrıca Kırgızistan’da faaliyet gösteren sanayici ve
işadamlarını bir araya getirmek amacıyla Bişkek’de Kırgızistan-Türkiye İşadamları
Derneği (KITİAD) kurularak, faaliyete başlamıştır.
Kırgızistan ile Türkiye arasında 29 Mayıs 1991 tarihinde Ankara’da imzalanan
“Ekonomik ve Ticari İşbirliğine Dair Protokol” çerçevesinde başlayan ekonomik ve
ticari ilişkiler bugüne kadar artan bir hızla gelişme göstermiştir.
Kırgızistan’da yatırım yapan Türk firmaları ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli
işletmeler olup genellikle otel, ekmek fırını, deri fabrikaları, taahhüt işleri ve
telekomünikasyon alanlarında faaliyet göstermektedir. Türk firmalarının ülkede
üstlendikleri en önemli projeler arasında Bişkek Coca-Cola fabrikası ve dağıtım
49
Geniş bilgi için bkz., Mehmet Saray, Rus İşgali Devrinde Osmanlı Devleti ile
Türkistan Hanlıkları Arasındaki Siyasi Münasebetler (1775-1875), Ankara: TTK Yay., 1994.
50
Kırgızistan-Türkiye arasında imzalanan anlaşmaların listesi için bkz., Hasan Kanbolat,
“Bağımsızlıklarının Beşinci Yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Yeni Türk Cumhuriyetleri Arasında
İmzalanan Anlaşmalar (1986-1996)”, Yeni Türkiye, Yıl: 3, S: 15, Mayıs-Haziran 1997, s. 1119-
1123; Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve Türk Toplulukları
Arasında Yapılan Anlaşmalar, İlişkiler ve Faaliyetler I, Kitap: 1, 2, 3, Ankara, 1993.
51
Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA), 24 Ocak 1992 tarihinde, T.C. Dışişleri
Bakanlığı’na bağlı yarı resmi bir kuruluş olarak kurulmuş olup, Türkiye ile Yeni Türk
Cumhuriyetleri arasında ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında işbirliğini
geliştirmeyi amaçlamaktadır. TİKA 28 Mayıs 1999 tarihinde Başbakanlığa bağlanmıştır. 2001
Yılında ise bu kurumun adı Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı olarak yeniden
düzenlenmiştir.
KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA (1928-2003)
(TEZLER-KİTAPLAR-MAKALELER)
74
şirketlerinin kuruluşu, Pınara Oteli, Bişkek-Oş karayolu ıslah projesi, Demir-Kırgız
Bank, Narın ve Talas şehirlerinde 3.500 abonelik sayısal santrallerin kurulması, TV
montaj ve üretimine başlanması, deri ve kürk işleme, mobilya, yağ üretim, plastik
sanayi, çay, şeker vb. paketleme tesisleri başta gelmektedir.
Kırgızistan ile Türkiye arasında dış ticaret ilişkisi 1992’de kurulmuş ve sonraki
yıllarda giderek artış göstermiştir. 1994 yılında 18 milyon 900 bin dolar olan dış ticaret
hacmi, 1995’de 41 milyon 552 bin dolar olmuş, 1996’da 52 milyon dolara ulaşmıştır.
1997 yılından itibaren dış ticaret hacmi önce artış hızını kaybetmiş, 1998 Rusya krizinin
Kırgızistan ithalatı üzerinde yaptığı olumsuz nedeniyle 1998 yılında dış ticaret hacmi 44
milyon dolara, 1999 yılında ise 27 milyon dolar seviyesine gerilemiştir. 2000 Yılına
gelindiğinde dış ticaret hacminde artış kaydedilerek 34 milyon dolara ulaşmış
52
ve
günümüze gelindiğinde yaklaşık iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 40 milyon dolar
civarında seyretmektedir.
Türkiye ile Kırgızistan arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler gibi Kültürel ilişkiler
de 1990’ların başından itibaren oluşmaya başlamış ve zaman içinde gelişmiştir. Eski
Sovyetler Birliği zamanında iki ülke arasında doğrudan ilişki olmaması, iki halk
arasındaki kültürel alış verişin gelişmesini de engellemiş, bu durum ülkelerle ilgili
araştırma ve yayın çalışmalarına da olumsuz yönde yansımıştır.
Elinizdeki çalışma, Türkistan ve Kafkasya ile ilgili yürüttüğümüz Bibliyografya
projesinin, Kırgızistan’la İlgili Türkçe Yayınlar kısmından oluşmaktadır
53
.
Bu bibliyografya üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Türkçe Tezler,
ikinci bölümde Türkçe Kitaplar, üçüncü bölümde Türkçe Makaleler yer almaktadır. Tez
künyeleri verilirken, tezi hazırlayanın soyadı-adı, tez adı, tez türü, tezin yapıldığı
üniversite adı, fakülte-bölüm veya enstitü adı, tezin yapıldığı üniversitenin bulunduğu
şehrin adı, tezin yapıldığı yıl ve sayfa sayısı sıralaması izlenmiştir. Tezler kendi içinde
Doçentlik, Doktora, Yüksek lisans ve Lisans Tezleri olarak tasnif edilmiştir. Kitap
künyeleri verilirken, yazarın/hazırlayanın soyadı-adı, kitap adı, baskı sayısı, varsa
çeviren veya aktaran
54
, yayın yeri, yayınevi, yayın tarihi ve sayfa sayısı sıralaması
izlenmiştir. Tespit edilebildiği ölçüde yayınevi ve sayfa sayılarının belirtilmesine özen
gösterilmiş, ayrıca baskı sayıları verilmeye çalışılmıştır. Ayrıca takip kolaylığı için
Kurum Raporları/Yayınlar ve Kongre Kitapları ayrı başlıklar altında toplanmıştır.
Makale künyeleri verilirken ise, yazarın/hazırlayanın soyadı-adı, “makale adı”, varsa
çeviren veya aktaran, yayınlandığı dergi/kitap adı, yıl/cilt no, sayı no, yayın tarihi ve
sayfa numaraları sıralaması izlenmiştir. Tespit edilebildiği ölçüde sayfa numaralarının
belirtilmesine özen gösterilmiştir. Bütün çalışmalar ilgili bölüm içinde yazar soyadı
sırasına göre verilmiş, çalışmaların konu vb. kriterlere göre tasnifi çalışmanın
kitaplaşması aşamasına bırakılmıştır.
Bibliyografyaya girecek çalışmaların tespitinde mümkün olduğunca doğrudan
Kırgızlar ve Kırgızistan ile ilgili çalışmalara yer verilmeye çalışılmış, eski Sovyetler
52
Kırgızstan v Tsifrah 2002, Bişkek, 2002, s. 214.
53
Proje kapsamında diğer yayınlar için bkz., Fahri Solak, “Türkistan ve Kafkasya ile İlgili
Türkiye’de Yapılan Tezler Bibliyografyası”, Akademik Araştırmalar, Yıl: 2, S: 6, Ağustos-
Ekim 2000, s. 161-247; aynı yazar, “Türkistan ve Kafkasya ile İlgili Türkçe Kitaplar
Bibliyografyası”, Müteferrika, S: 19, Yaz 2001, s. 227-296; aynı yazar, “Doğumunun 150.
Yılında Gaspıralı İsmail Bey, Tercüman Gazetesi Bibliyografyası ve Türkçe Yayınlar”,
Müteferrika, S: 20, Güz 2001, s. 79-104.
54
Türk Cumhuriyetleri veya toplulukları tarafından kullanılan lisanlardan biri ile yazılmış
yazıların Türkiye Türkçesine kazandırılmasında tercüme değil ‘aktarma’ ifadesi kullanılmakta
olduğundan bu tür makale ve kitaplarda çeviren değil, ‘Aktaran’ terimi kullanılmıştır.
SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
75
Birliği sınırları içinde yer almış bulunan, Türk Cumhuriyetleri ve Türk Toplulukları ile
ilgili olan genel nitelikli çalışmaların içinde Kırgızlar ve Kırgızistan’la ilgili bölümlerin
bulunduğu bilinmekle beraber, makalenin hacmini zorlamamak için bu çalışmalar
kapsam dışında tutulmuştur. Ancak Kırgızlar ve Kırgızistan ile doğrudan ilgili olan
veya yazarı Kırgız olan çalışmaların tespitinde konu sınırlamasına gidilmemiş, bu
bibliyografyada Sosyo-Ekonomik Yapı, Tarih, Siyaset, Dil, Edebiyat, Folklor, Kültür-
Sanat, Müzik, Eğitim ve Din vb. konulu Türkçe araştırma ve yayınlara yer verilmiştir.
Bu bibliyografyada toplam 800 adet çalışma listelenmiş olup, bunların 99’u Tez,
160’ı Kitap ve 641’i ise Makaledir. Bibliyografyada yer alan çalışmaların konular ve
yıllar itibariyle genel dağılımına bakıldığında ilginç sonuçlara ulaşılmaktadır.
Bu çerçevede ilk dikkati çeken husus, Türkiye’de Kırgızistan’la ilgili çalışmaların
ağırlıklı olarak Manas Destanı ve Cengiz Aytmatov konuları etrafında yoğunlaşmasıdır.
Gerçekten de toplam 800 künyenin 250’si doğrudan Manas konulu, 135’i ise Cengiz
Aytmatov veya kitapları ile ilgilidir. Daha genel olarak bakıldığında ise, bibliyografyada
yer alan künyelerin yaklaşık 600 adeti Dil, Edebiyat, Folklor, Kültür ve Eğitim
konularına aittir. Kalan 200 civarındaki künye ise Sosyo-Ekonomik yapı, Tarih, Siyaset
konuludur. Bu durum bir yandan Manas ve Aytmatov konularının Kırgız toplumu için
önemini gösterirken, diğer taraftan Türkiye’de yoğunlaşılan alanları göstermektedir.
Bibliyografyada yer alan çalışmaların yıllar itibariyle dağılımı da kayda değer
ipuçları vermektedir. Esas itibariyle bu makalede yer alacak eserler belirlenirken
Türkiye’nin Latin Alfabesini benimsediği 1928 yılı başlangıç olarak kabul edilmiştir.
Ancak, Ligeti’nin 1925 yılında Türkiyat Mecmuası’nda yayınlanan makalesi dikkate
alınmazsa, Bibliyografyada yer alan en eski tarihli çalışmalar 1934 yılında Şaziye Berin
tarafından yapılmış Manas konulu bir lisans tezi ve Abdülkadir İnan’ın iki makalesidir.
1935 Yılına ait tek çalışma da Rahmi Mebrure tarafından yapılmış, yine Manas konulu
bir lisans tezidir. 1936 Yılında A. İnan’ın Manas konulu 3 bölüm halinde yayınlanan
makalesi yer almaktadır. 1937-1940 yıllarına ait kayıt bulunmamaktadır. 1941 ve 1942
yıllarında bir adet lisans tezi (İhsan Atay) ve A. İnan’ın altı makalesi yer almaktadır. Bu
noktadan hareketle Türkiye’de özelde Manas Destanı, genelde Kırgız toplumu ve tarihi
ile ilgili çalışmaların öncülüğünü Abdülkadir İnan’ın yaptığını söyleyebiliriz. 1943 ve
1944 yıllarında konumuzla ilgili çalışmaya rastlanmazken, ilk kitap yayını 1945 yılında
Yudahin’in Kırgız Sözlüğü’nün I. Cildinin çevirisi ile yapılmıştır. 1948 Yılına ait tek
çalışma da bu sözlüğün II. Cildinin çevirisidir. Daha sonraki yıllarda da benzer durum
devam etmiş, bazı yıllar hiç çalışmaya rastlanmazken, bazı yıllar da bir-iki makale tespit
edilebilmiştir. Nihayet 1969 yılında Cengiz Aytmatov’un Türkçe’ye ilk çevrilen kitabı
olan ‘Kopar Zincirlerini Gülsarı’ yayınlanmıştır. İzleyen yıllarda Aytmatov’un kitapları
çeşitli yayınevleri tarafından yayınlanmaya başlanmış ve 1974 yılında 6 kitabının
çevirisi Cem yayınları tarafından yayınlanmıştır. 1979 Yılında ise konumuzla ilgili
tespit edebildiğimiz tek Doçentlik tezi olan Dursun Yıldırım tarafından hazırlanan tez
kabul edilmiştir.
Eski Sovyetler Birliği’nin dağılması ve köklü tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan
Kırgızistan’ın bağımsızlığını kazanması ile birlikte bu konudaki çalışmalar hız ve
çeşitlilik kazanmış ve konu ile ilgili çok sayıda araştırma ve yayın yapılmıştır. Bu
durum elinizdeki bibliyografyanın incelenmesi ile de açıkça görülebilecektir. 1990-1992
Yıllarında konu ile ilgili yıllık çalışma 10-15 adet arası iken, bu rakam 1993 yılına
gelindiğinde ilk defa 20’nin üzerine çıkmış ve 1994’de 30 rakamını aşmış ve izleyen
yıllarda hızla artış göstererek 1995 yılında 175 rakamına ulaşmıştır. Bu artışın sonraki
yıllarda da gerek üniversitelerde yapılan tezler anlamında, gerekse kitap ve makale
yayımı anlamında sürdüğünü söylemek mümkündür.
KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA (1928-2003)
(TEZLER-KİTAPLAR-MAKALELER)
76
Bibliyografik çalışmaların doğasından kaynaklanan zorluklar, son birkaç yılda
yayınlanmış bulunan eserlerin henüz tümüyle kataloglara girmemiş olması ve bu
çalışmanın bir ilk deneme olması hususları dikkate alındığında, bu çalışmada birtakım
eksikliklerin olması mümkün olup, tüketici/nihai olma iddiası taşımamaktadır. Bu
eksiklikler eser sahiplerinin, yayıncıların, konu ile ilgili uzmanların ve konuyla ilgilenen
araştırmacı ve okuyucuların katkılarıyla sonraki aşamalarda giderilmeye çalışılacaktır.
Bu bibliyografya mevcut haliyle çok sayıda insanın doğrudan ya da dolaylı katkısıyla
meydana gelmiştir. Çalışmanın planlanması, hazırlanması ve yayınlanması sırasında
teşvik ve yardımda bulunan, burada isimlerini tek tek sayamadığım herkese
müteşekkirim. Ayrıca bu hacimde bir çalışmayı yayınlamayı kabul eden Manas
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi yetkililerine teşekkürlerimi sunar, çalışmanın bu
haliyle yararlı olmasını dilerim.
KISALTMALAR
Akt.
Aktaran
ASAM
Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi
b.
Baskı
C:
Cilt
Çev.
Çeviren
Derl.
Derleyen
DPT
Devlet Planlama Teşkilatı
DTCF
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Haz.
Hazırlayan
İMKB
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
İSO
İstanbul Sanayi Odası
İTO
İstanbul Ticaret Odası
M.Ü.
Marmara Üniversitesi
MEB
Milli Eğitim Bakanlığı
ODTÜ
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
s.
Sayfa
S:
Sayı
TDK
Türk Dil Kurumu
TİKA
Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi
TOBB
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
TTK
Türk Tarih Kurumu
Ty.
Tarih yok
Vd.
Ve diğerleri
Yay.
Yayınları/Yayınevi
I. KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE TEZLER
A. Doçentlik Tezleri
1.
Yıldırım, Dursun, Manas Destanı ve Kökötöy Hannıng Ertegüsü, Doçentlik Tezi,
Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ankara, 1979.
B. Doktora Tezleri
2.
Aşçı, Süleyman, Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Türk Cumhuriyetleri ve
Kırgızistan Örneği, Doktora Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Kütahya, 1998, 288 s.
SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
77
3.
Atabey, İbrahim, Türkiye Türkçesi ve Kırgız Türkçesinin Kelime Grupları Bakımından
Karşılaştırılması, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, 269 s.
4.
Ateş, Arzu Oyarkılıçgil, Kazak ve Kırgız Öğrencilerin Türkçeye Karşı Tutumlarının
Türkçe Öğrenim Başarılarıyla İlişkisi, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Ankara, 2001, 125 s.
5.
Barın, Erol, Grameri Türkçe Olan Topluluklara Türkiye Türkçesinin Öğretimi,
Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, 267 s.
6.
Bilecik, Fahrünnisa, Kız Jibek Destanı (Metin-Tercüme-Dizin-İnceleme), Doktora Tezi,
Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 1998, 570 s.
7.
Boobekova, Kadian, Türkiye ve Kırgızistan İlköğretim Sistemlerinin Karşılaştırmalı
Olarak İncelenmesi (I. Kademe), Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, İstanbul, 2001, 309 s.
8.
Ceritoğlu, Murat, Kırgız Türkçesinin Şekil Bilgisi, Doktora Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale, 1998, 378 s.
9.
Gedik, Fethiye Gülin, Kırgızistan’ın Bir Oblastında (İl/bölge) Genişletilmiş Bağışıklama
Programının Lot Kalite Örnekleme Yöntemi İle Değerlendirilmesi, Doktora Tezi,
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1999, 123 s.
10. Güngördü, Erol, Kırgız, Kazak ve Karakalpak Türkçelerinde Fiil, Doktora Tezi, Gazi
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998, 351 s.
11. Halilov, Abdıgani, Kırgızistan Dergi Yayıncılığında Rejim Değişiminin Etkileri, Doktora
Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1999, 166 s.
12. Kara, Mehmet, Ata Atacanov’un Şiirleri, 2 Cilt, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, 981 s.
13. Murzayev, Kabulcan, Kırgız Eğitim Sisteminin Tarihsel Gelişimi (1917-1997), Doktora
Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2000.
14. Namatov, Mirlan, Kırgızların Küçük Destanı Er Tabıldı, 2 Cilt, Doktora Tezi, Ege
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2001, 1180 s.
15. Öner, Mustafa, Bugünkü Kıpçak Türkçesi, Tatar, Kazak ve Kırgız Şivelerinin
Karşılaştırmalı Grameri, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir,
1995, 236 s.
16. Pekacar, Pekin, Pamir (Afganistan) Kırgız Türkleri Ağzı, Doktora Tezi, Gazi
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, 461 s.
17. Solak, Fahri, Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Kırgızistan, Doktora Tezi, Marmara
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1999, 217 s.
18. Tamir, Ferhat, Mağcan Cumabayef Ölenderi (Metin-Aktarma-İnceleme), Doktora Tezi,
Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1992, 456 s.
19. Tolkun, Selahittin, Kırgız Türkçe’sinde Mastar-Partisip ve Gerundiumlar, Doktora Tezi,
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1999, 375 s.
20. Uehara, Mikiko, Türkiye’de Kırgız Göçmenleri: Kültürel Süreklilik ve Değişme,
Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2001, 219 s.
21. Urayimova, Şurubu, Manas Destanı’nın Tarihi Tabakaları, Doktora Tezi, Ege
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2001, 171 s.
22. Uygur, Ceyhun Vedat, Kırgız-Kazak-Karakalpak Türkçelerinde İsim, Doktora Tezi,
Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, 771 s.
23. Uzakova, Yıldız, Dünyada Özelleştirme ve Özelleştirme Uygulamaları: Kırgızistan
Örneği, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, 177 s.
24. Yıldırım, Hüsamettin, Kırgızistan’ın Sosyo-Kültürel Yapısı (XX. Yüzyıl), Doktora Tezi,
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, 238 s.
25. Yıldız, Naciye, W. Radlow’un Derlediği Manas Destanı Metni, Destandaki Kırgız
Kültürü ile İlgili Tesbitler ve Değerlendirmeler, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994, 1236 s.
KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA (1928-2003)
(TEZLER-KİTAPLAR-MAKALELER)
78
26. Zügül, Muhittin, Reform Ülkelerinin Dış Ticaretinde Barter ve Diğer Ödeme Şekilleri-
Kırgızistan Uygulamaları-, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İstanbul, 1998, 153 s.
B. Yüksek Lisans Tezleri
27. Akant, Özlem, Akademiya Geceleri-Tarihi Piyes, Kasım Tınıstanov (Kırgız Türkçesi
Metin-Çeviri-Sözlük-Dizin), Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İstanbul, 1996, 303 s.
28. Akengin, Gültekin, Resimli Hikayelerin Çocuk Eğitimindeki Rolü ve Manas Destanı’nın
Resimlerle Hikayeleştirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Çanakkale, 1999, 92 s.
29. Akideyeva, Rahat, Kırgızistan Cumhuriyeti’nin Dış Ticaret İlişkileri (1990’dan
Günümüze), Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İstanbul, 2003, 71 s.
30. Akkaya, Banu Alparslan, Adilhan Destanı, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1999, 222 s.
31. Akramova, Dilaram, Din Eğitiminin Genel Eğitim İçindeki Yeri ve Kırgızistan’daki Durum,
Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, 121 s.
32. Albayrak, Ali, Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Eski Türk Dini İnançlarının Tesbiti ve
Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Kayseri, 1995, 61 s.
33. Alimov, Rısbek, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistandaki Göktürk Yazıtları, Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2000, 150 s.
34. Altunsoy, Tarık, Türkiye-Kırgızistan İlişkileri, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 1998, 74 s.
35. Apaydın, Abdullah, Kırgızistan’ın Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Özelleştirme, Yüksek
Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 1998, 93 s.
36. Atak, Seyyit Ahmet, Manas Destanı’nda Ahlak Anlayışı, Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli, 1999, 93 s.
37. Ateş, Hasan, Bozcigit’te İsimler, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Edirne, 1995, 155 s.
38. Ateş, Mehmet, Kırgız Kahramanlık Destanlarından ‘Kurmanbeg’, Yüksek Lisans Tezi,
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van, 2000, 1184 s.
39. Atnur, Gülhan, Ural Batır Destanı Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 1996, 245 s.
40. Baş, Subutay, Seytek Destanı: Seytek’in Doğumu ve Çocukluk Çağı-Sayakbay
Karalayev Varyantı 3518-7222 (Kırgızca Metin-Çeviri-Dizin-Sözlük), Yüksek Lisans
Tezi, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2001.
41. Başoğlu, Nurhan, Lise Tarih Kitaplarında Kadının Görünmezliği, Orta Asya Türk
Kadın Tarihi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İstanbul, 1996, 141 s.
42. Bedir, Yaşar, Asya Türk Cumhuriyetleri Ekonomik Yapısı ve Türkiye ile Dış Ticari
İlişkiler, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü,
İstanbul, 1997, 117 s.
43. Çakır, Can, Cetim (Povest): Gramer, Tercüme, İndeks, Yüksek Lisans Tezi, Marmara
Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 1994, 312 s.
44. Çelebi, Kamelya, Nergiz’le Nigar’ın Nağılları, Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa, 1997, 260 s.
45. Çelik, Ülkü Kırgızca Bir Hikaye: Astra Gülü (Metin-Çeviri-Dizin), Yüksek Lisans Tezi,
Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1988, 357 s.
SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
79
47. Deniz, Özlem, Seytek (Seytektin Çon Enesine Cana Bakayga Coluguşu Semeteydin
Kayra Elge Koşuluşu) Giriş -Metin-Aktarı-Dizin, Yüksek Lisans Tezi, Marmara
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1995, 150 s.
48. Diykanbayeva, Aygerim, Kocoçaş Destanı’nda Şamanistik Unsurlar, Yüksek Lisans Tezi,
Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 1999, 196 s.
49. Duishonbekova, Kanykey, Kırgızistan’daki Dört Yıldızlı Otellerin Halkla İlişkiler
Çalışmaları, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İstanbul, 2002.
50. Duman, Nermin Emine, Kızcibek Destanı’ndaki Epik Unsurlar, Yüksek Lisans Tezi, Ege
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2001, 260 s.
51. Düyşekeeva, Tokton, Modern Kırgız Edebiyatı’ndaki Hikayelerinde Kadın (Cengiz
Aytmatov, Cemile; Öskön Danikeev, Kızın Sırrı; Kasımalı Cantöşev, Benim Kaderim),
Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, İzmir, 2003,
170 s.
52. Erbay, N. Kübra, Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Tabiat, Yüksek Lisans Tezi,
Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997.
53. Ercan, Nermin, Çolpan Uyğanış (Tenkitli Metin ve İndeks), Yüksek Lisans Tezi,
Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 1987, 136 s.
54. Eroğlu, Cemal, Türk Sosyo-Kültürel Yapısı İçinde Manas Destanı, Yüksek Lisans Tezi,
Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya, 1996, 127 s.
55. Gölgeci, Meral, Seytek (Külçoronun Semeteyge Colukkanı) Giriş- Metin- Aktarı- Dizin,
Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1995, 212 s.
56. Irgınbayeva, Venera, Kırgızistan Endüstri İlişkileri Sistemi ve Türk Endüstri İlişkileri
Sistemiyle Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İstanbul, 2001, 70 s.
57. İman, Dinar, Sovyet Dönemi ve Bugün Kırgız Etnogenezi Hakkında Bilimsel
Araştırmalar ve Teoriler, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Türkiyat
Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 1998, 112 s.
58. Jumabaeva, Nurgül, Yatırım Projelerinin Finansmanı ve 1990 Sonrası Kırgızistan’daki
Durum, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000,
134 s.
59. Kabılbekova, Tamara, XVI. ve XVII. Yüzyıllardaki Kırgızistan’ın Siyasi, Ekonomik ve
Kültür Tarihi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Ankara, 1996, 163 s.
60. Kadı, Osman Salih, Uluslararası Mali Kuruluşların Kırgızistan Ekonomisindeki Yeri,
Yüksek Lisans Tezi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Bişkek, 2003, 129 s. (Dan., Prof. Dr. Selahattin Sarı)
61. Kaya, Hatice, Modern Kırgız Edebiyatı Şairi Alıkul Osmanoğlu’nun Hayatı, Sanatı ve
Şiirleri, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, İzmir,
2002, 209 s.
62. Kılınç, Aziz, Kambar Batır Destanı (İnceleme-Metin-Aktarma), Yüksek Lisans Tezi,
Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996, 150 s.
63. Kochkorov, Uson, Kırgız ve Türk Muhasebe Sistemlerinin Karşılaştırılması, Yüksek
Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2001.
64. Koç, Aylin, Semetey, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Trabzon, 1998, 338 s.
65. Kozan, Tansel, Türkiye’ye Eğitim-Öğretim Maksadıyla Gelen Kırgız Öğrencilerde
Görülen Dil, Kültür ve Sosyal Problemleri ve Çözüm Teklifleri, Yüksek Lisans Tezi,
Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, 160 s.
66. Kuanışbayev, Ercan, Kozı Körpeş Bayan Suluv Destanı (Giriş-Metin-Tercüme-Dizin),
Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2000,
198 s.
KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA (1928-2003)
(TEZLER-KİTAPLAR-MAKALELER)
80
67. Madiganov, Kanatbek, Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Harcama Politikasının
Kamu Açıkları Üzerindeki Etkisi (Kırgızistan Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2001.
68. Mamırova, Dinara, Mar Bayciev’in Hayatı ve Eserleri, Yüksek Lisans Tezi, Ege
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2000, 143 s.
69. Murzaraimoğlu, Bakıt, Bağımsızlık Sonrası Kırgızistan’da Faaliyet Gösteren Hıristiyan
Kökenli Misyoner Gruplar, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Ankara, 2000, 101 s.
70. Mutlu, Hüseyin Kahraman, Er Sayın Destanı (Çeviri, Gramer, Sözlük), Yüksek Lisans
Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon, 1999, 169 s.
71. Namotava, Gülmira, Türk Ürünlerinin Dış Satım Olanakları Açısından Kırgızistan
Pazarının İncelenmesi ve Pazar Olanaklarının Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi,
Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 1999, 176 s.
72. Nemutlu, Özlem, Cengiz Aytmatov’un Eserleri Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans
Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 1997, 477 s.
73. Ospanova, Gülmira, Kazak ve Kırgız Türkçelerinde Fiil, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri, 1999, 241 s.
74. Saparov, Damirbek, Kırgızistan’da Serbest Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde
Özelleştirmenin Rolü, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İzmir, 2001.
75. Subaşı, Asuman, Seytek (Külçoro Menen Ayçüroktun Tutkunga Ketişi) -İnceleme-
Metin-Aktarı-Dizin-, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İstanbul, 1995, 164 s.
76. Tan, Ali, Moldo Kılıç’ın Kazaldar’ı (Ses Bilgisi ve Şekil Bilgisi İncelemesi-Metin ve
Çeviri), Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana,
1998, 236 s.
77. Tansu, Yunus Emre, Kırgızlar’ın Sosyal ve Kültürel Hayatı, Yüksek Lisans Tezi,
Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993, 83 s.
78. Termeçikova, Diana, Kırgızistan’da Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Kırgız Radyo
Televizyon Kurumu (KTR), Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İstanbul, 2000, 138 s.
79. Torobekova, Gulmira, Sinema ve Edebiyat Açısından Cengiz Aytmatov’un Eserlerinin
İncelenmesi -“Selvi Boylum Al Yazmalım” Üzerine Bir Çözümleme-, Yüksek Lisans
Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2001.
80. Torun, Gamze, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nden Gelen Üniversiteli Öğrencilerin
Uyum Süreçleri Üzerine Sosyal Antropolojik Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi,
Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, 99 s.
81. Tukembaeva, Kyial, Hedef Pazar Bölümü Olarak Kırgızistan Üniversite Öğrencilerinin
Yaşam Tarzı ve Bu Pazara Yönelik İletişim Stratejileri, Yüksek Lisans Tezi, Ankara
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, 122 s.
82. Turan, Serdar Can, Globalleşme Sürecinde Orta Asya Cumhuriyetleri: Azerbaycan,
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Yüksek Lisans Tezi, Marmara
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2001, 122 s.
83. Turgunbaev, Caştegin, Er Töştük Destanında Bildirme Kipleri Çekimleri, Yüksek Lisans
Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, 1996, 164 s.
84. Turgut, Belgin, Sarıncı, Bököy-Kedeykan (Köroğlu ile Kırgız Destanları), Yüksek Lisans
Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2000, 530 s.
85. Tursunov, Muzaffer, Kırgızistan Cumhuriyeti’nde Eğitim Hakkı Örneğinde İnsan
Haklarının Bütünselliği Sorunu, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1999, 48 s.
86. Usuppaev, Jorobek, Kırgızistan’da Yerel Yönetimin Gelişimi (1991-2000), Yüksek Lisans
Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, 99 s.
SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
81
87. Uzun, Gülsine, Cengiz Aytmatov’un Türkçeye Çevrilmiş Eserlerinde Mitolojik
Unsurlar, Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla, 1998,
194 s.
88. Yılmaz, Mehmet, Kırgız Halk Masalları (Motif, İndeks ve Tercüme), Yüksek Lisans
Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 1994, 257 s.
89. Zal, Ünal, Kırgız Türkçesi’nde Edatlar -Cengiz Aytmatov’un “Cemile” Romanındaki
Edatlar Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma-, Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale, 1999, 121 s.
C. Lisans Tezleri
90. Akın, İlhan, Manas Destanı, Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih
Bölümü, İstanbul, 1975, 48 s.
91. Asker, Hüseyin, Kırgız Türkleri, Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,
Tarih Bölümü, İstanbul, 1979, 49 s.
92. Atay, İhsan, Edige-Toktamış Destanı, Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi,Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Ankara, 1941.
93. Berin, Şaziye, Halk Edebiyatı Numuneleri: Manas Destanı (Radlof’tan Tercüme),
Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İstanbul, 1934, 410 s.
94. Bozkurt, Nevin, Kilisev’e Göre Yenisey Kırgızları (Hakaslar), Lisans Tezi, İstanbul
Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, İstanbul, 1970, 44 s.
95. Doğan, Ali, Kırgız Türkleri, Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih
Bölümü, İstanbul, 1982, 25 s.
96. Mebrure, Rahmi, Dede Korkut ve Manas’da Bazı Benzeyişler, Lisans Tezi, İstanbul
Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul, 1935, 27 s.
97. Nadide, Türkistan-Türkiye Münasebatı (XV.-XVIII. Asırlar Arası), Lisans Tezi,
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, İstanbul, 1931, 51 s.
98. Özen, Sabiha, Cengiz Aytmatov Hakkında Türkiye’de Yazılanlar (1969-1993), Lisans
Tezi, İzmir, 1993.
99. Şapiya, Laya, Manas Destanı, Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,
İstanbul, ?.
II. KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE KİTAPLAR
A. KURUM RAPORLARI/YAYINLARI
100. İMKB, Kırgızistan, İstanbul, 1996.
101. İSO, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya Federasyonu, Ukrayna,
İstanbul, 1993, 108 s.
102. İTO, Kırgızistan Ülke Raporu, 2.b., İstanbul, 1993.
103. İTO, Kırgızistan Ülke Raporu, Haz., Ahmet İncekara, İstanbul, 1992.
104. İTO, Kırgızistan-İhracat Pazar Araştırması-, Haz., Tülay Sobutay, İstanbul, 1995, 130 s.
105. Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Cep Sözlüğü IV (Türkiye Türkçesi-Kırgız Türkçesi/
Kırgız Türkçesi-Türkiye Türkçesi, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 1991.
106. Profile ’99: Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Ankara:
Avrupa Ekonomik Danışma Merkezi, 1999, 256 s.
107. SİAR, Kırgızistan Raporu 1993, İstanbul, 1993.
108. TİKA, I. Avrasya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Kongresi (Bişkek, 23-26 Haziran
2001), Ankara, 2003, 519 s.
109. TİKA, Kırgızistan Mevzuatı (1993-1994-1995), Ankara, 1995, 79 s.
110. TİKA, Kırgızistan Mevzuatı, Ankara, 1995, 327 s.
111. TİKA, Kırgızistan Ülke Raporu, Ankara, 1993, 239 s.
KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA (1928-2003)
(TEZLER-KİTAPLAR-MAKALELER)
82
112. TİKA, Kırgızistan Ülke Raporu, Ankara, 1994, 375 s.
113. TİKA, Kırgızistan Ülke Raporu, Ankara, 1995, 64 s.
114. TİKA, Kırgızistan Ülke Raporu, Ankara, 1996, 204 s.
115. TİKA, Kırgızistan’ın Tarihi ve Bugünkü Durumu, Ankara, 1995, 17 s.
116. TİKA, Manas, Ankara, 1995, 172 s.
117. TİKA, Ülke
Profilleri
(Azerbaycan,
Kazakistan,
Kırgızistan, Özbekistan,
Türkmenistan), Ankara, 2001, 211 s.
118. TOBB, Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Anlaşmalar I-II, Haz., Bilal
Şimşir, Ankara, 1993.
119. Yeniden Yapılanma Sürecinde Türk Cumhuriyetleri ve İslam Ülkelerinin Sosyo-
Ekonomik Yapıları ve Türkiye ile İlişkileri, İstanbul: M. Ü., Ortadoğu ve İslam Ülkeleri
Ekonomik Araştırma Merkezi Yay., 1998, 463 s.
B. KONGRE, SEMPOZYUM VE ARMAĞANLAR
120. Doğumunun 70. Yıl Dönümünde Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-10 Aralık
1998) Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999, 247 s.
121. Küreselleşme ve Geçiş Ekonomileri Uluslararası Sempozyumu (Bişkek, 2-4 Mayıs
2002), Bişkek: Manas Üniversitesi Yay., 2002, 415 s.
122. Manas 1000 Bişkek Bildirileri, Haz., Ogün Atilla Budak, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi
Yay., 1997, 319 s.
123. Manas Bilgi Şöleni (Van, 12-13 Ekim 1995), Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 1995, 125 s.
124. Manas Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni (Ankara, 21-23 Haziran 1995,
Konya, 24-26 Haziran 1995), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1995, 330 s.
125. Manas Destanı: Manas Destanı’nın 1000. Yıl Paneli, Haz., Abdülkadir Yuvalı, Kayseri:
Erciyes Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi Yay., 1995, 133 s.
C. TÜRKÇE KİTAPLAR
126. Akmataliyev, Abdıldacan, Cengiz Aytmatov’un Dünyası, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi
Yay., 1998, 221 s.
127. Akmataliyev, Abdıldacan, Kırgız Folkloru ve Tarihi Kahramanlar, Akt., Kalmamat
Kulamshaev, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 2001, 382 s.
128. Aksu, Nurettin-Ayfer Işık, Türkiye Türkçösü-Kırgız Türkçösü Sözdüğü, İstanbul: MEB
Yay., 1997, 215 s.
129. Aslan, Yavuz, Mustafa Kemal-M. Frunze Görüşmeleri-Türk-Sovyet İlişkilerinde Zirve-
, İstanbul: Kaynak Yay., 2002, 147 s.
130. Aytmatov, Cengiz, Al Yazmalım Selvi Boylum, Çev., M. Ethem Gözlü, İstanbul: Cem
Yay., 1974.
131. Aytmatov, Cengiz, Al Yazmalım Selvi Boylum-Erken Gelen Turnalar-Fuji Yama-Deniz
Kıyısında Koşan Ala Köpek, Çev., Mehmet Özgül, İstanbul: Cem Yay., 2000, 359 s.
132. Aytmatov, Cengiz, Askerin Oğlu, Çev., M. Ethem Gözlü, İstanbul: Cem Yay., 1974.
133. Aytmatov, Cengiz, Beyaz Gemi, 7.b., Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2000,
174 s.
134. Aytmatov, Cengiz, Beyaz Gemi, Çev., Güneş Bozkaya-Kollontay, İstanbul: Hür Yay.,
1970.
135. Aytmatov, Cengiz, Beyaz Gemi, Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1991.
136. Aytmatov, Cengiz, Beyaz Gemi, Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1993.
137. Aytmatov, Cengiz, Beyaz Gemi, Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1995.
138. Aytmatov, Cengiz, Beyaz Gemi-Toprak Ana-Deve Gözü-İlk Öğretmenim, Çev., Mehmet
Özgül, İstanbul: Cem Yay., 2000, 363 s.
SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
83
139. Aytmatov, Cengiz, Cemile, 6.b., Çev., Şerif Hulusi, Ankara: Yaba Yay., 1997.
140. Aytmatov, Cengiz, Cemile, Çev., M. Ethem Gözlü, İstanbul: Cem Yay., 1974.
141. Aytmatov, Cengiz, Cemile-Selvi Boylum, 2.b., Çev., Şerif Hulusi-Halit Aliosmanoğlu,
İstanbul: Hür Yay., 1971, 192 s.
142. Aytmatov, Cengiz, Cemile-Sultan Murat, 3.b., Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken
Neşriyat, 1995.
143. Aytmatov, Cengiz, Cemile-Sultan Murat, 7.b., Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken
Neşriyat, 2001, 200 s.
144. Aytmatov, Cengiz, Cemile-Sultan Murat, Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat,
1993.
145. Aytmatov, Cengiz, Cemile-Sultan Murat, Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat,
1997.
146. Aytmatov, Cengiz, Cengiz Han’a Küsen Bulut, 7.b., Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken
Neşriyat, 2001, 112 s.
147. Aytmatov, Cengiz, Cengiz Han’a Küsen Bulut, Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken
Neşriyat, 1991.
148. Aytmatov, Cengiz, Çocukluğum, Çev., Muhammet Mertek, İstanbul: DA Yay., 2002, 123 s.
149. Aytmatov, Cengiz, Deve Gözü, Çev., M. Ethem Gözlü, İstanbul: Cem Yay., 1974.
150. Aytmatov, Cengiz, Dişi Kurdun Rüyaları, 7.b., Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken
Neşriyat, 2000, 350 s.
151. Aytmatov, Cengiz, Dişi Kurdun Rüyaları, Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat,
1990.
152. Aytmatov, Cengiz, Dişi Kurdun Rüyaları, Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat,
1995.
153. Aytmatov, Cengiz, Elveda Gülsarı, 7.b., Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat,
2001, 221 s.
154. Aytmatov, Cengiz, Elveda Gülsarı, Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1993.
155. Aytmatov, Cengiz, Elveda Gülsarı, Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1995.
156. Aytmatov, Cengiz, Fuji-Yama, Çev., M. Ethem Gözlü, İstanbul: Cem Yay., 1976.
157. Aytmatov, Cengiz, Gülsarı-Yüz Yüze, Çev., Seçkin Cılızoğlu, İstanbul: Yeni Dünya Yay.,
1980, 276 s.
158. Aytmatov, Cengiz, Gün Olur Asra Bedel, 10.b., Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken
Neşriyat, 2001, 432 s.
159. Aytmatov, Cengiz, Gün Olur Asra Bedel, 2.b., Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken
Neşriyat, 1993, 432 s.
160. Aytmatov, Cengiz, Gün Olur Asra Bedel, Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat,
1991, 432 s.
161. Aytmatov, Cengiz, Gün Olur Asra Bedel, Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat,
1995, 432 s.
162. Aytmatov, Cengiz, Gün Uzar Yüzyıl Olur, Çev., Mehmet Özgül, İstanbul: Cem Yay., 1982.
163. Aytmatov, Cengiz, Gün Uzar Yüzyıl Olur, Çev., Mehmet Özgül, İstanbul: Cem Yay.,
2000, 400 s.
164. Aytmatov, Cengiz, İlk Öğretmen, İstanbul: Yeni Dünya Yay., 1976.
165. Aytmatov, Cengiz, İlk Öğretmenim, Çev., M. Ethem Gözlü, İstanbul: Cem Yay., 1974.
166. Aytmatov, Cengiz, Kasandra Damgası, 2.b., Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat,
2000, 250 s.
167. Aytmatov, Cengiz, Kasandra Damgası, Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat,
1997, 250 s.
168. Aytmatov, Cengiz, Kızıl Elma-Oğulla Buluşma-Beyaz Yağmur-Asker Çocuğu-Deve
Gözü, Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1990, 125 s.
KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA (1928-2003)
(TEZLER-KİTAPLAR-MAKALELER)
84
169. Aytmatov, Cengiz, Kızıl Elma-Oğulla Buluşma-Beyaz Yağmur-Asker Çocuğu-Deve
Gözü, Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1992, 125 s.
170. Aytmatov, Cengiz, Kızıl Elma-Oğulla Buluşma-Beyaz Yağmur-Asker Çocuğu-Deve
Gözü, Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1995, 125 s.
171. Aytmatov, Cengiz, Kızıl Elma-Oğulla Buluşma-Beyaz Yağmur-Asker Çocuğu-Deve
Gözü, 5.b., Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2001, 125 s.
172. Aytmatov, Cengiz, Kopar Zincirlerini Gülsarı, Çev., Tahir Alangu, İstanbul: May Yay.,
1969, 272 s.
173. Aytmatov, Cengiz, Toprak Ana, 8.b., Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2001, 143 s.
174. Aytmatov, Cengiz, Toprak Ana, Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1995.
175. Aytmatov, Cengiz, Toprak Ana, Çev., Ülkü Tamer, İstanbul: Da Yay., 2002, 127 s.
176. Aytmatov, Cengiz, Toprak Ana, Çev., Ülkü Tamer, İstanbul: Varlık Yay., 1972.
177. Aytmatov, Cengiz, Toprak Ana, İstanbul: Hür Yay., 1972.
178. Aytmatov, Cengiz, Yıldırım Sesli Manasçı-Yüz Yüze-Deniz Kıyısında Koşan Ala
Köpek, Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1990, 169 s.
179. Aytmatov, Cengiz, Yıldırım Sesli Manasçı-Yüz Yüze-Deniz Kıyısında Koşan Ala
Köpek, Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1993, 169 s.
180. Aytmatov, Cengiz, Yıldırım Sesli Manasçı-Yüz Yüze-Deniz Kıyısında Koşan Ala
Köpek, Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1995, 169 s.
181. Aytmatov, Cengiz, Yıldırım Sesli Manasçı-Yüz Yüze-Deniz Kıyısında Koşan Ala
Köpek, 5.b., Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1999, 169 s.
182. Aytmatov, Cengiz, Yüz Yüze, Çev., M. Ethem Gözlü, İstanbul: Cem Yay., 1974.
183. Aytmatov, Cengiz, Yüz Yüze-Cemile-Oğulla Görüşme-Askerin Oğlu, Çev., Mehmet
Özgül, İstanbul: Cem Yay., 2000, 343 s.
184. Aytmatov, Cengiz-Muhtar Şahanov, Kuz Başındaki Avcının Çığlığı, Ankara: Tolkun Yay., 1998.
185. Ayvazoğlu, Beşir, Türk’ün Kültür Coğrafyasında Bir Gezinti, İstanbul: Ötüken Neşriyat,
1991, 171 s.
186. Barthold, V., Kırgızlar, Çev., Ufuk Deniz Aşçı, Konya: Kömen Yay., 2002, 99 s.
187. Behar, B. Ersanlı (Haz.), Bağımsızlığın İlk Yılları (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan,
Özbekistan, Türkmenistan), Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 1994, 298 s.
188. Behar, B. Ersanlı (Haz.), Türk Cumhuriyetleri Kültür Profili Araştırması, Ankara:
Kültür Bakanlığı Yay., 1995, 189 s.
189. Belli, Oktay, Kırgızistan’da Taş Balbal ve İnsan Biçimli Heykeller, İstanbul: Arkeoloji
ve Sanat Yay., 2003, 166 s.
190. Bilginer, Recep, Manas Ölümsüz Kahraman, (Opera 2 Bölüm), Haz., Tülay Bilginer,
Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 2001, 221 s.
191. Bozkurt, Fuat (Derl.), Manas Destanı, Resimleyen: Semih Poray, İstanbul: Cem Yay.,
1991, 86 s.
192. Budak, Feyzullah, Kırgızistan–Dünü, Bugünü, Yarını-, Ankara: Ocak Yay., 1997, 104 s.
193. Cumagulov, Çetin, Oş Şehrinin Epigrafik Anıtları, Çev., Kalmamat Kulamshaev, Ankara:
Atatürk Kültür Merkezi Yay., 2001, 85 s.
194. Cumakunova, Gülzura, Manas Destanı-Kırgız Edebi Dilinin Tarihi Kaynağı, Ankara:
TİKA Yay., 1995, 208 s.
195. Çağın, Sabahattin, Cengiz Aytmayov ve Gün Olur Asra Bedel Romanı, İzmir: Akademi
Kitabevi, 2000, 74 s.
196. Dor, Remy, Kırgız Mültecileri Hakkında Kısa Bir Bilgi, Çev., Y. T. Kurat, Ankara:
ODTÜ Asya-Afrika Araştırmaları Grubu Yay., 1984, 19 s.
197. Duymaz, Ali, Bir Destan Kahramanı Salur Kazan, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1997.
198. Dündar, Orhan-Ertuğrul Kapusuzoğlu, Manas Destanı (Kaplan Çocuk), Çizen: Orhan
Dündar-Erhan Dündar, Ankara: MEB Bakanlığı Yay., 1996, 62 s.
SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
85
199. Erbay, N. Kübra, Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Tabiat, Ankara: Kültür Bakanlığı
Yay., 2002, 340 s.
200. Ercilasun, Ahmet Bican vd. (Haz.), Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü I-II, Ankara:
Kültür Bakanlığı Yay., 1991.
201. Ercilasun, Ahmet Bican vd. (Haz.), Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü I-II, 2.b.,
Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 1992.
202. Ercilasun, Ahmet Bican, Bugünkü Türk Alfabeleri Anahtar Kitapçığı, Ankara: Kültür
Bakanlığı Yay., 1990, 38 s.
203. Ercilasun, Ahmet Bican, Bugünkü Türk Alfabeleri I, 2.b., Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.,
1990, 248 s.
204. Ercilasun, Ahmet Bican, Bugünkü Türk Alfabeleri II, 2.b., Ankara: Kültür Bakanlığı
Yay., 1990, 264 s.
205. Ercilasun, Ahmet Bican, Bugünkü Türk Alfabeleri I-II, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 1977.
206. Ercilasun, Ahmet Bican, Örneklerle Bugünkü Türk Alfabeleri I-II, Ankara: Kültür
Bakanlığı Yay., 1977.
207. Ercilasun, Ahmet Bican, Örneklerle Bugünkü Türk Alfabeleri, 2.b., Ankara, 1989.
208. Ercilasun, Ahmet Bican, Örneklerle Bugünkü Türk Alfabeleri, 3.b., Ankara, 1990.
209. Ercilasun, Ahmet Bican, Örneklerle Bugünkü Türk Alfabeleri, 4.b., Ankara: Kültür
Bakanlığı Yay., 1993, 283 s.
210. Ercilasun, Ahmet Bican, Örneklerle Bugünkü Türk Alfabeleri, 5.b., Ankara: Kültür
Bakanlığı Yay., 1996, 301 s.
211. Ercilasun, Ahmet Bican, Türk Dünyası Üzerine İncelemeler, 2.b., Ankara: Akçağ Yay.,
1997, 496 s.
212. Ercilasun, Ahmet Bican, Türk Dünyası Üzerine İncelemeler, Ankara: Akçağ Yay., 1993,
311 s.
213. Erdem, Mustafa, Kırgız Türkleri (Sosyal Antropoloji Araştırmaları), Ankara: ASAM
Yay., 2000, 291 s.
214. Ersoylu, Halil (Haz.), Kız Destanı, Ankara: Türk Dil Kurumu Yay., 1996, 106
s.+Tıpkıbasım.
215. Erşahin, Seyfeddin, Kırgızlar ve İslamiyet: Göçebe Bir Türk Boyunun İslamlaşma
Tarihi Üzerine Bir Deneme, Ankara: SEK Yay., 1999, 210 s.
216. Gazimihal, Mahmut R., Ülkelerde Kopuz ve Tezeneli Sazlarımız, 2.b., Ankara: Kültür
Bakanlığı Yay., 2001, 192 s.
217. Gazimihal, Mahmut R., Ülkelerde Kopuz ve Tezeneli Sazlarımız, Ankara: Kültür
Bakanlığı Yay., 1975, 192 s.
218. Gömeç, Saadettin, Tarihte ve Günümüzde Kırgız Türkleri, Ankara: Akçağ Yay., 2002, 111 s.
219. Gömeç, Saadettin, Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi, Ankara: Akçağ Yay.,
1999, 428 s.
220. Gülay, Naki, Türk Lehçeleri, İzmir: Buca Eğitim Fak., ty., 320 s.
221. Gülensoy, Tuncer, Manas Destanı (Türkiye Türkçesi İle), Ankara: Akçağ Yay., 2002, 366 s.
222. İnan, Abdülkadir (Haz.), Manas Destanı, 2.b., Ankara, 1992.
223. İnan, Abdülkadir (Haz.), Manas Destanı, 2.b., Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay.,
1985, 218 s.
224. İnan, Abdülkadir (Haz.), Manas Destanı, 3.b., İstanbul: MEB Yay., 1992, 183 s.
225. İnan, Abdülkadir (Haz.), Manas Destanı, Ankara: Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Yay.,
1972, VI+267 s.
226. Kalafat, Yaşar, Avrasya Türk Halk Sufizmi: Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan,
Ankara: Türk Devlet ve Toplulukları (TÜDEV) Yay., 1997, 175 s.
227. Kalafat, Yaşar, Manas’ın 1000 Yılında Uluğ Türkistan Notları, Ankara: Ecdad Yay.,
1995, 92 s.
KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA (1928-2003)
(TEZLER-KİTAPLAR-MAKALELER)
86
228. Kazıbayev, Pamirbek–Çınıbay Tursunbekov (Haz.), Manas, Çev., Mustafa Canpolat vd.,
Ankara: TİKA Yay., 1995, 172 s.
229. Kolcu, Ali İhsan, Bozkırdaki Bilge Cengiz Aytmatov, Ankara: Akçağ Yay., 2002, 352 s.
230. Kolcu, Ali İhsan, Milli Romantizm Açısından Cengiz Aytmatov, İstanbul: Ötüken
Neşriyat, 1997, 256 s.
231. Koyçuyev, Turar, Sovyet Sonrası Yeniden Yapılanma: Teori, İdeoloji, Realiteler, Çev.,
Seyfullah Çevik-Cıldızbek Osmonaliev, Bişkek: Manas Üniversitesi Yay., 2002, 177 s.
232. Naskali, Emine Gürsoy (Haz.), Bağımsız Kırgızistan-Düğümler ve Çözümler, Ankara:
Kültür Bakanlığı Yay., 2001, 292 s.
233. Naskali, Emine Gürsoy (Haz.), Bozkırdan Bağımsızlığa Manas, Ankara: Türk Dil Kurumu
Yay., 1995, 294 s.
234. Naskali, Emine Gürsoy-Erdal Şahin (Haz.), Bağımsızlıklarının 10. Yılında Türk
Cumhuriyetleri, Haarlem: Türkistan ve Azerbaycan Araştırma Merkezi (SOTA) Yay.,
2002, 642 s.
235. Oktay, Osman, Manas Destanı I/Manas Diye Bir Çocuk, Çizen: Denge Animasyon,
Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 1991, 44 s.
236. Oktay, Osman, Manas Destanı II/Arslan Manas, Çizen: Denge Animasyon, Ankara:
Kültür Bakanlığı Yay., 1991, 44 s.
237. Oktay, Osman, Manas Destanı/Manas Diye Bir Çocuk-Arslan Manas, 2.b., Çizen: Denge
Animasyon, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 1995, 90 s.
238. Öner, Mustafa, Bugünkü Kıpçak Türkçesi (Tatar, Kazak ve Kırgız Lehçeleri
Karşılaştırmalı Grameri), Ankara: Türk Dil Kurumu Yay., 1998, LX+270 s.
239. Radloff, Wilhelm, Manas Destanı–Kırgız Türkçesi Metin-Türkiye Türkçesi Çeviri-,
Haz., Emine Gürsoy-Naskali, Ankara: TÜRKSOY Yay., 1995, 278 s.
240. Saray, Mehmet, Kırgız Türkleri Tarihi, İstanbul: Nesil Yay.,1993, 143 s.
241. Saray, Mehmet, Yeni Türk Cumhuriyetleri Tarihi, Ankara: TTK Yay., 1996, 439 s.
242. Söylemez, Orhan, Cengiz Aytmatov-Hayatı ve Eserleri Üzerine İncelemeler, Ankara:
Karam Yay., 2002, 184 s.
243. Şavk, Ülkü Çelik, Kırgız Atasözleri, Ankara: Türk Dil Kurumu Yay., 2002, 262 s.
244. Şimşir, Bilal, Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Anlaşmalar 1990-1992, C: I-
II, Ankara: TOBB Yay., 1993.
245. Togan, Zeki Velidi, Hatıralar: Türkistan ve Diğer Müslüman Doğu Türklerinin Milli
Varlık ve Kültür Mücadeleleri, 2.b., Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yay., 1999,
XXII+628 s.
246. Togan, Zeki Velidi, Umumi Türk Tarihine Giriş, 3.b., İstanbul: Enderun Kitabevi Yay.,
1981, 537 s.
247. Türkmen, Fikret, Manas Destanı Üzerinde İncelemeler (Çeviriler) I, Ankara: Türk Dil
Kurumu Yay., 1995, 301 s.
248. Yıldız, Naciye, Manas Destanı (W. Radloff) ve Kırgız Kültürü İle İlgili Tesbit ve
Tahliller, Ankara: Türk Dil Kurumu Yay., 1995, 956 s.
249. Yudahin, Konstantin Kuz’miç, Kırgız Sözlüğü I (A-J), 2.b., Çev., Abdullah Battal Taymas,
Ankara: Türk Dil Kurumu Yay., 1988, 376 s.
250. Yudahin, Konstantin Kuz’miç, Kırgız Sözlüğü I (A-J), 3.b., Çev., Abdullah Battal Taymas,
Ankara: Türk Dil Kurumu Yay., 1994, 376 s.
251. Yudahin, Konstantin Kuz’miç, Kırgız Sözlüğü I (A-J), 4.b., Çev., Abdullah Battal Taymas,
Ankara: Türk Dil Kurumu Yay., 1998, 376 s.
252. Yudahin, Konstantin Kuz’miç, Kırgız Sözlüğü I (A-J), Çev., Abdullah Battal Taymas,
Ankara: Türk Dil Kurumu Yay., 1945, 376 s.
253. Yudahin, Konstantin Kuz’miç, Kırgız Sözlüğü II (K-Z), 2.b., Çev., Abdullah Battal
Taymas, Ankara: Türk Dil Kurumu Yay., 1988, 377-809 s.
SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
87
254. Yudahin, Konstantin Kuz’miç, Kırgız Sözlüğü II (K-Z), 3.b., Çev., Abdullah Battal
Taymas, Ankara: Türk Dil Kurumu Yay., 1994, 377-809 s.
255. Yudahin, Konstantin Kuz’miç, Kırgız Sözlüğü II (K-Z), 4.b., Çev., Abdullah Battal
Taymas, Ankara: Türk Dil Kurumu Yay., 1998, 377-809 s.
256. Yudahin, Konstantin Kuz’miç, Kırgız Sözlüğü II (K-Z), Çev., Abdullah Battal Taymas,
Ankara: Türk Dil Kurumu Yay., 1948, 377-809 s.
257. Yusupov, Keneş, Manas Destanı, Akt., Fikret Türkmen-Alimcan İnayet, Ankara: Atatürk
Kültür Merkezi Yay., 1995, 274 s.
258. Zaim, Sabahattin, Türk ve İslam Dünyasının Yeniden Yapılanması, 2.b., İzmir: Nil Yay.,
1997.
259. Zeynalov, Ferhat, Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Dilbilgisi, Akt., Yusuf Gedikli,
İstanbul: Cem Yay., 1993, 416 s.
KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE MAKALELER
260. Abazov, Rafis, “Bağımsız Kırgızistan: Geçiş Politikaları”, Türkler, C: 19, Ankara: Yeni
Türkiye Yay., 2002, s. 507-517.
261. Abazov, Rafis, “Bağımsız Kırgızistan: İpek Yolunda 10 Zor Yıl”, Avrasya Etüdleri, Yaz
2001, s. 123-140.
262. Abazov, Rafis, “Çarlık Yönetimi Altında Kırgızlar”, Türkler, C: 18, Ankara: Yeni Türkiye
Yay., 2002, s. 607-615.
263. Abazov, Rafis, “Ekonomik Geçiş ve Küresel Baskılar: Kırgızistan Örneği”, Avrasya
Etüdleri, S: 18, Sonbahar-Kış 2000, s. 39-56.
264. Abazov, Rafis, “Sovyet Sisteminde Kırgızistan: Milli Devletin İnşaası ve Milli Kimliğin
Doğuşu”, Türkler, C: 19, Ankara: Yeni Türkiye Yay., 2002, s. 528-537.
265. Abdiyev, T. K., “Kırgızca Fiiller Hakkında Bazı İstatistiki Bilgiler”, Manas Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, S: 2, Bişkek, 2001, s. 1-6.
266. Abdykulova, Roza, “Manas Destanı: Kırgız Hayatının Edebi Ansiklopedisi”, Bilge Dergisi,
S: 6, Güz 1995, s. 12-14.
267. Abetekov, Asan, “Manas Destanı’nın Tarihi Kaynak ve Dayanakları”, Akt., Güluzar
Cumakunova, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, S: 3, Ekim 1995, s. 15-18.
268. Abetekov, Asan, “Manas Destanı’nın Tarihi Kökenleri”, Çev., Handan Er, Anayurttan
Atayurda Türk Dünyası, Yıl: 3, S: 9, Ağustos 1995, s. 28-31.
269. Achylova, Rakhat, “Kırgızistan Dış Politikasındaki Öncelikler ve Politik Kültür”, Avrasya
Etüdleri, S: 1, İlkbahar 1995, s. 2-29.
270. Ahmedov, Pariza Mirza, “Cengiz Aytmatov’un Romanlarında Dil ve Üslup”, Akt., K.
Kulamshaev, Doğumunun 70. Yıl Dönümünde Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-
10 Aralık 1998) Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 155-166.
271. Ahmedov, Zeki, “Cengiz Aytmatov ve Kazak Edebiyatı”, Akt., J. Süleymanova,
Doğumunun 70. Yıl Dönümünde Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-10 Aralık
1998) Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 25-28.
272. Akar, Ali, “Cengiz Aytmatov’un 'Gün Uzar Yüzyıl Olur' Romanında Teknik ve İdeolojik
Yapı”, Türk Yurdu, C: 9, S: 23 (369), Aralık 1988, s. 39-44.
273. Akarcalı, Sezer, “Kırgızistan’ın Turizm Amaçlı Tanıtılması "Kırgız Turizm-Net"”, TİKA, I.
Avrasya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Kongresi (Bişkek, 23-26 Haziran 2001),
Ankara, 2003, s. 295-305.
274. Akayev, Askar, “Dağlar Bereketin Kaynağıdır”, Diyalog Avrasya, S: 7, 2002, s. 70-75.
275. Akayev, Askar, “Kırgızistan: Geçmişte, Bugün ve Gelecekte”, Türkler, C: 19, Ankara:
Yeni Türkiye Yay., 2002, s. 451-453.
276. Akayev, Askar, “Kırgızistan: Geçmişte, Bugün ve Gelecekte”, Yeni Türkiye, Yıl: 3, S: 16,
Temmuz-Ağustos 1997, s. 1250-1253.
KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA (1928-2003)
(TEZLER-KİTAPLAR-MAKALELER)
88
277. Akbağışeva, Zamira, “Küçük ve Orta Boy İşletmelere Devlet Özeni”, TİKA, I. Avrasya
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Kongresi (Bişkek, 23-26 Haziran 2001), Ankara,
2003, s. 271-273.
278. Akeneyev, C. A., “İstatistikçilik”, Haz., Emine Gürsoy Naskali, Bağımsız Kırgızistan-
Düğümler ve Çözümler, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 2001 içinde, s. 215-218.
279. Akertegin, Tabıldı, “Enesay (Yenisey) Kırgızları Kimlerdir?”, Türk Dünyası Tarih
Dergisi, S: 102, Haziran 1995, s. 49-50.
280. Akıncı, Ersoy-Bahtışen Kavak, “Rekabet Piyasalarının Oluşumunda Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmeler ve Kırgızistan’a İlişkin Bir Öneri”, TİKA, I. Avrasya Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmeler Kongresi (Bişkek, 23-26 Haziran 2001), Ankara, 2003, s. 415-426.
281. Akkan, Erdoğan, “Kırgızistan”, İslam Ansiklopedisi, C: 25, Ankara: Türkiye Diyanet
Vakfı, 2002, s. 441-442.
282. Akmanbetov, Tair, “Nogay ve Kırgızların Kardeşlik Bağları Hakkında”, Akt., Mariya
Bulgarova, Manas Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni (Ankara, 21-23 Haziran
1995, Konya, 24-26 Haziran 1995), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1995 içinde, s.
19-22.
283. Akmataliyev, Abdıldacan, “Cengiz Aytmatov’un Eserlerinin Dünya Edebiyatındaki Yeri ve
Önemi”, Akt., Levent Kartal, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, S: 2, Güz 1996, s.
419-422.
284. Akmataliyev, Abdıldacan, “Cengiz Aytmatov’un Eserlerinin Evrensel Özelliği”, Akt., K.
Kulamşayev, Doğumunun 70. Yıl Dönümünde Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara,
8-10 Aralık 1998) Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 29-37.
285. Akmataliyev, Abdıldacan, “Evlenme Geleneği ve Ir”, Akt., İsmail Turan Kallimci,
Uluslararası Türkistan Halk Kültürü Sempozyumu (Muğla, 25-27 Ekim 2000), Haz.,
Ali Abbas Çınar, Muğla: Muğla Üniversitesi Yay., 2001 içinde, s. 21-26.
286. Akmataliyev, Abdıldacan, “Manas Destanı’ndaki Bazı Terim Meseleleri Hakkında”,
Uluslararası Türk Dünyası Halk Edebiyatı Kurultayı (26-28 Mayıs 2000)-Bildirileri,
Haz., İsmet Çetin-Ayşe Yücel, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 2002 içinde, s. 51-56.
287. Akmataliyev, Abdıldacan, “Manas, S. Orozbakov’un Akademik Yayınında”, Akt., Roza
Abdykovlova, Manas Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni (Ankara, 21-23
Haziran 1995, Konya, 24-26 Haziran 1995), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1995
içinde, s. 23-26.
288. Akmataliyev, Amantur, “Kırgız Türklerinde Coşkulu Bir Gün Yeni Gün (Nevruz)
Kutlamaları”, Çev., M. Sancar Mülazimoğlu, Anayurttan Atayurda Türk Dünyası, Yıl: 8,
S: 19, 2000, s. 30-34.
289. Akören, Muhammed Ruzubay, “Kırgızlar, Kırgızistan ve Pamir”, Doğu Türkistan’ın Sesi,
C: 8, S: 29, Mart 1991, s. 18-20.
290. Akören, Muhammed Ruzubay, “Türkiye’deki Muhacir Kırgız Türkleri”, Türkistan, Yıl: 4,
S: 15, 1991, s. 23-26.
291. Akpınar, Yavuz, “Manas Destanı”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C: 6, İstanbul:
Dergah Yay., 1986, s. 130-133.
292. Akpınar, Yavuz-Y. Çotuksöken, “Kırgızlar”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C: 5,
İstanbul, 1982, s. 310-316.
293. Aksakallı, Mücahit, “1000 Yıllık Hazine: Manas Destanı ve Çevresel Unsurlar”, Çevre ve
İnsan, S: 36, Ağustos 1997, s. 30-31.
294. Aktaş, Şerif, “Milli Romantik Duyuş Tarzı ve Cengiz Aytmatov’un Gün Olur Asra Bedel
Romanı (Yapı-Kültür-Anlatma Tarzı)”, Doğumunun 70. Yıl Dönümünde Cengiz
Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-10 Aralık 1998) Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür
Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 39-43.
295. Almasy, George Von, “Kahraman Manas’ın, Oğlu Semetey ile Vedalaşması”, Çev., Funda
Yapıcı, Haz., Fikret Türkmen, Manas Destanı Üzerinde İncelemeler (Çeviriler) I,
Ankara: Türk Dil Kurumu, 1995 içinde, s. 37-42.
SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
89
296. Alpısbayev, Kunapiya, “Kazakistan’da Manas Destanı Araştırmaları”, Akt., Ahmet Güngör,
Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, S: 3, Ekim 1995, s. 50-54.
297. Alpısbayev, Kupıya, “Kazak Alimlerinin İncelemelerinde Manas Destanı”, Akt., Ferhat
Tamir, Manas Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni (Ankara, 21-23 Haziran
1995, Konya, 24-26 Haziran 1995), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1995 içinde, s.
27-30.
298. Alptekin, Ali Berat, “Issık Göl (Kırgızistan) ve Çevresinde Tespit Edilen Efsanelerin
Anadolu Efsaneleriyle Mukayesesi”, İpek Yolu Uluslararası Halk Edebiyatı
Sempozyumu (Ankara, 1-7 Temmuz 1993) Bildirileri, Ankara: Kültür Bakanlığı, 1995
içinde, s. 11-17.
299. Alptekin, Ali Berat, “Manas Destanındaki Gelenek ve Göreneklerle İlgili Hususlar”, Türk
Kültürü, C: 31, Temmuz 1993, S: 363, s.435-444.
300. Alptekin, Ali Berat, “Manas’ın Balalarıyla Yedi Gün”, Milli Folklor, S: 16, Kış 1992, s. 20-24.
301. Altınışık, Kemal, “Avrasya Cumhuriyetleri’nin Kalkınmasında KOBİ’lerin Etkinliği,
Türkiye’nin Rolü ve Kalkınma Modeli”, TİKA, I. Avrasya Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmeler Kongresi (Bişkek, 23-26 Haziran 2001), Ankara, 2003, s. 457-462.
302. Altınkaynak, Erdoğan, “Manas Destanı-Manas ve Çevresindeki Tipler”, Yeni Türkiye, Yıl:
3 S: 15, Mayıs-Haziran 1997, s. 549-574.
303. Altun, Kudret, “Manas Destanı”, Manas Destanı: Manas Destanı’nın 1000. Yıl Paneli,
Haz., Abdülkadir Yuvalı, Kayseri: Erciyes Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları
Merkezi Yay., 1995 içinde, s. 3-24.
304. Aral, Mehmet İsa, “Ekim İhtilali’nden Sonra Sovyetler Birliği’nde Manas Destanı Üzerinde
Oynanan Oyunlar ve Baskılar”, Türk Kültürü, C: 21, S: 243, Temmuz 1983, s. 45-51.
305. Aral, Mehmet İsa, “Sovyetler Birliği’nde Manas Destanı’nın 1000. Yılını Kutlama
Meselesi”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, C: 1, S: 6, Haziran 1987, s. 10-12.
306. Aral, Mehmet İsa, “Sovyetler Birliği’nde Manas Destanı’nın 1000. Yılını Kutlama Meselesi
II”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, S: 12, 1987, s. 53-54.
307. Arat, R. Rahmeti, “Kırgızistan”, İslam Ansiklopedisi, C: 6, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı
Yay., ty., s. 735-741.
308. Argunşah, Hülya, “Manas Destanı ve Yıldırım Sesli Manasçı”, Manas Destanı: Manas
Destanı’nın 1000. Yıl Paneli, Haz., Abdülkadir Yuvalı, Kayseri: Erciyes Üniversitesi, Türk
Dünyası Araştırmaları Merkezi Yay., 1995 içinde, s. 25-42.
309. Arslan, Fatih, “Aytmatov Estetiğinin Geçmişe Dönük Ütopik/Postromantik Yüzü”,
Doğumunun 70. Yıl Dönümünde Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-10 Aralık
1998) Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 45-50.
310. Asanaliyeva, S. A.-A. K. Okenov, “Kırgızistan Küçük ve Orta Boy İşletmeciliğin İhracat
Potansiyelinin Artırılması Problemleri”, TİKA, I. Avrasya Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmeler Kongresi (Bişkek, 23-26 Haziran 2001), Ankara, 2003, s. 245-247.
311. Asanov, A. T., “Devlet Maliyesi ve Ekonomik Gelişme”, TİKA, I. Avrasya Küçük ve Orta
Ölçekli İşletmeler Kongresi (Bişkek, 23-26 Haziran 2001), Ankara, 2003, s. 467-472.
312. Asanov, B. A., “Özel Girişimciliğin Geliştirilmesi, Orta Sınıfın Güçlendirilmesi, Küçük ve
Orta
Boy İşletmeler
Aracılığıyla
Halkın
Hayat
Seviyesinin
Arttırılması
ve
Demokratikleştirilmesi”, TİKA, I. Avrasya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Kongresi
(Bişkek, 23-26 Haziran 2001), Ankara, 2003, s. 463-466.
313. Asanov, Temirkul, “Kırgızların XV-XVI. Yüzyıllarda Siyasi Yapısı”, Türkler, C: 8,
Ankara: Yeni Türkiye Yay., 2002, s. 657-661.
314. Aslan, Haver, “Cengiz Aytmatov ve Kırgız Türkçesi Hakkında”, Türk Dünyası Tarih
Dergisi, C: 4, S: 41, Mayıs 1990, s. 31-35.
315. Atahanov, Ş., “Kırgızistan’da Özel Emekli Yatırım Olanakları”, TİKA, I. Avrasya Küçük ve
Orta Ölçekli İşletmeler Kongresi (Bişkek, 23-26 Haziran 2001), Ankara, 2003, s. 141-144.
316. Atnur, Gülhan, “Cengiz Aytmatov’un Cengiz Han’a Küsen Bulut Adlı Romanı Üzerine”,
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S: 15, 2000, s. 133-142.
KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA (1928-2003)
(TEZLER-KİTAPLAR-MAKALELER)
90
317. Attokurov, Sabır, “Manas’ın Sülalesi (Kökeni) Hakkında Fikir”, Akt., Roza Abdykovlova,
Manas Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni (Ankara, 21-23 Haziran 1995,
Konya, 24-26 Haziran 1995), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1995 içinde, s. 31-33.
318. Ayapbek, Mecit, “Kazak Kırgız Folkloruna Dair Birkaç Söz”, Türk Yurdu, C: 2, S: 234,
Ağustos 1954, s. 139-142.
319. Aynakulieva, Gülnisa, “Fergana’da Yerleşim Yerleri”, Türkler, C: 5, Ankara: Yeni Türkiye
Yay., 2002, s. 377-387.
320. Aynakulieva, Gülnisa, “İslam Müelliflerine Göre Ortaçağ’da Oş Şehri”, Belleten, C: LXV,
S: 244, Aralık 2001, s. 911-920.
321. Aynakulova, Gülniza, “Kırgızlarda Evlilik ve Aile”, Bilig, S: 6, Yaz 1997, s. 174-179.
322. Aytışov, Köbögön-Zafer Çelik, “Kırgızistan’da Turizmin Önemi”, Çerçeve, Yıl: 5, S: 17,
Mayıs-Temmuz 1996, s. 143-146.
323. Aytmatov, Cengiz, “Hakkımda Notlar (Otobiyografi)”, Çev., Orhan Söylemez, Kardaş
Edebiyatlar, S: 28, Eylül 1994, s. 41-48.
324. Aytmatov, Cengiz, “Kadim Kırgız Ruhunun Zirvesi”, Akt., Ali Akbaş-İklil Kurban, Kardaş
Edebiyatlar, S: 3, 1982, s. 3-8.
325. Aytmatov, Cengiz, “Manas-Ata’nın Karları”, Çev., Orhan Söylemez, Atatürk Üniversitesi
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S: 8, Erzurum, 1997, s. 105-128.
326. Aytmatov, Cengiz, “Turan Ülkesi’nin Rönesansı Tomurcuk Açıyor”, Türk Kültürü, S:
352, Ağustos 1992, s. 486-489.
327. Badalov, Metin, “Azerbaycan Cumhuriyeti’nde Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Mali
Kaynaklara Ulaşımı”, TİKA, I. Avrasya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Kongresi
(Bişkek, 23-26 Haziran 2001), Ankara, 2003, s. 427-429.
328. Bal, Halil, “Kırgızistan: Çin Gölgesi ve Rus Desteği Altında”, Derl., Alaeddin Yalçınkaya,
Türk Cumhuriyetleri ve Petrol Boru Hatları, İstanbul: Bağlam Yay., 1998 içinde, s. 97-
116.
329. Barthold, W., “Fergana”, İslam Ansiklopedisi, C: 4, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1977,
s. 558-565.
330. Bayekova, Ç. T., “Adli Reformun İlk Adımları”, Haz., Emine Gürsoy Naskali, Bağımsız
Kırgızistan-Düğümler ve Çözümler, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 2001 içinde, s. 191-199.
331. Baykara, Tuncer, “Türkiye’deki İlk Manas Araştırıcıları–M. Fuat Köprülü, Zeki Velidi
Togan, Abdülkadir İnan”, Haz., Ogün Atilla Budak, Manas 1000 Bişkek Bildirileri,
Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 1997 içinde, s. 45-48.
332. Bedelbayev, Askar, “Manas Destanı Hakkında İlk İlmi Araştırmalar”, Akt., Roza
Abdykovlova, Manas Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni (Ankara, 21-23
Haziran 1995, Konya, 24-26 Haziran 1995), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1995
içinde, s. 37-41.
333. Beybutova, Irıs, “Dil ve Bağımsızlık-Mezar Kitabelerinden Resmi Dile Kırgız Dili”, Haz.,
Emine Gürsoy Naskali, Bağımsız Kırgızistan-Düğümler ve Çözümler, Ankara: Kültür
Bakanlığı Yay., 2001 içinde, s. 26-35.
334. Beybutova, Irıs, “Manas Destanı’nda Askeri Terimler”, Haz., Emine Gürsoy-Naskali,
Bozkırdan Bağımsızlığa Manas, Ankara: Türk Dil Kurumu, 1995 içinde, s. 192-196.
335. Beybutova, Irıs, “Manas Destanı’ndaki Silahlar”, Akt., Roza Abdykovlova, Manas Destanı
ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni (Ankara, 21-23 Haziran 1995, Konya, 24-26
Haziran 1995), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1995 içinde, s. 43-48.
336. Beybutova, Irıs, “Manasçılık Geleneği”, Manas Bilgi Şöleni (Van, 12-13 Ekim 1995), Van:
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 1995, s. 79-84.
337. Beyşekeev, N. B., “Manas Destanı’nda İnsan Vücudunun Organlarını Belirten Kelimelerin
Sözdizimi-Anlamı (Leksiko-Semantik) ve Şekil (Morfolojik) Ayrıcalıkları”, Haz., Ogün
Atilla Budak, Manas 1000 Bişkek Bildirileri (26-31 Ağustos 1995), Ankara: Atatürk
Kültür Merkezi, 1997 içinde, s. 53-56.
338. Beyşekeev, N. B., “Manas Destanı’nın Poetik Sözdizimini Araştırma Meselesi”, Haz., Ogün
SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
91
Atilla Budak, Manas 1000 Bişkek Bildirileri (26-31 Ağustos 1995), Ankara: Atatürk
Kültür Merkezi, 1997 içinde, s. 49-52.
339. Beyşenbekovna, Usmanaliyeva Gulbara, “Yatırım Politikası Girişimciliğin Geliştirilmesinde
Önemli Etkendir”, TİKA, I. Avrasya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Kongresi
(Bişkek, 23-26 Haziran 2001), Ankara, 2003, s. 445-448.
340. Bilecik, Fahrunnisa, “Orta Asya Destanlarında Bir Evlilik Türü”, Haz., Emine Gürsoy-Naskali,
Bozkırdan Bağımsızlığa Manas, Ankara: Türk Dil Kurumu, 1995 içinde, s. 234-240.
341. Bilginer, Recep, “Dram Sanatı Yönünden Manas Destanı”, Haz., Ogün Atilla Budak,
Manas 1000 Bişkek Bildirileri (26-31 Ağustos 1995), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi,
1997 içinde, s. 57-66.
342. Bilginer, Recep, “Kırgız Pasaportlu Bir Türkiyeli”, Doğumunun 70. Yıl Dönümünde
Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-10 Aralık 1998) Bildirileri, Ankara: Atatürk
Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 51-54.
343. Biyalinov, Alimbek, “Kırgızistan’daki Reformların Onuncu Yılı: Piyasa Ekonomisine Daha
Çok Var”, Çev., Meruyert Jılkışıbayeva, Avrasya Dosyası, C: 7, S: 4, Kış 2001-2002, s. 50-
60.
344. Bondar, Yevgeni, “Kırgızistan Ekonomisinin Reformlaşmasında Serbest Ekonomik Bölgeler”,
Çev., Tolegen Baitzhaunov, Avrasya Dosyası, C: 7, S: 4, Kış 2001-2002, s. 61-69.
345. Boobekova, Kadian, “Kırgızistan’da Ramazan Ayı İle İlgili Bazı Gelenekler”, Türk
Dünyası Tarih Dergisi, S: 144, Aralık 1999, s. 42-48.
346. Boratav, Pertev Naili, “Er Töştük Destanı ve Halk Masalı”, Çev., Fikret Türkmen–Kemal
Boz, Haz., Fikret Türkmen, Manas Destanı Üzerinde İncelemeler (Çeviriler) I, Ankara:
Türk Dil Kurumu, 1995 içinde, s. 249-265.
347. Boratav, Pertev Naili-Louis Bazın, “Er Töştük”, Çev., Fikret Türkmen–Kemal Boz, Haz.,
Fikret Türkmen, Manas Destanı Üzerinde İncelemeler (Çeviriler) I, Ankara: Türk Dil
Kurumu, 1995 içinde, s. 229-248.
348. Boyraz, Şeref, “Kozı Körpeş Bayan Sulu Hikayesinin Üç Versiyonu Üzerinde Mukayese
Çalışması”, Bilig, S: 2, Yaz 1996, s. 121-134.
349. Boz, İbrahim, “Turizm Sektörü”, Haz., Emine Gürsoy Naskali, Bağımsız Kırgızistan-
Düğümler ve Çözümler, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 2001 içinde, s. 257-289.
350. Brimkulov, Ulan, “Eğitim ve Reformlar”, Haz., Emine Gürsoy Naskali, Bağımsız Kırgızistan-
Düğümler ve Çözümler, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 2001 içinde, s. 156-166.
351. Brown, Bess, “Üç Orta Asya Devleti İktisadi Birlik Kuruyorlar”, Çev., Murat Aygen, Yeni
Forum, C: 15, S: 300, Mayıs 1994, s. 28-30.
352. Budak, Feyzullah, “Kırgızistan Dünü, Bugünü, Yarını”, Yeni Türkiye, Yıl: 3 S: 16,
Temmuz-Ağustos 1997, s. 1254-1283.
353. Bulgarova, Mariya, “Nogay Kahramanlık Destanları ve Manas Destanı’ndaki Ortak Motifler
Hakkında”, Manas Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni (Ankara, 21-23 Haziran
1995, Konya, 24-26 Haziran 1995), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1995 içinde, s.
49-57.
354. Butanayev, Viktor, “Moğol-Cungar Hakimiyeti Döneminde Yenisey Kırgızları”, Türkler,
C: 2, Ankara: Yeni Türkiye Yay., 2002, s. 405-411.
355. Camgırçıyeva, Gulina, “Manas Destanı’ndaki Gelenekler ve Motifler”, Akt., Çastigin
Turgunbayev, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, S: 3, Ekim 1995, s. 43-50.
356. Candemir, Mehmet-Halil Güngör, “Çüy Oblastında Özelleştirilen Kolhoz İşletmelerinin
Ekonomik Sorunları-Çözüm Önerileri”, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S: 4,
Bişkek, 2002, s. 84-102.
357. Canpolat, Mustafa, “Beyaz Gemi’de Toplumsal Eleştiri”, Littera Edebiyat Yazıları, S: 5,
1994, s. 13-17.
358. Canpolat, Mustafa, “Manas Nasıl Çevrilmeli?”, Manas Destanı ve Etkileri Uluslararası
Bilgi Şöleni (Ankara, 21-23 Haziran 1995, Konya, 24-26 Haziran 1995), Ankara: Atatürk
Kültür Merkezi Yay., 1995 içinde, s. 59-62.
KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA (1928-2003)
(TEZLER-KİTAPLAR-MAKALELER)
92
359. Canpolat, Mustafa, “Manas’ın Eğitimi”, Haz., Ogün Atilla Budak, Manas 1000 Bişkek
Bildirileri (26-31 Ağustos 1995), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 1997 içinde, s. 67-72.
360. Cantürk, Mehmet, “Kırgız Atasözlerinden Örnekler”, Manas Destanı: Manas Destanı’nın
1000. Yıl Paneli, Haz., Abdülkadir Yuvalı, Kayseri: Erciyes Üniversitesi, Türk Dünyası
Araştırmaları Merkezi Yay., 1995 içinde, s. 43-46.
361. Caynakova, Aynek, “Manas Destanında Nesillere Uzanan Mefhumlar ve Destanın Tarihle
İlişkisi”, Çev., Meral Gölgeci, Haz., Emine Gürsoy-Naskali, Bozkırdan Bağımsızlığa
Manas, Ankara: Türk Dil Kurumu, 1995 içinde, s. 145-159.
362. Ceritoğlu, Murat, “Aalı Tokombayev ve Kanduu Cıldar İsimli Manzumesi”, Türk Dünyası
Araştırmaları, S: 129, Aralık 2000, s. 225-236.
363. Chotoev, Zakir, “Kırgızistan Cumhuriyeti’nin Dış Politikasına Genel Bakış”, Türkler, C:
19, Ankara: Yeni Türkiye Yay., 2002, s. 492-506.
364. Constantın, I., “Nasreddin Hoca Üzerine 18 Kırgız Fıkrası”, Çev., Ali Osman Öztürk, Milli
Folklor, S: 33, Bahar 1997, s. 69-73.
365. Constantın, I., “Yenisey Eski Kırgız Yazıtlarının İlk Zikri: Çin’e Giden Romen Seyyahı
Nicolae Milescu (Spathery)’nin Günlüğü 1675”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten,
1985, (Ankara, 1989), s. 1-7.
366. Cuçunbayeva, D. I., “Kırgız Halılarının Gelenekli Bezeklerinin Sembolik Anlamları”,
Uluslararası Dördüncü Türk Kültürü Kongresi Bildirileri (Ankara, 4-7 Kasım 1997),
C: I, Haz., Azize Aktaş Yasa vd., Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s.
139-141.
367. Cumagulov, Çetin, “Kırgız Terminolojisinin Günümüzdeki Gelişim Süreci”, Türk
Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, S: 20, Ağustos 1998, s. 23-25.
368. Cumakunova, Gülzura, “Atatürk’ün Harf Devrimi ve Kırgızistan’da Alfabe Meselesi”, I.
Uluslararası Atatürk ve Türk Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri (Ankara, 6-7
Ekim 2000), Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 2001 içinde, s. 65-70.
369. Cumakunova, Gülzura, “Kırgız Destandarınan "Kocacaş" Dastanı”, Uluslararası Türk
Dünyası Halk Edebiyatı Kurultayı (26-28 Mayıs 2000)-Bildirileri, Haz., İsmet Çetin-
Ayşe Yücel, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 2002 içinde, s. 159-162.
370. Cumakunova, Gülzura, “Kırgız Dilinde İ-Fiilinin Gelişmesi”, III. Uluslararası Türk Dili
Kurultayı 1996, Ankara: Türk Dil Kurumu, 1999, s. 233-237.
371. Cumakunova, Gülzura, “Kırgız Romanının Gelişmesi”, IV. Türk Dünyası Yazarlar
Kurultayı (5-6 Kasım 1998)-Bildiriler, Haz., İsmet Çetin-H. Avni Yüksel, İstanbul:
İLESAM Yay., 1999, s. 45-51.
372. Cumakunova, Gülzura, “Kırgız Türkçesi”, Türkler, C: 19, Ankara: Yeni Türkiye Yay.,
2002, s. 596-606.
373. Cumakunova, Gülzura, “Kırgızların Nooruz Kutlamalarında Eski Türk İnançlarının İzleri”,
Türk Dünyası’nda Nevruz-Üçüncü Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri (Elazığ, 18-20
Mart 1999), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 2000, s. 75-79.
374. Cumakunova, Gülzura, “Manas Destanı’ndaki İnançlar”, Manas Bilgi Şöleni (Van, 12-13
Ekim 1995), Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 1995, s. 73-78.
375. Cumakunova, Gülzura, “Manasçı ve Manas Destanı Araştırmacıları”, Türk Lehçeleri ve
Edebiyatı Dergisi, S: 3, Ekim 1995, s. 90-93.
376. Cumakunova, Gülzura, “Ulu Sözün Uzantısı”, Doğumunun 70. Yıl Dönümünde Cengiz
Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-10 Aralık 1998) Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür
Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 55-62.
377. Cumaliyev, C., “Türkiye’li Kırgızlardan Yazılıp Alınan Manas’taki Dil Farkı”, Haz., Ogün
Atilla Budak, Manas 1000 Bişkek Bildirileri (26-31 Ağustos 1995), Ankara: Atatürk
Kültür Merkezi, 1997 içinde, s. 73-79.
378. Cusupbekov, Azizbek-Emil Niyazov, “Siyasi Partiler”, Haz., Emine Gürsoy Naskali,
Bağımsız Kırgızistan-Düğümler ve Çözümler, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 2001
içinde, s. 167-185.
SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
93
379. Çağatay, Yahya, “Kırgızistan”, Türk Dünyası, C: 7, S: 24, Ocak-Mart 1972, s. 40-43.
380. Çengel-Kasapoğlu, Hülya, “Kırgız Lehçesindeki ‘Eken’ Üzerine”, III. Uluslararası Türk
Dili Kurultayı 1996, Ankara: Türk Dil Kurumu, 1999, s. 641-651.
381. Çengel-Kasapoğlu, Hülya, “Kırgız Türkleri Edebiyatı”, Türk Dünyası El Kitabı IV, 3.b.,
Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay., 1998 içinde, s. 367-397.
382. Çengel-Kasapoğlu, Hülya, “Kırgız Türkleri ve Kırgız Türkçesi”, Türkler, C: 19, Ankara:
Yeni Türkiye Yay., 2002, s. 578-595.
383. Çengel-Kasapoğlu, Hülya, “Manas Destanı’nda Heyecan ve Coşku Cümleleri”, Manas Bilgi
Şöleni (Van, 12-13 Ekim 1995), Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 1995 içinde, s. 50-65.
384. Çengel-Kasapoğlu, Hülya, “Manas Destanı’nda Heyecan ve Coşku Cümleleri”, Haz., Ogün
Atilla Budak, Manas 1000 Bişkek Bildirileri (26-31 Ağustos 1995), Ankara: Atatürk
Kültür Merkezi, 1997 içinde, s. 127-138.
385. Çengel-Kasapoğlu, Hülya, “Manas Destanı’ndaki Kelime, Cümle ve Bölüm Tekrarlarının
Stilistik Bakımından Önemi”, Manas Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni
(Ankara, 21-23 Haziran 1995, Konya, 24-26 Haziran 1995), Ankara: Atatürk Kültür
Merkezi Yay., 1995 içinde, s. 63-87.
386. Çengel-Kasapoğlu, Hülya, “Türkiye Türkçesi ile Kırgız Türkçesindeki Ortak Alınma
Kelimeler”, Türk Dili, S: 521, Mayıs 1995, s. 467-479.
387. Çetin, İsmet, “Manas Destanı”, Bilge Dergisi, S: 5, Yaz 1995, s. 69-71.
388. Çetin, Mustafa, “Cengiz Aytmatov ve Eserleri Üzerine Birkaç Not”, Bizim Ocak, C: 1, S: 2,
Ekim 1983, s. 2.
389. Çevik, Doğanay, “Türkiye’de Yaşayan Kazak, Kırgız ve Özbeklerde Halk İnançları”,
Anayurttan Atayurda Türk Dünyası, Yıl: 9, S: 21, 2001, s. 9-20.
390. Çınar, Ali Abbas, “Aytmatov’un Eserlerinde Halk Kültürünün Rolü”, Doğumunun 70. Yıl
Dönümünde Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-10 Aralık 1998) Bildirileri,
Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 63-70.
391. Çınar, Ali Abbas, “Manas Destanı Üzerine Bazı Yeni Kitaplar ve Nuh Tufanı Romanı”,
Anayurttan Atayurda Türk Dünyası, Yıl: 3, S: 9, Ağustos 1995, s. 102-104.
392. Çorotegin, Tınçtıkbek, “Kaşgarlı Mahmud’un Divanı ve Manas Destanında Doğu
Türklerinin Savaşları”, Haz., Emine Gürsoy-Naskali, Bozkırdan Bağımsızlığa Manas,
Ankara: Türk Dil Kurumu, 1995 içinde, s. 160-164.
393. Çorotegin, Tınçtıkbek, “Kırgızistan Cumhuriyeti”, Türkler, C: 19, Ankara: Yeni Türkiye
Yay., 2002, s. 454-484.
394. Daniyerov, Sanjarbek, “Manas Destanı’nın Derlenmesinin, Yayınlanmasının, Yeniden
Araştırılmasının Tarihi”, Akt., Roza Abdykovlova, Manas Destanı ve Etkileri
Uluslararası Bilgi Şöleni (Ankara, 21-23 Haziran 1995, Konya, 24-26 Haziran 1995),
Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1995 içinde, s. 89-97.
395. Deliktaş, Ertuğrul, “Kırgızistan’da Özelleştirme Süreci (1991-2000)”, Küreselleşme ve
Geçiş Ekonomileri Uluslararası Sempozyumu (Bişkek, 2-4 Mayıs 2002), Bişkek: Manas
Üniversitesi Yay., 2002 içinde, s. 335-358.
396. Demir, Alpaslan, “Manas Bibliyografyası Denemesi: Türkiye’de Manas Çalışmaları”,
Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S: 6, Bişkek, 2003, s. 59-80.
397. Demirhan, Erdal, “Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri’nin Dış Ticaret İlişkileri” Yeni
Türkiye, Yıl: 3, S: 15, Mayıs-Haziran 1997, s. 837-844.
398. Deniz, Özlem, “Manas ve Seytek Destanlarında Ant İçme Şekilleri”, Haz., Emine Gürsoy-
Naskali, Bozkırdan Bağımsızlığa Manas, Ankara: Türk Dil Kurumu, 1995 içinde, s. 256-268.
399. Deniz, Özlem, “Manas’ın Kümbetini Ziyaret”, Türk Edebiyatı, S: 264, Ekim 1995, s. 39-41.
400. Deniz, Sebahat, “Manas Destanında Rüya”, Haz., Emine Gürsoy-Naskali, Bozkırdan
Bağımsızlığa Manas, Ankara: Türk Dil Kurumu, 1995 içinde, s. 271-277.
401. Deniz-Yılmaz, Özlem, “Siyasi Fıkralar”, Haz., Emine Gürsoy Naskali, Bağımsız Kırgızistan-
Düğümler ve Çözümler, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 2001 içinde, s. 101-128.
KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA (1928-2003)
(TEZLER-KİTAPLAR-MAKALELER)
94
402. Devlet, Nadir, “Türkiye’de Tarih, Dil ve Edebiyat Araştırmalarında Kırgızistan ve Manas
Destanı”, Haz., Ogün Atilla Budak, Manas 1000 Bişkek Bildirileri (26-31 Ağustos 1995),
Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1997 içinde, s. 81-86.
403. Devlet, Nadir, “Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan’ın Yapısal Özellikleri”,
Türkiye’nin Dış Ekonomik İlişkilerinde Yeni Ufuklar, İstanbul: İSO Yay., 1992, içinde,
s. 47-63.
404. Devletşin, Tamurbek, “Kırgızistan’da Milliyetçilik”, Dergi, C: 11, S: 41, 1965, s. 22-33.
405. Djanaeva, Nurgul, “Kırgız Çocuklarının Çevre Öğrenim ve Eğitimi”, Avrasya Çevre
Konferansı (İstanbul, 23-25 Ekim 2001), Ankara: Türkiye Çevre Vakfı Yay., 2002 içinde,
s. 91-93.
406. Djanaeva, Nurgul, “Kırgızistan Kadın Gönüllü Kuruluşları Forumu”, Avrasya Çevre
Konferansı (İstanbul, 19-21 Ekim 1999), Ankara: Türkiye Çevre Vakfı Yay., 2000 içinde,
s. 50-51.
407. Djanaeva, Nurgul, “Kırgızistan’da Çevre Koruma Konusunda Uluslararası Kuruluşlarla
İşbirliğinin Değerlendirilmesi”, Avrasya Çevre Konferansı (İstanbul, 17-19 Ekim 2000),
Ankara: Türkiye Çevre Vakfı Yay., 2001 içinde, s. 62-63.
408. Djunushaliev, Djenish, “Kırgızistan’da 1916 İsyanı”, Türkler, C: 18, Ankara: Yeni Türkiye
Yay., 2002, s. 627-630.
409. Doğan, İsmail, “Türklerde Destan Kültürü ve Manas Örneği”, Anayurttan Atayurda Türk
Dünyası, Yıl: 3, S: 9, Ağustos 1995, s. 37-44.
410. Doğan, Levent, “Kırgız Atasözlerinin Sınıflandırılması”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat
Dergisi, S: 9, Bahar 2000, s. 206-241.
411. Doğan, Levent, “Kırgızistan Türkçesi Dil Bilgisi Terimlerinin Türkiye Türkçesi’ndeki
Karşılıkları”, Türk Dünyası Araştırmaları, S: 109, Ağustos 1997, s. 166-171.
412. Doğan, Levent, “Kırgızistan’ın Üç Büyük Şehrinin İsimleri Üzerine”, Türk Kültürü, C: 36,
S: 426, Ekim 1998, s. 630-636.
413. Doğan, Levent, “Kırgızistan’ın Üç Büyük Şehrinin İsimleri Üzerine Bir Deneme”, Bilig, S:
7, Güz 1998, s. 216-220.
414. Dor, Remy, “Manas’tın Pamirdegi Üzündüsü”, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, S: 3,
Ekim 1995, s. 59-89.
415. Dor, Remy, “Türkiye Kırgızları”, Çev., Levent Yılmaz, Tarih ve Toplum, C: 9, S: 54,
Haziran 1988, s. 20-24.
416. Dor, Remy-Hu Djen-Hua, “Doğu Türkistan Kırgızları Arasında Manas”, Çev., Fikret
Türkmen-Kemal Boz, Haz., Fikret Türkmen, Manas Destanı Üzerinde İncelemeler
(Çeviriler) I, Ankara: Türk Dil Kurumu, 1995 içinde, s. 43-72.
417. Dukanbayev, Askat, “Kırgızistan’da Yerel Yönetimler”, Çağdaş Yerel Yönetimler, C: 7, S:
4, Ekim 1998, s. 126-132.
418. Egeli, Hüseyin Avni-Ömer Selçuk Emsen, “Geçiş Ekonomilerinin Makroekonomik
Performansları ve Kırgızistan Üzerine Bir Değerlendirme”, Küreselleşme ve Geçiş
Ekonomileri Uluslararası Sempozyumu (Bişkek, 2-4 Mayıs 2002), Bişkek: Manas
Üniversitesi Yay., 2002 içinde, s. 37-64.
419. Egeli, Hüseyin Avni-Ömer Selçuk Emsen, “Geçiş Sürecinde Kırgızistan Ekonomisi”,
Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S: 4, Bişkek, 2002, s. 103-116.
420. Eisener, Reinhard, “Fergana Basmacılarının Ortaya Çıkması”, Türkler, C: 18, Ankara: Yeni
Türkiye Yay., 2002, s. 796-807.
421. Ekrem, Erkin, “Çin’in Türkistan Politikası: Şangay Beşlisi’nden Şangay İşbirliği Örgütüne”,
Stratejik Analiz, C: 2, S: 16, Ağustos 2001, s. 68-73.
422. Ekrem, Nuraniye H.-Erkin Ekrem, “11 Eylül Sonrası Çin-Kırgızistan Güvenlik İşbirliği”,
Stratejik Analiz, C: 3, S: 32, Aralık 2002, s. 76-81.
423. Elebayeva, Aynura-Margarita Poluhova, “Kırgızistan’daki Siyasi Değişimin Özellikleri”,
Çev., Elvira Borombayeva, Avrasya Dosyası, C: 7, S: 4, Kış 2001-2002, s. 100-112.
SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
95
424. Emet, Erkin, “Uygur Destanlarında Manas Ruhu”, Manas Bilgi Şöleni (Van, 12-13 Ekim
1995), Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 1995 içinde, s. 28-33.
425. Enginün, İnci, “Manas Destanı’nda Kadın”, XII. Türk Tarih Kongresi (Ankara, 12-16
Eylül 1994)-Kongreye Sunulan Bildiriler II, Ankara: TTK Yay., 1999 içinde, s. 455-465.
426. Enginün, İnci, “Manas Destanı’nda Şehir ve Bozkır”, Haz., Emine Gürsoy-Naskali,
Bozkırdan Bağımsızlığa Manas, Ankara: Türk Dil Kurumu, 1995 içinde, s. 165-176.
427. Eraslan, Kemal, “Oğuz ile Manas’ın Cedleri Meselesi”, Haz., Ogün Atilla Budak, Manas
1000 Bişkek Bildirileri (26-31 Ağustos 1995), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 1997
içinde, s. 87-91.
428. Ercilasun, Ahmet Bican, “Cengiz Aytmatov Hakkında Bir İnceleme”, Türk Kültürü, C: 28,
S: 325, Mayıs 1990, s. 287-294.
429. Ercilasun, Bilge, “Cengiz Aytmatov Hakkında Bir İnceleme”, Türk Kültürü, S: 325, Mayıs
1990, s. 287-294.
430. Ercilasun, Bilge, “Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Askerlik ve Savaş”, Doğumunun 70.
Yıl Dönümünde Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-10 Aralık 1998) Bildirileri,
Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 71-86.
431. Ercilasun, Bilge, “Cengiz Aytmatov’un Romanlarında Tabiat”, Türk Kültürü
Araştırmaları (Prof. Dr. Şerif Baştav’a Armağan), Ankara, 1988, s. 113-121.
432. Erdem, Hüseyin, “Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri İlişkilerinde Bir Yatırım ve İşbirliği
Modeli "Bişkek Küçük İşletmeler Sitesi"”, TİKA, I. Avrasya Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmeler Kongresi (Bişkek, 23-26 Haziran 2001), Ankara, 2003, s. 335-341.
433. Erdem, Mustafa, “Kırgızistan’da Nevruz Kutlamaları”, Dini Araştırmalar, C: 2, S: 4,
Mayıs-Ağustos 1999.
434. Erdem, Mustafa, “Kırgızlarda Dini ve Sosyal Hayat”, Türkler, C: 3, Ankara: Yeni Türkiye
Yay., 2002, s. 167-176.
435. Erdem, Mustafa, “Misyonerlik ve Kırgızistan’da Misyoner Faaliyetleri”, Dini
Araştırmalar, C: 1, S: 3, Ocak-Nisan 1999.
436. Ergun, Metin, “Manas Üçlemesinde Ad Verme Geleneği ve Bu Geleneğin Türk Kültürü
İçindeki Yeri”, Haz., Ogün Atilla Budak, Manas 1000 Bişkek Bildirileri (26-31 Ağustos
1995), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 1997 içinde, s. 93-98.
437. Ergun, Metin, “Manasçılar”, Türk Kültürü, C: 33, S: 390, Ekim 1995, s. 23-33.
438. Ergun, Metin, “Manasçılık Mektepleri”, Manas Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi
Şöleni (Ankara, 21-23 Haziran 1995, Konya, 24-26 Haziran 1995), Ankara: Atatürk
Kültür Merkezi Yay., 1995 içinde, s. 99-106.
439. Eriş, Metin, “Kırgızistan’da Gözlediklerim”, Yeni Türkiye, Yıl: 3, S: 16, Temmuz-Ağustos
1997, s. 1284-1298.
440. Erkebayev, Abdıganı, “Kırgız Halkının Devrim’e Kadarki Edebi Mirası Hakkında”, Türk
Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, S: 11, Şubat 1997, s. 21-27.
441. Eroğlu, Ahmet Hikmet, “Kırgızistan’da Bağımsızlık Sonrası Milli İdeoloji Arayışı”, KÖK
Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, C: 2, S: 2, Güz 2000, s. 99-112.
442. Erol, Mehmet Seyfettin, “Avrasya’da Güç Mücadelesi: Şangay Beşlisi yada Mahşerin Beş
Atlısı”, Stratejik Analiz, C: 2, S: 14, Haziran 2001, s. 68-74.
443. Erol, Mehmet Seyfettin, “Şanghay İşbirliği Örgütü: Avrasya’da Güç Mücadelesinde Yeni
Bir Dönüm Noktası”, Türkler, C: 18, Ankara: Yeni Türkiye Yay., 2002, s. 946-950.
444. Gainutdinova, Razia D., “Kırgızistan Milli Planı ve Sürdürülebilir Kalkınma”, Orta Asya
ve Karadeniz Çevre Gönüllü Kuruluşları Konferansı (İstanbul, 13-15 Ekim 1998),
Ankara: Türkiye Çevre Vakfı Yay., 1999 içinde, s. 63-65.
445. Gapıroviç, Sabirov Karimdjan, “Kırgızistan Cumhuriyetinde Ekonomi ve Ekonomi
Politikasının İyileştirilmesi Yönünde Teklifler”, TİKA, I. Avrasya Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmeler Kongresi (Bişkek, 23-26 Haziran 2001), Ankara, 2003, s. 83-85.
446. Gavay, Sadık, “1916 Yılı Kırgız Ayaklanması”, Türklük Araştırmaları, S:11, Mart 2002, s. 151-160.
KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA (1928-2003)
(TEZLER-KİTAPLAR-MAKALELER)
96
447. Gelayeva, Ariuka, “Karaçay-Malkarların Kahramanlık Destanları Nartların Manas’taki
Paralelleri”, Manas Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni (Ankara, 21-23
Haziran 1995, Konya, 24-26 Haziran 1995), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1995
içinde, s. 107-115.
448. Gelayeva, Ariuka, “Karaçay-Malkarların Kahramanlık Destanları Nartların Manas’taki
Paralelleri”, Manas Bilgi Şöleni (Van, 12-13 Ekim 1995), Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi,
1995, s. 103-113.
449. Gençler, Ayhan, “Ekonomide Mülkiyet Sorunu ve Kırgızistan Boyutu”, Banka ve
Ekonomik Yorumlar, Yıl: 35, S: 2, Şubat 1998, s. 49-54.
450. Gençler, Ayhan, “Kırgızistan’ın Ekonomik Anlamda Yeniden Yapılanmasının İş Piyasasına
Yansımaları”, İş, Güç ve Endüstri İlişkileri Dergisi, C: 4, S: 2, 2002.
451. Gökçek, Fazlı, “Cengiz Aytmatov’un Romanlarında Din Teması ve Dişi Kurdun Rüyaları”,
Dergah, S: 21, Kasım 1991, s. 12-15.
452. Gökdağ, Bilgehan Atsız, “Kırgız Atasözleri”, Türk Dünyası Araştırmaları, S: 61, Ağustos
1989, s. 129-168.
453. Gölgeci, Meral, “Bir Manasçının Sanatçılığı”, Türk Edebiyatı, S: 264, Ekim 1995, s. 42-43.
454. Gölgeci, Meral, “Manas Ozanları”, Haz., Emine Gürsoy-Naskali, Bozkırdan Bağımsızlığa
Manas, Ankara: Türk Dil Kurumu, 1995 içinde, s. 61-94.
455. Gölgeci, Meral, “Yerli Gözüyle Yabancılar”, Haz., Emine Gürsoy Naskali, Bağımsız
Kırgızistan-Düğümler ve Çözümler, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 2001 içinde, s. 129-132.
456. Gömeç, Saadettin, “Kırgızistan Türk Cumhuriyeti”, Türk Dünyası El Kitabı I, 3.b.,
Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay., 2001, s. 765-786.
457. Gömeç, Saadettin, “Tarihte ve Günümüzde Kırgızistan”, Yeni Forum, C: 14, S: 289,
Haziran 1993, s. 36-39.
458. Guliyeva, Nermin, “Kırgızistan Devlet Başkanı Askar Akayev: Bilim Adamından Siyasi
Lidere”, Stratejik Analiz, C: 1, S: 8, Aralık 2000, s. 106-107.
459. Guliyeva, Nermin, “Kırgızistan’da Başkanlık Seçimleri: Demokrasi Yolunda Devam mı,
Otoriter Rejime Geri Dönüş mü?”, Stratejik Analiz, C: 1, S: 8, Aralık 2000, s. 61-67.
460. Gullyamov, R. G., “Kırgızistan Örneğinde Uluslararası Sözleşmelerle İlgili Koşullar, Birlik
Sözleşmesi”, TİKA, I. Avrasya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Kongresi (Bişkek, 23-
26 Haziran 2001), Ankara, 2003, s. 357-358.
461. Guluyev, Ebulfes Amanoğlu, “Manas Destanında Kişi Adları”, Akt., Hülya Kasapoğlu
Çengel, Manas Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni (Ankara, 21-23 Haziran
1995, Konya, 24-26 Haziran 1995), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1995 içinde, s.
117-122.
462. Gumpel, Werner, “Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nde Ekonomik Gelişme ve
Entegrasyon”, Avrasya Etüdleri, S: 13, İlkbahar 1998, s. 19-33.
463. Gumpel, Werner, “Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nde Ekonomik ve Politik Gelişme”,
Avrasya Etüdleri, C:1, S: 2, Yaz 1994, s. 15-46.
464. Gül, Mustafa, “Bolşevik İhtilali Sırasında Kırgız-Kazak Öğrencilerinin Osmanlı
Hükümetine Sundukları Bir Beyanname”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C: 11, S:
31, Mart 1995, s. 49-54.
465. Gülensoy, Tuncer, “Radloff Varyantı Manas Destanı’nın Yeni Bir Yorumu”, Milli Kültür
Araştırmaları-50. Kültür ve Sanat Yılında Dr. Mehmet Önder’e Armağan, Haz.,
Mehmet Yardımcı, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 1996 içinde, s. 136-148.
466. Gülensoy, Tuncer, “Radloff Varyantı Manas Destanı’nın Yeni Bir Yorumu”, III.
Uluslararası Türk Dili Kurultayı 1996, Ankara: Türk Dil Kurumu, 1999, s. 467-474.
467. Gülensoy, Tuncer, “Türk ve Moğollarda Ata Verilen Değer, Manas Destanı’nda ‘Özel
Atlar’”, Türk Kültürü, C: 36, S: 420, Nisan 1998, s. 213-219.
468. Gülensoy, Tuncer, “Türkiye Türkçesiyle Manas Destanı”, III. Uluslararası Türk Dili
Kurultayı 1996, Ankara: Türk Dil Kurumu, 1999, s. 475-490.
SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
97
469. Güler, Nermin (Haz.), “Kırgız Cumhuriyeti Ülke Raporu 2001 Yılı”, Avrasya Dosyası, C:
7, S: 4, Kış 2001-2002, s. 21-28.
470. Güler, Nermin, “Çin’le Özbekistan Arasında Kırgızistan: Sınır Sorunları”, Stratejik Analiz,
C: 2, S: 15, Temmuz 2001, s. 55-61.
471. Güler, Nermin, “Kırgızistan: Demokrasi Adasında Siyasal ve Sosyal Kriz”, Stratejik
Analiz, C: 3, S: 27, Temmuz 2002, s. 80-87.
472. Güngör, Ahmet, “Kırgız Şairi Alkul Osmonov (1915-1950)”, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı
Dergisi, S: 5, Şubat 1996, s. 7-12.
473. Güngör, Ahmet, “Kırgızca Birkaç Deyim Üzerine”, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi,
S: 17, Şubat 1998, s. 75-92.
474. Gürpınar, Doğan, “Manas Destanı’nda İman ve İmansızlık”, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı
Dergisi, S: 21, Ekim 1998, s. 60-67.
475. Gürsoy, Belkıs, “Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Biyografisi”, Doğumunun 70. Yıl
Dönümünde Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-10 Aralık 1998) Bildirileri,
Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 87-96.
476. Haliloğlu, Abdılgani, “Cengiz Aytmatov’un Gazeteciliği”, Doğumunun 70. Yıl
Dönümünde Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-10 Aralık 1998) Bildirileri,
Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 97-98.
477. Halilov, Abdulgani, “Kırgızistan’ın Basın Yayın Tarihi”, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı
Dergisi, S: 19, Haziran 1998, s. 7-19.
478. Hapçayeva, Tatyana H., “Manas ve Nart Destanlarının Dilinde Leksikolojik Paraleller”,
Manas Bilgi Şöleni (Van, 12-13 Ekim 1995), Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 1995, s. 66-72.
479. Hapçayeva, Tatyana, “Manas Destanının Karaçay-Malkar Nart Destanlarıyla Olan İlişkisi”,
Manas Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni (Ankara, 21-23 Haziran 1995, Konya,
24-26 Haziran 1995), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1995 içinde, s. 123-128.
480. Hatipağaoğlu, Aziz Murat, “Merkezi Planlamanın Çöküşünden Dönüşüme: Kırgızistan’da
Ne Oldu?”, Dış Ticaret Dergisi, Özel Sayı, Ocak 2002, 180-213.
481. Hatipoğlu, Esra, “Orta Asya Cumhuriyetleri Arasında Bölgesel İşbirliği ve Entegrasyon
Hareketleri”, Avrasya Etüdleri, S: 17, İlkbahar-Yaz 2000, s. 49-66.
482. Hatto, Arthur T., “Köz-Kaman I”, Çev., Mengü Noyan Çengel, Haz., Fikret Türkmen,
Manas Destanı Üzerinde İncelemeler (Çeviriler) I, Ankara: Türk Dil Kurumu, 1995
içinde, s. 153-176.
483. Hatto, Arthur T., “Köz-Kaman II”, Çev., Gülden Ertuğrul-Feryal Çubukçu, Haz.
, Fikret
Türkmen, Manas Destanı Üzerinde İncelemeler (Çeviriler) I, Ankara: Türk Dil Kurumu,
1995 içinde, s. 177-215.
484. Hatto, Arthur T., “Manas’ın Evliliği, Ölümü ve Tekrar Hayata Dönüşü”, Çev., Ergin
Köylüceli, Haz., Fikret Türkmen, Manas Destanı Üzerinde İncelemeler (Çeviriler) I,
Ankara: Türk Dil Kurumu, 1995 içinde, s. 5-36.
485. Hatto, Arthur T., “Semetey I”, Çev., Lütfiye Oktar-Nevin Yıldırım, Haz., Fikret Türkmen,
Manas Destanı Üzerinde İncelemeler (Çeviriler) I, Ankara: Türk Dil Kurumu, 1995
içinde, s. 73-106.
486. Hatto, Arthur T., “Semetey II”, Çev., Lütfiye Oktar-Nevin Yıldırım, Haz., Fikret Türkmen,
Manas Destanı Üzerinde İncelemeler (Çeviriler) I, Ankara: Türk Dil Kurumu, 1995
içinde, s. 107-152.
487. Hatto, Arthur T., “Yeni Bulunan Bir Kukotay Metni”, Çev., Gülden Ertuğrul-Berna Çoker-
Feryal Çubukçu, Haz., Fikret Türkmen, Manas Destanı Üzerinde İncelemeler (Çeviriler)
I, Ankara: Türk Dil Kurumu, 1995 içinde, s. 217-227.
488. Hedin, Sven, “Kırgızlar Arasında”, Çev., Rıza Akdemir, Milli Kültür, S: 75, Ağustos 1990,
s. 50-52.
489. İbrahimov, Nazarbek, “Geçiş Döneminde Tarım”, Haz., Emine Gürsoy Naskali, Bağımsız
Kırgızistan-Düğümler ve Çözümler, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 2001 içinde, s. 243-250.
490. İbrayev, Şakir, “Cengiz Aytmatov ve Folklor”, Akt., J. Süleymanova, Doğumunun 70. Yıl
KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA (1928-2003)
(TEZLER-KİTAPLAR-MAKALELER)
98
Dönümünde Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-10 Aralık 1998) Bildirileri,
Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 99-102.
491. İbrayeva, Dilya, “Cengiz Aytmatov’un Çocukluğu ve Eserlerindeki Çocuk Tipleri”, Akt., K.
Kulamşayev, Doğumunun 70. Yıl Dönümünde Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-
10 Aralık 1998) Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 103-110.
492. İnan, Abdülkadir, “Kazak ve Kırgız Yazı Dillerinde Dudak Benzeşmesi Meselesi”, Türk
Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, 1964, (2.b., Ankara, 1989), s. 67-76.
493. İnan, Abdülkadir, “Kazak ve Kırgız Yazı Dillerinde Dudak Benzeşmesi (Labial Attraksiyon)
Meselesi”, Makaleler ve İncelemeler II, 2.b., Ankara: TTK, 1998 içinde, s. 71-81.
494. İnan, Abdülkadir, “Kazak-Kırgızlar’da ‘Yeğenlik Hakkı’ ve ‘Konuk Aşı’ Meseleleri”, Türk
Hukuk Tarihi Dergisi, C: 1, 1941-1942, s. 27.
495. İnan, Abdülkadir, “Kazak-Kırgızlar’da ‘Yeğenlik Hakkı’ ve ‘Konuk Aşı’ Meseleleri”,
Makaleler ve İncelemeler I, Ankara: TTK, 1998 içinde, s. 281-291.
496. İnan, Abdülkadir, “Kazak-Kırgızlar’da Halk Edebiyatı”, Çığır, 19-24, 1934.
497. İnan, Abdülkadir, “Kırgız Dil Yadigarlarından ‘Manas’ Destanı I”, Çığır, C: 3, S: 35, Şubat
1936, s. 78.
498. İnan, Abdülkadir, “Kırgız Dil Yadigarlarından ‘Manas’ Destanı II”, Çığır, S: 36, Mart 1936,
s. 92.
499. İnan, Abdülkadir, “Kırgız Dil Yadigarlarından ‘Manas’ Destanı III”, Çığır, S: 37, Nisan
1936, s. 110.
500. İnan, Abdülkadir, “Kırgız Dil Yadigarlarından ‘Manas’ Destanı”, Makaleler ve
İncelemeler I, Ankara: TTK, 1998 içinde, s. 99-103.
501. İnan, Abdülkadir, “Kırgız Dil Yadigarlarından ‘Manas’ Destanı”, Makaleler ve
İncelemeler I, Ankara: TTK, 1998 içinde, s. 109-110.
502. İnan, Abdülkadir, “Kırgız-Kazak Düğünleri”, Gökbörü, S: 2, Ankara 1942, s. 18.
503. İnan, Abdülkadir, “Kırgız-Kazak Türkleri”, Bozkurt, C: 2, S: 1, Mart 1942, s. 13.
504. İnan, Abdülkadir, “Kırgızlar”, Makaleler ve İncelemeler I, Ankara: TTK, 1998 içinde, s.
39-41.
505. İnan, Abdülkadir, “Kırgızlar”, Makaleler ve İncelemeler I, Ankara: TTK, 1998 içinde, s. 42-44.
506. İnan, Abdülkadir, “Kırgızlar”, Makaleler ve İncelemeler, Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve
Tarih Yüksek Kurumu, 1987 içinde, s. 39-41.
507. İnan, Abdülkadir, “Manas Destanı II”, Makaleler ve İncelemeler I, Ankara: TTK, 1998
içinde, s. 111-113.
508. İnan, Abdülkadir, “Manas Destanı Üzerine Notlar”, Makaleler ve İncelemeler I, Ankara:
TTK, 1998 içinde, s. 125-160.
509. İnan, Abdülkadir, “Manas Destanı Üzerine Notlar”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-
Belleten, 1959, s. 125-159.
510. İnan, Abdülkadir, “Manas Destanı’nın Yeni Toplanmış Metinlerinden Bir Parçanın Rusça
Tercümesinden”, Türk Yurdu, C: 26, S: 8, 1942, s. 251-255.
511. İnan, Abdülkadir, “Manas Destanı’nın Yeni Toplanmış Metinlerinden Bir Parçanın Rusça
Tercümesinden”, Makaleler ve İncelemeler I, Ankara: TTK, 1998 içinde, s. 104-108.
512. İnan, Abdülkadir, “Manas Destanı”, Azerbaycan Yurt Bilgisi, C: 3, S: 31-32, 1934.
513. İnan, Abdülkadir, “Manas Destanı”, Makaleler ve İncelemeler I, Ankara: TTK, 1998
içinde, s. 114-117.
514. İnan, Abdülkadir, “Manas Destanında Aş-Yog Merasimi”, Makaleler ve İncelemeler I,
Ankara: TTK, 1998 içinde, s. 121-124.
515. İnan, Abdülkadir, “Manas Destanında Aş-Yog Merasimi”, Varlık, C: 2, 1941, s. 190.
516. İnan, Abdülkadir, “Manas Destanında Görülen Muhtelif Tabakalar”, Varlık, C: 18, 1941.
517. İnan, Abdülkadir, “Manas Destanında Görülen Muhtelif Tabakalar”, Makaleler ve
İncelemeler I, Ankara: TTK, 1998 içinde, s. 161-164.
SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
99
518. İnan, Abdülkadir, “Manas’da İdeoloji ve Kahramanlar”, Makaleler ve İncelemeler I,
Ankara: TTK, 1998 içinde, s. 118-120.
519. İnan, Abdülkadir, “Milli Tarihimiz ve Destanlarımız-Milli Kültür Tarihi Araştırmaları
Bakımından Destanlarımızın Önemi”, Makaleler ve İncelemeler II, 2.b., Ankara: TTK,
1998 içinde, s. 199-201.
520. İncioğlu, Nihal, “Yeni Türk Cumhuriyetlerinde Toplumsal Bölünmeler, Siyasi Güçler ve
Yeni Siyasal Yapılanma”, Derl., Büşra Ersanlı Behar, Bağımsızlığın İlk Yılları
(Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan), Ankara: Kültür
Bakanlığı Yay., 1994 içinde, s. 105-142.
521. İrmiş, Ayşe, “Kırgızistan Bişkek’teki Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri
Üzerine Bir Çalışma”, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S: 5, Bişkek, 2003, s.
136-152.
522. İskenderova, Susar, “Kırgız Dramatiğinde Manas Destanı”, Akt., Roza Abdykovlova, Manas
Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni (Ankara, 21-23 Haziran 1995, Konya, 24-26
Haziran 1995), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1995 içinde, s. 129-131.
523. İskenderova, Susar, “Manas Destanı ve Kasım Tınıstanov”, Haz., Ogün Atilla Budak,
Manas 1000 Bişkek Bildirileri (26-31 Ağustos 1995), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi,
1997 içinde, s. 185-186.
524. İsmail, Zeyneş, “Manas Ruhu”, Anayurttan Atayurda Türk Dünyası, Yıl: 3, S: 9, Ağustos
1995, s. 54-56.
525. İsmailov, Ooganbek, “Manas Destanı’nda İslam Dini’nin Etkileri”, Akt., Satı Koç,
Anayurttan Atayurda Türk Dünyası, Yıl: 3, S: 9, Ağustos 1995, s. 31-37.
526. İsmailova, Gülnara, “Kırgız Mizah Tipleri ve Nasreddin Hoca”, Haz., Alev Kahya Birgül,
Uluslararası Nasreddin Hoca Bilgi Şöleni –Sempozyumu (İzmir, 24-27 Aralık 1996)
Bildirileri, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 1997 içinde, s. 215-225.
527. İvgin, Hayrettin, “Manas Destanı 1000 Yaşında”, Anayurttan Atayurda Türk Dünyası,
Yıl: 3, S: 9, Ağustos 1995, s. 81-89.
528. İvgin, Hayrettin, “Manas Destanı Üzerine Türkiye’de ve Çin Halk Cumhuriyeti’nde Yapılan
Çalışmalar”, Türk Kültürü, C: 25, S: 295, Kasım 1987, s. 36-45.
529. İvgin, Hayrettin, “Manas Destanı’nı Türkiye’de Ne Kadar Tanıyoruz?”, Türk Lehçeleri ve
Edebiyatı Dergisi, S: 3, Ekim 1995, s. 18-25.
530. İvgin, Hayrettin, “Türkiye’de Manas’la İlgili Yapılan Çalışmalar”, İçel Kültürü, C: 4, S:
12, Eylül 1990, s. 53-57.
531. Japarov, Amantur, “Göçebe Kırgızların Oba (Avul) Teşkilatı”, Türkler, C: 19, Ankara:
Yeni Türkiye Yay., 2002, s. 538-543.
532. Kabaklı, Ahmet, “Folkloru Kullanışta Cengiz Aytmatov ve Yaşar Kemal”, Türk Edebiyatı,
S: 248, Haziran 1994, s. 3-6.
533. Kabılbekova, Tamara, “Kırgız Halkının Ortaya Çıkışı”, Bilig, S: 4, Kış 1997, s. 32-48.
534. Kadır, Sınaru, “Altay Destanı Alıp-Manaş ile Kırgız Destanı Manas Arasındaki Paralellikler”,
Akt., Zamira Kasımova, Türk Dünyası Tarih Dergisi, S: 114, Haziran 1996, s. 3-4.
535. Kadirov, İsmail, “Manas Destanı, Ölçülerin Kaynağı”, Akt., Mevlüt Oruç, Anayurttan
Atayurda Türk Dünyası, Yıl: 3, S: 9, Ağustos 1995, s. 51-54.
536. Kahveci, Mücella, “Kırgızistan Kadın Kıyafetleri”, Anayurttan Atayurda Türk Dünyası,
Yıl: 1, S: 3, Haziran 1993, s. 34-36.
537. Kalambekova, Bahtıgül, “Fergana Vadisindeki Dini Durum (Tarihi ve Sosyolojik
Açılardan)”, Avrasya Etüdleri, S: 19, İlkbahar-Yaz 2001, s. 131-140.
538. Kalambekova, Bahtıgül, “Kırgızistan: Nereden Nereye ve Nasıl?”, Bilig, S: 2, Yaz 1996, s.
7-10.
539. Kalçakeyeva, A. M., “Kırgız Cumhuriyeti’nde Para Politikası”, TİKA, I. Avrasya Küçük ve
Orta Ölçekli İşletmeler Kongresi (Bişkek, 23-26 Haziran 2001), Ankara, 2003, s. 137-139.
540. Kalçeyava, Reşbibi, “Celalabat Hakimliğinde Katı Atık Yönetimi ve Karşılaşılan Sorunlar”,
KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA (1928-2003)
(TEZLER-KİTAPLAR-MAKALELER)
100
Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Mahalli İdarelerin Güçlendirilmesi Projesi, Çevre
ve Katı Atık Yönetimi Eğitim Semineri (İzmir, 21-29 Mayıs 1996)-Bildiriler, Haz., Ali
Abbas Çınar, Ankara: TİKA Yay., ty., s. 31-34.
541. Kalembekova, Bahtıgül, “Cengiz Aytmatov’un Siyasi Felsefesi”, Doğumunun 70. Yıl
Dönümünde Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-10 Aralık 1998) Bildirileri,
Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 111-117.
542. Kalfa, Meral Gölgeci, “Kırgız Kültürünün Bazı Özellikleri ve Manas Destanı”, Türkler, C:
19, Ankara: Yeni Türkiye Yay., 2002, s. 607-612.
543. Kalyon, Abuzer, “Konya’da Kırgızlar”, Anayurttan Atayurda Türk Dünyası, Yıl: 2, S: 5,
Ocak 1994, s. 63-64.
544. Kanbolat, Hasan, “Bağımsızlıklarının Beşinci yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Yeni Türk
Cumhuriyetleri Arasında İmzalanan Anlaşmalar (1986-1996)”, Yeni Türkiye, Yıl: 3, S: 15,
Mayıs-Haziran 1997, s. 1103-1138.
545. Kanbolat, Hasan, “Kırgızistan Cumhuriyeti”, İller ve Belediyeler Dergisi, C: 52, S: 615-
616, Ocak-Şubat 1996, s. 78-86.
546. Kanlıdere, Ahmet-Fethi Gedikli, “Cengiz Aytmatov’un Diğer Çehresi”, Yurttan
Dünyadan, S: 9-10, Ocak 1986, s. 28-30.
547. Kaparov, Mırza, “Turizmin Gelişmesi”, Haz., Emine Gürsoy Naskali, Bağımsız Kırgızistan-
Düğümler ve Çözümler, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 2001 içinde, s. 251-256.
548. Kaplan, Mehmet, “Manas Destanı”, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 3-Tip
Tahlilleri-, İstanbul: Dergah Yay., 1985 içinde, s. 66-100.
549. Kaplan, Ramazan, “Kurgulama Tekniği Bakımından Cemile Hikayesi”, Doğumunun 70.
Yıl Dönümünde Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-10 Aralık 1998) Bildirileri,
Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 119-126.
550. Karabacak, Esra, “Manas Destanı’nda Giyim ve Kuşam”, Türk Kültürü, C: 34, S: 404,
Aralık 1996, s. 61-64.
551. Karabacak, Esra, “Manas Destanında Ganimet Anlayışı”, Haz., Emine Gürsoy-Naskali,
Bozkırdan Bağımsızlığa Manas, Ankara: Türk Dil Kurumu, 1995 içinde, s. 197-201.
552. Karacan, Turgut, “Kırgız Türkçesi (Ses Bilgisi)”, Yeni Türkiye, Yıl: 8, S: 43, Ocak-Şubat
2002, s. 387-404.
553. Karasayev, Altınay, “Kadınlar ve Kadın Kuruluşları”, Haz., Emine Gürsoy Naskali,
Bağımsız Kırgızistan-Düğümler ve Çözümler, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 2001
içinde, s. 186-190.
554. Karatayev, Olcabay K., “Kırgız Tarihi ve Nevruz”, Anayurttan Atayurda Türk Dünyası,
S: 12, 1997, s. 86-89.
555. Karatayev, Olcabay K., “Kırgız Tarihi ve Nevruz”, Türk Kültüründe Nevruz Uluslararası
Bilgi Şöleni Bildirileri (20-22 Mart 1995), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1995
içinde, s. 229-232.
556. Karatayev, Olcobay K., “Kırgızların-Oğuzların (Türkmenlerin) Tarihi ve Etnik Bağları”, Akt.,
Mustafa Kalkan, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S: 5, Bişkek, 2003, s. 199-207.
557. Karayev, Omurkul, “Kırgızistan’ın Etnik Tarihi ve Kırgız Halkının Oluşumu”, Haz., Emine
Gürsoy Naskali, Bağımsız Kırgızistan-Düğümler ve Çözümler, Ankara: Kültür Bakanlığı
Yay., 2001 içinde, s. 13-25.
558. Karayev, Ömürkul, “Kırgızların Ortaya Çıkışı -"Kırgız" Terimi Hakkında-”, Akt., Mehmet
Kıldıroğlu, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S: 1, Bişkek, 2001, s. 201-217.
559. Karimov, K. A., “Kırgızistan Çevre Vakfı’nın ve Uluslararası Kuruluşların Faaliyetleri”,
Avrasya Çevre Konferansı (İstanbul, 17-19 Ekim 2000), Ankara: Türkiye Çevre Vakfı
Yay., 2001 içinde, s. 54-57.
560. Karimov, Kazimir A., “Kırgızistan Çevre Koruma Vakfı’nın Faaliyetleri”, Türkiye Çevre
Vakfı, Orta Asya ve Karadeniz Çevre Konferansı (23-25 Ekim 1996), Ankara, 1999.
561. Karimov, Kazimir A., “Kırgızistan’da Su Kalitesi Sorunu”, Avrasya Çevre Konferansı
(İstanbul, 19-21 Ekim 1999), Ankara: Türkiye Çevre Vakfı Yay., 2000 içinde, s. 48-49.
SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
101
562. Karimov, Kazimir A.-R. D. Gainutdinova, “Kırgızistan Çevre Koruma Vakfı’nın Çevre
Yönünden Elverişsiz Bölgelerde Faaliyetleri”, Avrasya Çevre Konferansı (İstanbul, 19-21
Ekim 1999), Ankara: Türkiye Çevre Vakfı Yay., 2000 içinde, s. 43-47.
563. Karimov, Kazimir A.-Razia D. Gaidenko, “Kırgızistan’da Bölgesel Çevre Sorunları ve
Bunların Önlenmesi Yöntemleri”, Avrasya Çevre Konferansı (14-16 Ekim 1997), Ankara,
1998 içinde, s. 144-148.
564. Karimov, Kazimir A.-Razia D. Gaidenko, “Kırgızistan’da Çevre Koruma Alanında Bazı
Mevzuat ve İnsan Hakları Sorunları”, Avrasya Çevre Konferansı (14-16 Ekim 1997),
Ankara, 1998 içinde, s. 126-127.
565. Karimov, Kazimir A.-Razia D. Gainutdinova, “Kırgızistan’da Bölgesel Çevre Sorunları ve
Bunların Önlenmesi Yöntemleri”, Avrasya Çevre Konferansı (İstanbul, 14-16 Ekim
1997), Ankara: Türkiye Çevre Vakfı Yay., 1998 içinde, s. 144-148.
566. Karimov, Kazimir A.-Razia D. Gainutdinova, “Kırgızistan’da Çevre Koruma Alanında Bazı
Mevzuat ve İnsan Hakları Sorunları”, Avrasya Çevre Konferansı (İstanbul, 14-16 Ekim
1997), Ankara: Türkiye Çevre Vakfı Yay., 1998 içinde, s. 126-128.
567. Kasapoğlu, Hülya, “Kırgız Türklerinin Edebiyatı”, Türk Dünyası Edebiyatları, İstanbul:
MEB, 1998 içinde, s. 437-487.
568. Kasımlı, Muharrem, “Manas Destanı’nın Anlatılış Özellikleri”, Anayurttan Atayurda
Türk Dünyası, Yıl: 3, S: 9, Ağustos 1995, s. 62-65.
569. Kayıpova, Kızdarkan Masayevna, “Ulupamir Kırgızlarının Sözlü Halk Edebiyatı Şekilleri”,
Akt., Figen Güner Dilek, Uluslararası Türk Dünyası Halk Edebiyatı
Kurultayı (26-28
Mayıs 2000)-Bildirileri, Haz., İsmet Çetin-Ayşe Yücel, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.,
2002 içinde, s. 467-475.
570. Kaynak, Erdener-Ali Kara, “Tüketici Yaşam Tarzları, Etno-Merkezcilik, Bilgi Yapıları,
Tutum ve Davranış Eğilimleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme: İki Bağımsız
Devletler Topluluğu Ülkesinde Yapılan Karşılaştırmalı Bir Çalışma”, TİKA, I. Avrasya
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Kongresi (Bişkek, 23-26 Haziran 2001), Ankara,
2003, s. 489-507.
571. Kazıbayev, P., “Manas Destanı’nın 1000. Yılı”, Akt., Muhittin Gümüş, Türk Lehçeleri ve
Edebiyatı Dergisi, S: 3, Ekim 1995, s. 7-11.
572. Kazımoğlu, Samir, “Cengiz Aytmatov ve Dünya Edebiyatı”, Littera Edebiyat Yazıları, S:
5, 1994, s. 26-34.
573. Keskin, Abdülmetin, “Pamir Yaylası’ndan Ulu Pamir Köyüne Pamirli Kırgızlar”, Yeni
Türkiye, Yıl: 8, S: 43, Ocak-Şubat 2002, s. 292-297.
574. Keskin, Mustafa, “Manas Destanı ve Manas Han”, Manas Destanı: Manas Destanı’nın
1000. Yıl Paneli, Haz., Abdülkadir Yuvalı, Kayseri: Erciyes Üniversitesi, Türk Dünyası
Araştırmaları Merkezi Yay., 1995 içinde, s. 47-54.
575. Kıdırbayeva, Raisa, “Ataların Vasiyeti”, Haz., Emine Gürsoy Naskali, Bağımsız
Kırgızistan-Düğümler ve Çözümler, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 2001 içinde, s. 36-60.
576. Kıdırbayeva, Raisa, “Manas ve Eski Türklerde Destan Geleneği”, Çev., Özlem Deniz, Haz.,
Emine Gürsoy-Naskali, Bozkırdan Bağımsızlığa Manas, Ankara: Türk Dil Kurumu, 1995
içinde, s. 21-31.
577. Kıldıroğlu, Mehmet, “Türkiye Türkçesi ile Kırgız Türkçesi’nde Biçim ve Anlam Bakımından
Ortak Atasözleri”, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, S: 6, Nisan 1996, s. 26-33.
578. Kırbaç, Selçuk, “Türk’ün Sesi Manas”, Türk Edebiyatı, S: 264, Ekim 1995, s. 37-38.
579. Kırbaşev, Keneş, “Eşsiz Bir Kabiliyet, Büyük Bir Deha, Sagımbay Orozbakov”, Akt., Asel
Cailova Güngör, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, S: 3, Ekim 1995, s. 55-59.
580. Kırbaşev, Keneş, “Geçmişten Günümüze Ulu Manasçıların Kısa Biyografileri”, Akt., Levent
Kartal, Anayurttan Atayurda Türk Dünyası, Yıl: 3, S: 9, Ağustos 1995, s. 21-28.
581. Kırbaşev, Keneş, “Nevruz ve Yılname”, Akt., Kalmamat Kulamşayev, Türk Dünyası’nda
Nevruz-Üçüncü Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri (Elazığ, 18-20 Mart 1999), Ankara:
Atatürk Kültür Merkezi Yay., 2000, s. 215-220.
KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA (1928-2003)
(TEZLER-KİTAPLAR-MAKALELER)
102
582. Kırbaşev, Keneş, “Sayakbay Karalayev ve Cusup Mamay”, Akt., Roza Abdykovlova, Manas
Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni (Ankara, 21-23 Haziran 1995, Konya, 24-26
Haziran 1995), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1995 içinde, s. 139-143.
583. Kırbaşev, Keneş, “Yetenek Tekrarlanmayan Fenomen (Şahsiyet)”, Akt., Roza Abdykovlova,
Manas Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni (Ankara, 21-23 Haziran 1995, Konya,
24-26 Haziran 1995), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1995 içinde, s. 133-138.
584. Kızıltuğ, Fırat, “Kopuz Coğrafyası”, Diyalog Avrasya, S: 1, İlkbahar 2000, s. 134-141.
585. Kocasavaş, Yıldız, “Kırgızistan Türklerinde Nevruz”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, S: 195,
Mart 2003, s. 27-30.
586. Koç, Murat, “İki İnsanın Psikolojisi-Cengiz Aytmatov’un "Yüz Yüze" Adlı Hikayesi”,
Türk Edebiyatı Fikir ve Sanat Dergisi, S: 34, Nisan 1993, s. 49-51.
587. Koç, Saadettin, “Kırgız Edebiyatında Farklı Bir Ses: Tölögön Kasımbek ve Kırılan Kılıç
(Sıngan Kılıç) Romanı”, Avrasya Etüdleri, S: 23, Yaz-Sonbahar 2002, s. 69-83.
588. Koçar, Çağatay, “Türkistan’daki Kırgız Türk Boyunda Ninniler”, Türkistan İle İlgili
Makaleler, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 1991 içinde, s. 144-145.
589. Koichuyev, Turar, “Kırgızistan: Geleceğe Giden Yol”, Avrasya Etüdleri, C: 3, S: 2, Yaz
1996, s.14-35.
590. Koichuyev, Turar, “Sovyet Sonrası Dönemde Orta Asya’nın Dünya Toplumuna Girişi”,
Avrasya Etüdleri, S: 1, İlkbahar 1994, s. 99-103.
591. Kolcu, Ali İhsan, “Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Bir Milli Romantik Unsur Olarak Milli
Hafızanın İşleniş Biçimi ve Taşıdığı Önem”, Doğumunun 70. Yıl Dönümünde Cengiz
Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-10 Aralık 1998) Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür
Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 127-139.
592. Kolcu, Ali İhsan, “Destandan Romana Kırgız Kültür Mirası ve Cengiz Aytmatov Örneği”,
Türkler, C: 19, Ankara: Yeni Türkiye Yay., 2002, s. 613-624.
593. Koldys, Gregory R., “Kırgızların Siyasal-Tarihsel Bir İncelenmesi”, Türkler, C: 19,
Ankara: Yeni Türkiye Yay., 2002, s. 518-527.
594. Korkmaz, Ramazan, “Cengiz Aytmatov’un Gün Uzar Yüzyıl Olur Adlı Romanında İnsani
Öz”, Türk Kültürü, C: 34, S: 396, Nisan 1996, s. 29-36.
595. Korkmaz, Ramazan, “Cengiz Aytmatov’un Romanlarında Kaostan Düzene Ev/Anne ve
Çevre/Dünya İzleği”, Doğumunun 70. Yıl Dönümünde Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara,
8-10 Aralık 1998) Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 141-153.
596. Korkmaz, Ramazan, “Cengiz Aytmatov’un Romanlarında Kaostan Düzene Ev/Anne ve
Çevre/Dünya İzleği”, Bilig, S: 9, Bahar 1999, s. 53-63.
597. Koşay, Hamit Zübeyir, “Kazak Kırgızların Halk Edebiyatı Hakkında”, Nilüfer, C: 7, S: 73,
Mayıs 1952, s. 3-4.
598. Koyçiyev, Turar, “Kırgızistan Ekonomisi: Durum, İşbirliği, Küçük ve Orta Boy
İşletmecilik”, TİKA, I. Avrasya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Kongresi (Bişkek, 23-
26 Haziran 2001), Ankara, 2003, s. 349-356.
599. Koyçumanov, Talaybek-Temirbek Bobuşev, “Sovyet Sonrası Orta Asya Geçiş
Ekonomilerinin Sorunları ve Entegrasyonun Geleceği”, Türkler, C: 19, Ankara: Yeni
Türkiye Yay., 2002, s. 15-23.
600. Köksal, Hasan, “Manas ve Diğer Anlatım Türündeki Eserlerde Ölüp-Dirilme Motifi”, Manas
Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni (Ankara, 21-23 Haziran 1995, Konya, 24-26
Haziran 1995), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1995 içinde, s. 145-158.
601. Köroğlu, Halık, “Manas Destanı’nda Calgız Köz”, Manas Destanı ve Etkileri Uluslararası
Bilgi Şöleni (Ankara, 21-23 Haziran 1995, Konya, 24-26 Haziran 1995), Ankara: Atatürk
Kültür Merkezi Yay., 1995 içinde, s. 159-162.
602. Krasnozhen, Svetlana, “Kırgızistan’da ISAR’ın Çalışmaları”, Avrasya Çevre Konferansı
(İstanbul, 17-19 Ekim 2000), Ankara: Türkiye Çevre Vakfı Yay., 2001 içinde, s. 28-29.
603. Kubatov, E. K., “Kırgız ve Türkiye Türkçelerinde Fiil Kipleri”, Manas Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, S: 1, Bişkek, 2001, s. 33-40.
SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
103
604. Kudaybergenov, Sarıbay, “Kırgızcada Ses Yansıması ve Biçim Yansıması Kelimeler”, Akt.,
L. Doyuran, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S: 3, Bişkek, 2002, s. 409-416.
605. Kut, Gün, “Yeni Türk Cumhuriyetleri ve Uluslararası Ortam”, Derl., Büşra Ersanlı Behar,
Bağımsızlığın ilk Yılları (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan,
Türkmenistan), Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 1999 içinde, s. 9-24.
606. Kut, Şule, “Yeni Türk Cumhuriyetleri’nin Dış Politikaları”, Derl., Büşra Ersanlı Behar,
Bağımsızlığın ilk Yılları (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan,
Türkmenistan), Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 1999 içinde, s. 243-280.
607. Küçükyıldız, Arslan, “Kırgızlar’da Nevruz”, Anayurttan Atayurda Türk Dünyası, Yıl: 2,
S: 6, Haziran 1994, s. 11-12.
608. Mahmut, Enver, “Destanlarımızda Tarih ve Tarihi Şahsiyetler”, Manas Bilgi Şöleni (Van,
12-13 Ekim 1995), Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yay., 1995, s. 85-102.
609. Maillet, Lynda, “Orta Asya Devletlerinde Yeni Para Birimleri”, Çev., Olgan Bekar, Yeni
Forum, C: 16, S: 315, Ağustos 1995, s. 19-24.
610. Mededov, Askar, “Kırgız Hikayelerinin Özellikleri”, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi,
S: 20, Ağustos 1998, s. 83-85.
611. Meriç, Metin, “Geçiş Ekonomilerinde Mali Reformlar: Kırgız Cumhuriyeti İçin Dersler”,
Küreselleşme ve Geçiş Ekonomileri Uluslararası Sempozyumu (Bişkek, 2-4 Mayıs
2002), Bişkek: Manas Üniversitesi Yay., 2002 içinde, s. 132-157.
612. Mokayev, Enverbek, “Manas Destanı’nda At İsimleri”, Türk Kültüründe At ve Çağdaş
Atçılık, İstanbul, 1995.
613. Mokeev, Anvarbek, “Hokand Hanlığı Tarihine Ait Yeni Bilgiler”, Bir-Türk Dünyası
İncelemeleri Dergisi, S: 1, 1994, s. 107-113.
614. Mokeev, Anvarbek, “Tarih ve Manas”, Manas Bilgi Şöleni (Van, 12-13 Ekim 1995), Van:
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yay., 1995, s. 4-27.
615. Mokeev, Anvarbek, “Tarih ve Manas”, XII. Türk Tarih Kongresi (Ankara, 12-16 Eylül
1994)-Kongreye Sunulan Bildiriler II, Ankara: TTK Yay., 1999 içinde, s. 421-435.
616. Moldobayev, İmel B., “Manas Destanı Materyallerine Göre Kırgızların ve Türkmenlerin
Etno-Kültürel İlişkilerinin Kaynakları”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, Ankara,
1992, s. 91-97.
617. Moldobayev, İmel Bakiyeviç, “Kırgız ve Dünya Kültürünün Mirası, Manas Destanı”, Akt.,
Gülzura Cumakunova, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, S: 3, Ekim 1995, s. 11-15.
618. Moldobayev, İmel Bakiyeviç, “Manas Destanı’nın Kırgız ve Dünya Kültüründeki Yeri”,
Çev., Akmurat Allahnazarov, Anayurttan Atayurda Türk Dünyası, Yıl: 3, S: 9, Ağustos
1995, s. 15-21.
619. Moldobayev, İmel Bakiyoğlu, “Manas Destanı’nın Doğuş ve Gelişme Devri (Tarihi
Aşamalar)”, Manas Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni (Ankara, 21-23
Haziran 1995, Konya, 24-26 Haziran 1995), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1995
içinde, s. 35-36.
620. Moldokasımtegin, Kıyas, “Kırgızistan’da Yer İsimlerinin Değiştirilmesi”, Avrasya
Etüdleri, Kış 1995/96, C: 2, S: 4, s. 105-118.
621. Muradov, Abdülkerim-Atıf Ala, “Kırgızistan’da Partileşme Süreci”, Diyalog Avrasya, S: 1,
İlkbahar 2000, s. 80-85.
622. Muraliyev, Amangeldi, “Özelleştirme”, Haz., Emine Gürsoy Naskali, Bağımsız Kırgızistan-
Düğümler ve Çözümler, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 2001 içinde, s. 221-237.
623. Musabekov, M. B., “Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Gelişmesinde Mikro Kredilerin Rolü
ve Önemi”, TİKA, I. Avrasya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Kongresi (Bişkek, 23-26
Haziran 2001), Ankara, 2003, s. 439-443.
624. Musaoğlu, Mehman, “Manas Destanının Dilinde Birleşik Cümle”, Manas Bilgi Şöleni
(Van, 12-13 Ekim 1995), Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yay., 1995, s. 34-42.
625. Mütevellioğlu, Erkmen, “Manas’ın Yurdunda”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, S: 117, Eylül
1996, s. 7-11.
KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA (1928-2003)
(TEZLER-KİTAPLAR-MAKALELER)
104
626. Nagiyev, Celil Gariboğlu, “Cengiz Aytmatov’un Karakter Yaratma Başarısı”, Doğumunun
70. Yıl Dönümünde Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-10 Aralık 1998)
Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 167-172.
627. Naskali, Emine Gürsoy, “Bağımsız Türk Cumhuriyetleri’nde Dil Politikaları”, Haz., Emine
Gürsoy-Naskali, Erdal Şahin, Bağımsızlıklarının 10. Yılında Türk Cumhuriyetleri,
Haarlem: Türkistan ve Azerbaycan Araştırma Merkezi (SOTA) Yay., 2002 içinde, s. 55-61.
628. Naskali, Emine Gürsoy, “Giriş-Bağımsız Kırgızistan Düğümler ve Çözümler”, Haz., Emine
Gürsoy Naskali, Bağımsız Kırgızistan-Düğümler ve Çözümler, Ankara: Kültür Bakanlığı
Yay., 2001 içinde, s. 1-10.
629. Naskali, Emine Gürsoy, “Kırgız Nasrettin”, Hakkı Dursun Yıldız Armağanı, İstanbul:
Marmara Üniversitesi Yay., 1995, s. 409-411.
630. Naskali, Emine Gürsoy, “Kırgızca Yanıltmacalar”, Bir (Türk Dünyası İncelemeleri
Dergisi), S: 1, 1994, s. 81-84.
631. Naskali, Emine Gürsoy, “Kırgızca Yanıltmacalar”, Türk Dili, S: 518, Şubat 1995, s. 175-176.
632. Naskali, Emine Gürsoy, “Manas Destanı’nda Kırk Yiğit (Niçin Kırk Yiğit?)”, Haz., Ogün
Atilla Budak, Manas 1000 Bişkek Bildirileri (26-31 Ağustos 1995), Ankara: Atatürk
Kültür Merkezi Yay., 1997 içinde, s. 121-125.
633. Naskali, Emine Gürsoy, “Manas Destanı’nda Kırk Yiğit”, Türk Dili, S: 529, Ocak 1996, s. 56-59.
634. Naskali, Emine Gürsoy, “Manas Destanı’nda Kimliğin İfadesi”, XII. Türk Tarih Kongresi
(Ankara, 12-16 Eylül 1994)-Kongreye Sunulan Bildiriler II, Ankara: TTK Yay., 1999
içinde, s. 467-472.
635. Naskali, Emine Gürsoy, “Manas Destanı’nda Soy-Dil-Din Üçgeni”, Haz., Emine Gürsoy-
Naskali, Bozkırdan Bağımsızlığa Manas, Ankara: Türk Dil Kurumu Yay., 1995 içinde, s.
288-294.
636. Naskali, Emine Gürsoy, “Manas Destanı’nda Soy-Dil-Din Üçgeni”, Haz., Ogün Atilla
Budak, Manas 1000 Bişkek Bildirileri (26-31 Ağustos 1995), Ankara: Atatürk Kültür
Merkezi Yay., 1997 içinde, s. 113-119.
637. Naskali, Emine Gürsoy, “Manas Destanı’nda Soy-Dil-Din Üçgeni”, Türk Edebiyatı, S:
264, Ekim 1995, s. 34-36.
638. Naskali, Emine Gürsoy, “Manas Destanı”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, S: 101, Mayıs
1995, s. 35-39.
639. Naskali, Emine Gürsoy, “Paradaki Semboller”, Haz., Emine Gürsoy Naskali, Bağımsız
Kırgızistan-Düğümler ve Çözümler, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 2001 içinde, s. 96-100.
640. Naskali, Emine Gürsoy, “Yirminci Yüzyıl Kırgız Şiiri”, Türk Dili, S: 531, 1996, s. 998-1043.
641. Naskali, Emine Gürsoy, “Yirminci Yüzyıl Sovyet Kırgız Edebiyatı I”, Türk Dili, S: 505,
1994, s. 25-36.
642. Naskali, Emine Gürsoy, “Yirminci Yüzyıl Sovyet Kırgız Edebiyatı II”, Türk Dili, S: 506, 1994.
643. Nazarmatov, Danial, “Kırgız Kültürü”, Anayurttan Atayurda Türk Dünyası, Yıl: 1, S: 3,
Haziran 1993, s. 7-11.
644. Nazarmatov, Danyal, “Kültürün Kilometre Taşları”, Haz., Emine Gürsoy Naskali, Bağımsız
Kırgızistan-Düğümler ve Çözümler, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 2001 içinde, s. 88-91.
645. Nerimanoğlu, Kamil Veli, “Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Türklük Felsefesi”,
Doğumunun 70. Yıl Dönümünde Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-10 Aralık
1998) Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 209-211.
646. Nurmemmet, Annagulı, “İki Baykanur Var... Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Mecazi
Anlamlar ve Fikri İfadenin Yükselişi”, Doğumunun 70. Yıl Dönümünde Cengiz
Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-10 Aralık 1998) Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür
Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 173-180.
647. Oğuz, M. Öcal, “Destandan Hikayeye, Bozkır Medeniyetinden Yerleşik Medeniyete Geçiş
Açısından Manas”, Manas Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni (Ankara, 21-23
Haziran 1995, Konya, 24-26 Haziran 1995), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1995
içinde, s. 177-182.
SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
105
648. Oğuz, M. Öcal, “Kırgızların Kutladığı Bayramlar ve Nevruz Pratikleri”, Haz., Sadık Tural-
Elmas Kılıç, Türk Dünyası’nda Nevruz ve Renkler İkinci Bilgi Şöleni Bildirileri,
Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1996 içinde, s. 303-308.
649. Oğuz, M. Öcal, “Manas Destanı ve Dede Korkut Kitabı’nda Kardeşler Arası İlişkiler”, Haz.,
Ogün Atilla Budak, Manas 1000 Bişkek Bildirileri (26-31 Ağustos 1995), Ankara: Atatürk
Kültür Merkezi Yay., 1997 içinde, s. 139-145.
650. Okeev, Tölemiş, “Senaryo Tekniğine Uygunluk ve Filme Çekilen Eserleri ile Çıngız
Aytmatov”, Doğumunun 70. Yıl Dönümünde Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-
10 Aralık 1998) Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 181-184.
651. Okeyev, Tölömüş, “Türkiye ile Kırgızistan Arasındaki İlişkiler ve Türk Toplumu Hakkında
Bazı Düşünceler”, Haz., Emine Gürsoy Naskali, Bağımsız Kırgızistan-Düğümler ve
Çözümler, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 2001 içinde, s. 146-155.
652. Okuyucu, Cihan, “Manas Destanı’na Konu, Tip ve Motif Bakımından Umumi Bir Bakış”,
Manas Destanı: Manas Destanı’nın 1000. Yıl Paneli, Haz., Abdülkadir Yuvalı, Kayseri:
Erciyes Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi Yay., 1995 içinde, s. 55-70.
653. Omurzakova, E.S., “Kırgız Cumhuriyeti’nde Girişimciliğin Durumu”, TİKA, I. Avrasya Küçük ve
Orta Ölçekli İşletmeler Kongresi (Bişkek, 23-26 Haziran 2001), Ankara, 2003, s. 485-487.
654. Orazbekova, Culdız, “Manas Destanı’nda Atların Tipleri”, Akt., Ali Abbas Çınar,
Anayurttan Atayurda Türk Dünyası, Yıl: 3, S: 9, Ağustos 1995, s. 9-15.
655. Orazbekova, Culdız, “Manas Destanı’ndaki Atların Tipleri”, Akt., Ali Abbas Çınar, Manas
Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni (Ankara, 21-23 Haziran 1995, Konya, 24-
26 Haziran 1995), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1995 içinde, s. 183-192.
656. Orazova, Gülbara, “Cengiz Aytmatov ve Türk Halklarının Folklörü”, Akt., K. Kulamşayev,
Doğumunun 70. Yıl Dönümünde Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-10 Aralık
1998) Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 185-190.
657. Ormuşev, Asan S., “Kırgızistan’ın Diplomatik İlişkileri”, Türkler, C: 19, Ankara: Yeni
Türkiye Yay., 2002, s. 485-491.
658. Orozbekova, Cıldız, “Anlatma Sanatı ve Sözlü Edebiyattaki Yeri”, Akt., İsmail Turan
Kallimci, Uluslararası Türkistan Halk Kültürü Sempozyumu (Muğla, 25-27 Ekim
2000), Haz., Ali Abbas Çınar, Muğla: Muğla Üniversitesi Yay., 2001 içinde, s. 175-179.
659. Orozova, Gülbara, “Doğu Hikayelerinin Kırgızlar Arasında Yayılması”, Türk Lehçeleri ve
Edebiyatı Dergisi, S: 10, Aralık 1996, s. 41-44.
660. Oyarkılıçgil, Arzu, “Manas Destanı’nda Sözü Edilen Kimi Etnografik Unsurlar ve Kiriş
Söz’den Küçük Bir Çeviri Denemesi”, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, S: 3, Ekim
1995, s. 93-94.
661. Ögel, Bahaeddin, “Bugün Çin Türkistanında Yaşayan Halklardan Kırgız’ların Örf ve
Adetleri”, Türk Kültürü, C: 4, S: 42, Nisan 1966, s. 61-62.
662. Ölmez, Zuhal Kargı, “Türk Halkları ve Dilleri: Kırgızlar ve Kırgızca”, Çağdaş Türk Dili,
C: 9, S: 101, Temmuz 1996, s. 38-45.
663. Ömürbekov, Toktorbek, “Sömürge Döneminde Kırgızlar”, Türkler, C: 18, Ankara: Yeni
Türkiye Yay., 2002, s. 616-626.
664. Önertoy, Olcay, “Cemile Üzerine Bir Değerlendirme”, Littera Edebiyat Yazıları, S: 5,
1994, s. 7-12.
665. Öz, Gülağ, “Van’daki Kırgızlar”, Anayurttan Atayurda Türk Dünyası, S: 15, 1998, s. 71-73.
666. Özbek, Adalet-Rana Muş, “Şanghay Beşlisinin Bişkek Zirvesi”, KÖK Sosyal ve Stratejik
Araştırmalar Dergisi, C: 1, S: 2, Güz 1999, s. 281-292.
667. Özdek, Refik, “Cengiz Aytmatov ve Eserleri”, Türk Edebiyatı Fikir ve Sanat Dergisi, S:
231, Ocak 1993, s. 36-39.
668. Özdoğan, G. Göksu, “Sovyetler Birliği’nden Bağımsız Cumhuriyetlere: Uluslaşmanın
Dinamikleri”, Derl., Büşra Ersanlı Bahar, Bağımsızlığın ilk Yılları (Azerbaycan,
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan), Ankara: Kültür Bakanlığı, 1994
içinde, s. 25-103.
KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA (1928-2003)
(TEZLER-KİTAPLAR-MAKALELER)
106
669. Özergin, Kemal, “Kırgızlarda Musiki”, Milli Eğitim ve Kültür, C: 4, S: 16, Temmuz 1982,
s. 45-54.
670. Özkan, İsa, “Manas Destanı’nda İslami Unsurlar”, Akt., Ali Abbas Çınar, Manas Destanı
ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni (Ankara, 21-23 Haziran 1995, Konya, 24-26
Haziran 1995), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1995 içinde, s. 193-200.
671. Özkan, İsa, “Manas ve Altın Ariğ Destanı’ndaki Motifler”, Haz., Ogün Atilla Budak,
Manas 1000 Bişkek Bildirileri (26-31 Ağustos 1995), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi
Yay., 1997 içinde, s. 147-157.
672. Özkan, İsa, “Manas’ın Türk Destanları İçindeki Yeri ve Önemi”, Manas Bilgi Şöleni (Van,
12-13 Ekim 1995), Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yay., 1995, s. 43-49.
673. Özkan, Nevzat, “Manas Destanı’nda Dini Terimler ve Kavramlar”, Manas Destanı: Manas
Destanı’nın 1000. Yıl Paneli, Haz., Abdülkadir Yuvalı, Kayseri: Erciyes Üniversitesi, Türk
Dünyası Araştırmaları Merkezi Yay., 1995 içinde, s. 71-127.
674. Özkarol, Türel, “Türkiye-Kırgızistan İlişkileri”, Haz., Emine Gürsoy Naskali, Bağımsız
Kırgızistan-Düğümler ve Çözümler, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 2001 içinde, s. 143-145.
675. Öztürk, Arzu Erdoğan, “Kanıkey’in Rüyası”, Haz., Emine Gürsoy-Naskali, Bozkırdan
Bağımsızlığa Manas, Ankara: Türk Dil Kurumu Yay., 1995 içinde, s. 269-270.
676. Öztürk, Göksel, “Jumbak Aytıstar”, Bir (Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi), S: 1, 1994,
s. 125-135.
677. Öztürk, Mustafa, “Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin Ekonomik Durumlarına Bakış”,
Derl., Mim Kemal Öke, Geçiş Sürecinde Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, İstanbul: Alfa
Yay., 1999 içinde, s. 273-296.
678. Parlatır, İsmail, “Gün Olur Asra Bedel Romanında Kurgu ve Figüratif Yapı”, Doğumunun
70. Yıl Dönümünde Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-10 Aralık 1998)
Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 191-194.
679. Pekacar, Çetin, “Pamir Kırgız Türkleri Ağzında Asli Uzun Ünlüler”, Bilig, S: 14, Yaz 2000,
s. 75-85.
680. Pekacar, Çetin, “Pamir Kırgız Türkleri”, Yeni Türkiye, Yıl: 3, S: 16, Temmuz-Ağustos
1997, s.1299-1303.
681. Pekacar, Çetin, “Pamir Kırgız Türklerinden Derlenen Üç Manas Metni”, Haz., Ogün Atilla
Budak, Manas 1000 Bişkek Bildirileri (26-31 Ağustos 1995), Ankara: Atatürk Kültür
Merkezi Yay., 1997 içinde, s. 159-164.
682. Pekacar, Çetin, “Türkiye’ye Göç Eden Pamir Kırgızlarından Derlenen Manas Destanı”, Manas
Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni (Ankara, 21-23 Haziran 1995, Konya, 24-26
Haziran 1995), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1995 içinde, s. 163-170.
683. Polat, Abdureof, “Çin’de Manas Destanı Araştırmaları”, Akt., Erkin Emet, Türk Lehçeleri
ve Edebiyatı Dergisi, S: 3, Ekim 1995, s. 34-38.
684. Polat, Abdureof, “Çin’de Manas Destanı Araştırmaları”, Akt., Erkin Emet, Manas Destanı
ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni (Ankara, 21-23 Haziran 1995, Konya, 24-26
Haziran 1995), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1995 içinde, s. 171-176.
685. Polat, Kemal, “Kırgız Türklerinin Günlük Hayatında Gelenekler ve Halk İnançları”,
Türkler, C: 19, Ankara: Yeni Türkiye Yay., 2002, s. 551-559.
686. Pronskaya, N. S., “Bankaların Finansal Güvenilirliğini Güçlendirme Aracı Olarak Zaruri
Rezerv Talepleri ve Sermaye Yeterliliği”, TİKA, I. Avrasya Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmeler Kongresi (Bişkek, 23-26 Haziran 2001), Ankara, 2003, s. 409-414.
687. Radloff, W., “Kazaklar ve Kırgızlar”, Türkler, C: 2, Ankara: Yeni Türkiye Yay., 2002, s.
368-376.
688. Rahimova, M. R., “Kırgızistan’da Eğitim Sorunları”, Akt., Fahri Solak, İkbal Eğitim, Sayı:
3, Kış 1999, s. 29-30.
689. Rahmanova, R. A., “Kırgız Cumhuriyeti Girişimcilik Faaliyetleri”, TİKA, I. Avrasya
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Kongresi (Bişkek, 23-26 Haziran 2001), Ankara,
2003, s. 289-290.
SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
107
690. Rasmendiyeva, K. K. Bgiek, “İşletmecilerin Eğitimi ve Mesleki Hazırlıkları Yerli
İşletmenin Sabit Gelişim Koşulları”, TİKA, I. Avrasya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler
Kongresi (Bişkek, 23-26 Haziran 2001), Ankara, 2003, s. 453-455.
691. Reichl, Karl, “Manas Anlatımlarında Değişken ve Statik Unsurlar (Formül Üslupları)”,
Haz., Emine Gürsoy-Naskali, Bozkırdan Bağımsızlığa Manas, Ankara: Türk Dil Kurumu
Yay., 1995 içinde, s. 48-60.
692. Rısmendiyev, A. A., “Kırgızstandard’ın 70. Yıldönümü”, Standard, C: 36, S: 431, Kasım
1997, s. 78-79.
693. Rudov, Georgiy, “Rusya ve Kırgızistan: Devletlerarası İlişkilerin Dinamiği ve
Perspektifleri”, Avrasya Dosyası, C: 7, S: 4, Kış 2001-2002, s. 205-217.
694. Rywkin, Michael, “Kazakistan ve Kırgızistan-Steplerde Onbeş Ayrı Yer”, TİKA, Kafkasya
ve Orta Asya: Bağımsızlıktan Sonra Geçmiş ve Gelecek Konferansı (25- 27 Mayıs
1995- Ankara), Ankara, 1996 içinde, s. 61-66.
695. Sadıkov, Abdılkadır, “Manas Destanı’nın Değerlendirme ve Yayınlanma Tarihi”, Akt., Roza
Abdykovlova, Manas Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni (Ankara, 21-23
Haziran 1995, Konya, 24-26 Haziran 1995), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1995
içinde, s. 201-203.
696. Sadıkov, Bolot, “Manas Halkın Sözlü Yaratıcılığının Örneği”, Akt., Roza Abdykovlova,
Manas Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni (Ankara, 21-23 Haziran 1995, Konya,
24-26 Haziran 1995), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1995 içinde, s. 205-207.
697. Sadykova, Kamilya, “Alatau’nun Biyolojik Çeşitliliği”, Avrasya Çevre Konferansı
(İstanbul, 19-21 Ekim 1999), Ankara: Türkiye Çevre Vakfı Yay., 2000 içinde, s. 33-41.
698. Sağol, Gülden, “Destanlarda Evlilik”, Yeni Türkiye, Yıl: 8, S: 45, Mayıs-Haziran 2002, s.
264-288.
699. Sağol, Gülden, “Manas Destanında Evlilik Geleneği”, Haz., Emine Gürsoy-Naskali,
Bozkırdan Bağımsızlığa Manas, Ankara: Türk Dil Kurumu Yay., 1995 içinde, s. 224-233.
700. Sakaoğlu, Saim, “Destan Kahramanlarının Doğuşu: Er Manas ve Anadolu Türklerindeki
Benzerleri”, XII. Türk Tarih Kongresi (Ankara, 12-16 Eylül 1994)-Kongreye Sunulan
Bildiriler II, Ankara: TTK Yay., 1999 içinde, s. 443-453.
701. Sakaoğlu, Saim, “Destan Kahramanlarının Ölümü”, Haz., Emine Gürsoy-Naskali,
Bozkırdan Bağımsızlığa Manas, Ankara: Türk Dil Kurumu Yay., 1995 içinde, s. 202-223.
702. Sakaoğlu, Saim, “Manas Destanı ile Anadolu Destanlarında Kurtarıcı At Motifi”, Haz.,
Ogün Atilla Budak, Manas 1000 Bişkek Bildirileri (26-31 Ağustos 1995), Ankara: Atatürk
Kültür Merkezi Yay., 1997 içinde, s. 165-172.
703. Sakaoğlu, Saim, “Manas Destanı’nda Bir Atasözü ve Bugün de Yaşayan Bir Gelenek”, Manas
Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni (Ankara, 21-23 Haziran 1995, Konya, 24-26
Haziran 1995), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1995 içinde, s. 209-216.
704. Salpiyev, Ş. B.-E. S. Omurzakova, “Girişimciliğin Teşvik Edilmesinde Yatırımların
Önemi”, TİKA, I. Avrasya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Kongresi (Bişkek, 23-26
Haziran 2001), Ankara, 2003, s. 479-484.
705. Saray, Mehmet, “Kırgızistan-Tarih”, İslam Ansiklopedisi, C: 25, Ankara: Türkiye Diyanet
Vakfı, 2002, s. 442-445.
706. Saray, Mehmet, “Tarihi Kaynak Olarak Manas”, Haz., Ogün Atilla Budak, Manas 1000
Bişkek Bildirileri (26-31 Ağustos 1995), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1997
içinde, s. 173-175.
707. Sarbanov, S. T., “Bağımsızlık Döneminde Sanayi”, Haz., Emine Gürsoy Naskali, Bağımsız
Kırgızistan-Düğümler ve Çözümler, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 2001 içinde, s. 238-242.
708. Sawyer, Caroline G., “Er Töştük’te Toplum ve Kozmos”, Çev., Hüseyin Yaltırık, Haz.,
Fikret Türkmen, Manas Destanı Üzerinde İncelemeler (Çeviriler) I, Ankara: Türk Dil
Kurumu Yay., 1995 içinde, s. 267-284.
709. Saydilkanov, Razak, “Türkiye Türkçesi’nde Cengiz Aytmatov”, Türk Dili, S: 522, Haziran
1968, s. 719-722.
KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA (1928-2003)
(TEZLER-KİTAPLAR-MAKALELER)
108
710. Schönig, Claus, “Kırgızca Muamması”, Haz., Emine Gürsoy-Naskali, Bozkırdan
Bağımsızlığa Manas, Ankara: Türk Dil Kurumu Yay., 1995 içinde, s. 125-127.
711. Sekimov, Askerbek, “Manas Destanı ve Sinema Sanatı”, Akt., Doğan Gürpınar,
Anayurttan Atayurda Türk Dünyası, Yıl: 3, S: 9, Ağustos 1995, s. 45-51.
712. Sepetçioğlu, Mustafa Necati, “Yoldaşım Cengiz Aytmatov”, Doğumunun 70. Yıl
Dönümünde Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-10 Aralık 1998) Bildirileri,
Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 195-200.
713. Sertkaya, Osman Fikri, “Manas Destanı ile Eski Kırgız Yazıtlarının Karşılaştırılması”, Manas
Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni (Ankara, 21-23 Haziran 1995, Konya, 24-26
Haziran 1995), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1995 içinde, s. 217-223.
714. Sertkaya, Osman Fikri, “Manas Eposunun Kelip Çıgışı Cönündö”, Haz., Ogün Atilla Budak,
Manas 1000 Bişkek Bildirileri (26-31 Ağustos 1995), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi
Yay., 1997 içinde, s. 177-184.
715. Seyidoğlu, Halil, “Kırgızistan Hakkında Ekonomik Gözlem ve İzlenimler”, Türk Dünyası
Tarih Dergisi, S: 136, Nisan 1998, s. 28-31.
716. Seyitoğlu, Bilge, “Manas Destanında Giriş Merasimleri”, Haz., Emine Gürsoy-Naskali,
Bozkırdan Bağımsızlığa Manas, Ankara: Türk Dil Kurumu Yay., 1995 içinde, s. 1-8.
717. Seyitoğlu, Bilge, “Manas Destanının Epizotları”, Haz., Emine Gürsoy-Naskali, Bozkırdan
Bağımsızlığa Manas, Ankara: Türk Dil Kurumu Yay., 1995 içinde, s. 95-100.
718. Seymen, Mustafa, “Yenisey-Altay Türkleri”, Türk Dünyası Araştırmaları, C: 1, S: 5,
Nisan 1980, s. 5-27.
719. Skobelev, Sergei G. vd., “Arkeolojik Kaynaklara Göre Orta Yenisey Kırgızları”, Türkler,
C: 2, Ankara: Yeni Türkiye Yay., 2002, s. 391-396.
720. Slepçenko, S., “Kırgızistan’da KOBİ Politikasının Oluşturulması”, TİKA, I. Avrasya
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Kongresi (Bişkek, 23-26 Haziran 2001), Ankara,
2003, s. 433-435.
721. Solak, Fahri, “Kırgızistan’da Dış Ticaretin Gelişimi ve Türkiye ile İlişkiler”, Türkler, C:
19, Ankara: Yeni Türkiye Yay., 2002, s. 566-577.
722. Solak, Fahri, “Orta Asya Cumhuriyetlerinin Sosyo-Ekonomik Yapıları”, Yeniden
Yapılanma Sürecinde Türk Cumhuriyetleri ve İslam Ülkelerinin Sosyo-Ekonomik
Yapıları ve Türkiye İle İlişkileri, İstanbul: M.Ü. Yay, 1998 içinde, s. 283-339.
723. Solak, Fahri, “Türkiye ile Orta Asya Cumhuriyetleri Arasındaki Dış Ticaretin Gelişimi”,
Çerçeve, Yıl: 10, S: 28, Ekim 2002, s. 56-65.
724. Soltan, Elnur, “Rusya ve Kırgızistan: Asimetrik İlişkilerin Sürekliliği”, Avrasya Dosyası,
C: 7, S: 4, Kış 2001-2002, s. 177-204.
725. Soucek, Svat, “Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Milli Renk ve İkidillilik”, Çev., Orhan
Söylemez, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, S: 10, Aralık 1996, s. 7-40.
726. Söylemez, Orhan, “Aytmatov’un Kassandra Damgası ve Düşündürdükleri”, Atatürk
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S: 9, 1998, s. 229-256.
727. Söylemez, Orhan, “Cengiz Aytmatov’un Romanlarındaki Masal Unsurları Üzerine Bir
Deneme”, Erciyes, S: 187, Temmuz 1993, s. 6-10.
728. Söylemez, Orhan, “Cengiz Aytmatov’un Son Eseri Dişi Kurdun Rüyaları ve Sovyetler
Birliği’nin Çöküşünü Hazırlayan Sebepler”, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, S: 1,
Haziran 1995, s. 84-93.
729. Söylemez, Orhan, “Sovyetler Birliği’nin Çöküşünü Hazırlayan Sebepler ve Dişi Kurdun
Rüyaları”, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı, S: 1, Haziran 1995, s. 84-93.
730. Söylemez, Orhan, “Türkiye’de Cengiz Aytmatov’u Anlamak”, Türk Kültürü İncelemeleri
Dergisi, S: 2, İstanbul 2000, s. 191-208.
731. Subaşı, Asuman, “Türkiye’de Manas Çalışmaları”, Türk Edebiyatı, S: 264, Ekim 1995, s.
44-45.
732. Sultanova, M. M., “Tacikistan Cumhuriyeti’nde Ekonomik Entegrasyonun Güçlendirilmesi
SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
109
Sorunları”, TİKA, I. Avrasya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Kongresi (Bişkek, 23-26
Haziran 2001), Ankara, 2003, s. 473.
733. Sungur, Nesrin, “Yeniden Yapılanma Sürecinde Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Geçiş
Dönemi Sorunları”, Derl., Büşra Ersanlı Behar, Bağımsızlığın İlk Yılları (Azerbaycan,
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan), Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.,
1994 içinde, s. 221-241.
734. Süleymankul, Koçkunov Aydarbek, “Kırgız Halkı ve Geleneksel Kültürleri”, Türkler, C:
19, Ankara: Yeni Türkiye Yay., 2002, s. 544-550.
735. Şahanov, Muhtar, “Bir Filozof, Bir Lirik, Bir Aksiyon Adamı Cengiz Aytmatov”, Akt., K.
Kulamşayev, Doğumunun 70. Yıl Dönümünde Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-
10 Aralık 1998) Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 201-202.
736. Şahin, Erdal, “Türk Cumhuriyetleri’nde Latin Alfabesine Geçiş Çalışmaları ve Sonuçlar”,
Haz., Emine Gürsoy-Naskali, Erdal Şahin, Bağımsızlıklarının 10. Yılında Türk
Cumhuriyetleri, Haarlem: Türkistan ve Azerbaycan Araştırma Merkezi (SOTA) Yay.,
2002 içinde, s. 63-69.
737. Şahin, Erdal-Zekeriya Başarslan, “Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinin Milli Marşları”, Haz.,
Emine
Gürsoy-Naskali,
Erdal Şahin, Bağımsızlıklarının
10.
Yılında
Türk
Cumhuriyetleri, Haarlem: Türkistan ve Azerbaycan Araştırma Merkezi (SOTA) Yay.,
2002 içinde, s. 105-116.
738. Şahin, İbrahim, “Onlar da İnsandı’da ve Dişi Kurdun Rüyaları’nda İnsan ve Mekan”,
Doğumunun 70. Yıl Dönümünde Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-10 Aralık
1998) Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 203-208.
739. Şakeeva, Çınar, “Manas Destanı’ndaki İnsan Davranışının Psikolojik Analizi”, Akt., Roza
Abdykovlova, Manas Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni (Ankara, 21-23
Haziran 1995, Konya, 24-26 Haziran 1995), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1995
içinde, s. 225-231.
740. Şemsiyev, Bektaş, “Sosyalizm Sonrası Kırgız Edebiyatı: Kriz mi, Rönesans mı?”, Çev.,
Orhan Söylemez, Türk Kültürü İncelemeleri, S: 3, 2000, s. 327-333.
741. Şen, Mesut, “Milli Mücadelemizi Anlatan Bir Kırgız Şiiri”, Haz., Emine Gürsoy Naskali,
Bağımsız Kırgızistan-Düğümler ve Çözümler, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 2001
içinde, s. 133-140.
742. Şeriyev, Abdıgani, “Manas Destanı ve Türk Edebiyatı”, II. Türk Dünyası Yazarlar
Kurultayı (8-10 Aralık 1994)-Bildiriler, Haz., Zeki Gürel-H. Avni Yüksel, İstanbul:
İLESAM Yay., 1998, s. 408-410.
743. Tamir, Ferhat, “Prof. Abdülkadir İnan’ın Manas Destanı Üzerine Tahlilleri”, Manas
Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni (Ankara, 21-23 Haziran 1995, Konya, 24-
26 Haziran 1995), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1995 içinde, s. 233-239.
744. Taşağıl, Ahmet, “Çin Kaynaklarına Göre 840 Yılından Önce Kırgızlar”, Türklük
Araştırmaları Dergisi, S: 8, Yıl: 1997, s. 495-510.
745. Tekin, Talat, “Çıngız Aytmatov’un Yapıtlarında Şiirsel Anlatım ve Bunun Çevirilere
Yansıması”, Littera Edebiyat Yazıları, S: 5, 1994, s. 18-25.
746. Tenişev, E. R., “Kırgızların ve Kırgızcanın Kökeni Sorunu Üzerine”, Çev., Caştegin
Turgunbayev, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, S: 11, Şubat 1997, s. 56-71.
747. Tıbıkova, Aleksandra, “Manas Destanı ile Altay Destanlarının Dilindeki Ortak Yönler”,
Haz., Emine Gürsoy-Naskali, Bozkırdan Bağımsızlığa Manas, Ankara: Türk Dil Kurumu
Yay., 1995 içinde, s. 101-109.
748. Togan, İsenbüke, “Kanıkey’in Düğünü: Kadın Tarihi Açısından Bir Değerlendirmenin
Manas Varyantları ve Dede Korkut Hakkında Düşündürdükleri”, Haz., Ogün Atilla Budak,
Manas 1000 Bişkek Bildirileri (26-31 Ağustos 1995), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi
Yay., 1997 içinde, s. 187-223.
749. Toktomamatov, K. Ş.-R. Egenberdiyev, “Kurmanbek (Tarihi Gerçeklere Dayalı Destan)”,
Türk Dünyası Tarih Dergisi, S: 171, Mart 2001, s. 60-63.
KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA (1928-2003)
(TEZLER-KİTAPLAR-MAKALELER)
110
750. Topaloğlu, Sıddık, “Geçiş Ekonomilerinde Çalışma Hayatının Sorunları ve Çözüm
Önerileri: Kırgızistan Örneği”, Küreselleşme ve Geçiş Ekonomileri Uluslararası
Sempozyumu (Bişkek, 2-4 Mayıs 2002), Bişkek: Manas Üniversitesi Yay., 2002 içinde, s.
65-85.
751. Tourdaliyev, Mira, “Kırgız Folklorunda Novruz”, Uluslararası Nevruz Sempozyumu (21-
23 Mart 2000) Bildirileri, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 2000, s. 159-164.
752. Toygar, Kamil, “Manasçı Yusuf Mamay”, Türk Folkloru Dergisi, S: 89, 1986, s. 23.
753. Tural, Güzin, “Çora Batır Destanı’nın Kırım Varyantları ile Manas Destanı Arasındaki
Benzerlikler”, Manas Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni (Ankara, 21-23
Haziran 1995, Konya, 24-26 Haziran 1995), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1995
içinde, s. 241-257.
754. Tural, Güzin, “Manas Destanı’nda ve Türkiye Türkçesinde Kullanılan Ortak Kelimeler”,
Haz., Ogün Atilla Budak, Manas 1000 Bişkek Bildirileri (26-31 Ağustos 1995), Ankara:
Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1997 içinde, s. 231-240.
755. Tural, Sadık, “Manas Destanı Konusunda Neler Yapılmalıdır?”, Haz., Ogün Atilla Budak,
Manas 1000 Bişkek Bildirileri (26-31 Ağustos 1995), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi
Yay., 1997 içinde, s. 299-303.
756. Turgunbayev, Caştegin, “Kırgız Türkçesindeki –Gan/ -Gon Sıfat-Fiil Ekinin İşlevleri ve
Türkiye Türkçesindeki Karşılıkları”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, S: 9, Bahar
2000, s. 271-287.
757. Turgunbayev, Caştegin, “Kırgızlarda Nevruz Bayramı”, Türk Kültürü, C: 36, S: 419, Mart
1998, s. 167-170.
758. Tüğen, Kamil, “Kırgızistan’da Kamu Harcamaları ve Gelir Sistemi”, Küreselleşme ve
Geçiş Ekonomileri Uluslararası Sempozyumu (Bişkek, 2-4 Mayıs 2002), Bişkek: Manas
Üniversitesi Yay., 2002 içinde, s. 195-207.
759. Türkmen, Fikret, “Manas Destanı Hakkında”, Haz., Fikret Türkmen, Manas Destanı
Üzerinde İncelemeler (Çeviriler) I, Ankara: Türk Dil Kurumu Yay., 1995 içinde, s. 1-5.
760. Türkmen, Fikret, “Manas Destanı ve Anadolu Halk Edebiyatı”, Haz., Emine Gürsoy-
Naskali, Bozkırdan Bağımsızlığa Manas, Ankara: Türk Dil Kurumu Yay., 1995 içinde, s.
110-115.
761. Türkmen, Fikret, “Manas Destanı ve Anadolu Halk Hikayeleri”, Haz., Ogün Atilla Budak,
Manas 1000 Bişkek Bildirileri (26-31 Ağustos 1995), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi
Yay., 1997 içinde, s. 241-251.
762. Türkmen, Fikret, “Manas Destanı ve Anadolu’daki Bazı Adet ve İnanmalarla İlişkisi”, Manas
Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni (Ankara, 21-23 Haziran 1995, Konya, 24-26
Haziran 1995), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1995 içinde, s. 259-267.
763. TÜRKSAM (Haz.), “Kırgızistan’da Toplumlararası Etnik İlişkiler”, Belgelerle Türk Tarihi
Dergisi, S: 24, Ocak 1999, s. 89-96.
764. Ubukeyev, Melis, “Manas Destanı Bir Milli Sembol”, Haz., Emine Gürsoy Naskali,
Bağımsız Kırgızistan-Düğümler ve Çözümler, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 2001
içinde, s. 73-87.
765. Ukubayeva, Layli, “Kırgız Edebiyatı 1980-1990 Yılları”, Haz., Emine Gürsoy Naskali,
Bağımsız Kırgızistan-Düğümler ve Çözümler, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 2001
içinde, s. 61-72.
766. Ükübayeva, L., “Manas Destanı Hakkında Cengiz Aytmatov’un Estetik Düşüncesi”, Haz.,
Ogün Atilla Budak, Manas 1000 Bişkek Bildirileri (26-31 Ağustos 1995), Ankara: Atatürk
Kültür Merkezi Yay., 1997 içinde, s. 253-258.
767. Ünal, Serap, “Bir Türk Kültür Mirası ‘Manas’ın Yollarında”, Haz., Ogün Atilla Budak, Manas
1000 Bişkek Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1997 içinde, s. 31-43.
768. Ünal, Serap, “Manas Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni”, Anayurttan Atayurda
Türk Dünyası, S: 9, Ağustos 1995, s. 94-95.
769.
Vasilyev, Dimitri, “Manas’ı ve Göktürk Yazıtlarında Anılan
Askerlerin Savaş
SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
111
Kahramanlıkları”, Manas Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni (Ankara,
21-23 Haziran 1995, Konya, 24-26 Haziran 1995), Ankara: Atatürk Kültür
Merkezi Yay., 1995 içinde, s. 269.
770. Vyaçeslav, Şapavalov, “Egemen Kırgızistan’ın Çağdaş Edebiyatındaki Hoca Nasreddin’in
Adetleri”, Haz., Alev Kahya Birgül, Uluslararası Nasreddin Hoca Bilgi Şöleni –
Sempozyumu (İzmir, 24-27 Aralık 1996) Bildirileri, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 1997
içinde, s. 175-177.
771. Yaman, Ertuğrul-Bektaş Şemsiyev, “Manas Destanı Üzerine Düşünceler”, Anayurttan
Atayurda Türk Dünyası, Yıl: 3, S: 9, Ağustos 1995, s. 4-9.
772. Yaman, Şahin, “Türk Cumhuriyetleri’nde Ekonomik Reformların 10 Yılı”, Dış Ticaret
Dergisi, Özel Sayı, Ocak 2002, s. 263-301.
773. Yardımcı, Mehmet, “Manas Destanı’nda Geçen Halk Kültürü Değerlerinin Günümüzdeki
İzleri”, Anayurttan Atayurda Türk Dünyası, Yıl: 3, S: 9, Ağustos 1995, s. 56-62.
774. Yazıcı, Olcay, “Yüzyılın Yazarı Cengiz Aytmatov”, Türk Edebiyatı, S: 345, Temmuz
2002, 40-42.
775. Yetimoğlu, Pınar, “Kırgız Resim ve Heykel Sanatının Gelişimi”, Anayurttan Atayurda
Türk Dünyası, Yıl: 2, S: 5, Ocak 1994, s. 31-34.
776. Yıldırım, Hüsamettin, “Kırgızistan Cumhuriyeti’nin Nüfus ve Etnik Yapısı”, Silahlı
Kuvvetler Dergisi, S: 334, 1992, s. 55-72.
777. Yıldırım, Hüsamettin, “Kırgızistan Cumhuriyeti-Devlet ve Hukuk Yapısı”, Stratejik
Etüdler Bülteni, C: 26, S: 87, Eylül 1992, s. 94-102.
778. Yıldız, Naciye, “Cengiz Aytmatov ve Manas Destanı”, Doğumunun 70. Yıl Dönümünde
Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-10 Aralık 1998) Bildirileri, Ankara: Atatürk
Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 213-225.
779. Yıldız, Naciye, “Manas Destanı ve Kırgız Halk Edebiyatı”, Türkler, C: 3, Ankara: Yeni
Türkiye Yay., 2002, s. 547-553.
780. Yıldız, Naciye, “Manas Destanı’nda Aile İçi İlişkiler ve Bunların Dede Korkut Hikayeleri
ile Mukayesesi”, Manas Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni (Ankara, 21-23
Haziran 1995, Konya, 24-26 Haziran 1995), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1995
içinde, s. 271-281.
781. Yıldız, Naciye, “Manas Destanı’nda Sosyal İlişkiler ve Bunların Dede Korkut Hikayeleri ile
Mukayesesi”, Haz., Emine Gürsoy-Naskali, Bozkırdan Bağımsızlığa Manas, Ankara: Türk
Dil Kurumu Yay., 1995 içinde, s. 177-191.
782. Yıldız, Naciye, “Manas Destanı’nda, Oğuz Kağan Destanı’nda ve Dede Korkut Hikayeleri’nde
Yer Alan Benzerlikler”, Haz., Ogün Atilla Budak, Manas 1000 Bişkek Bildirileri (26-31
Ağustos 1995), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1997 içinde, s. 259-271.
783. Yıldız, Naciye, “Oğuz Destanı’na, Manas Destanı’na ve Dede Korkut Hikayelerine
Yansıyan Kahraman Kültür Tipindeki Ortaklıklar”, Manas Destanı ve Etkileri
Uluslararası Bilgi Şöleni (Ankara, 21-23 Haziran 1995, Konya, 24-26 Haziran 1995),
Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1995 içinde, s. 283-295.
784. Yıldız, Naciye, “Türk Dünyasında Destan Kavramı”, Uluslararası Türk Dünyası Halk
Edebiyatı Kurultayı (26-28 Mayıs 2000)-Bildirileri, Haz., İsmet Çetin-Ayşe Yücel,
Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 2002 içinde, s. 725-729.
785. Yıldız, Naciye-Çınıbay Tursunbekov, “Manas Destanı”, Anayurttan Atayurda Türk
Dünyası, Yıl: 3, S: 9, Ağustos 1995, s. 65-81.
786. Yılmaz, Ayşe, “Cengiz Aytmatov’da Eser-Biyografi İlişkisi”, Türk Edebiyatı, C: 26, S:
299, Eylül 1998, s. 48-49.
787. Yılmaz, Hikmet, “Edigey Destanı”, Türklük Bilimi Araştırmaları, S: 9, Sivas 2000, s.
397-400.
788. Yoloğlu, Güllü, “Cengiz Aytmatov’un Yaratıcılığında Şamanizm”, Doğumunun 70. Yıl
Dönümünde Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-10 Aralık 1998) Bildirileri,
Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 227-232.
KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA (1928-2003)
(TEZLER-KİTAPLAR-MAKALELER)
112
789. Yuvalı, Abdülkadir, “Kırgızlar ve Manas Destanı”, Manas Destanı: Manas Destanı’nın
1000. Yıl Paneli, Haz., Abdülkadir Yuvalı, Kayseri: Erciyes Üniversitesi, Türk Dünyası
Araştırmaları Merkezi Yay., 1995 içinde, s. 129-133.
790. Yüce, Mehmet, “Kırgızistan’ın Gelir Dağılımına Genel Bir Bakış”, İş, Güç ve Endüstri
İlişkileri Dergisi, C: 5, S: 1, 2003.
791. Yüce, Nuri, “Manas Destanında İslami Unsurlar”, Haz., Emine Gürsoy-Naskali, Bozkırdan
Bağımsızlığa Manas, Ankara: Türk Dil Kurumu Yay., 1995 içinde, s. 241-255.
792. Yüksel, Zühal, “Kırgız Türkçesinden Manas Destanı’na Akseden Yansılama Kelimelerin
Kırım, Kazan, Başkurt Türkçesindeki Yansılama Kelimelerle Mukayesesi”, Haz., Ogün
Atilla Budak, Manas 1000 Bişkek Bildirileri (26-31 Ağustos 1995), Ankara: Atatürk
Kültür Merkezi Yay., 1997 içinde, s. 289-297.
793. Yüksel, Zühal, “Kırım-Türk Destanlarından Edige ile Manas Destanı’nda Yer Alan Benzer
Unsurlar”, Manas Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni (Ankara, 21-23 Haziran 1995,
Konya, 24-26 Haziran 1995), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1995 içinde, s. 297-313.
794. Zhenhua, Hu, “Çin Halk Cumhuriyeti’nde Kırgız Dili Çalışmaları”, Türk Kültürü, C: 27,
S: 318, Ekim 1989, s. 606-609.
795. Zhenhua, Hu, “Çin’in Hey Long Jiang (Mançurya) Eyaleti Fuyü Nahiyesindeki Kırgızlar ve Dil
Özellikleri”, Çev., Erkin Emet, Anayurttan Atayurda Türk Dünyası, S: 13, 1997, s. 38-44.
796. Zhen-Hua, Hu, “Fu-Yü Kırgızlarının Günlük Hayatta Kullandıkları Bazı Kelimeler”, Çev.,
Hülya Kasapoğlu Çengel, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S: 4, Bişkek, 2002,
s. 186-204.
797. Zhirmonsky, V. M., “Manas Destanı’nı Öğrenmeye Giriş –Düşünceler ve Kanaatler–”, Çev.,
Mustafa Sever, Anayurttan Atayurda Türk Dünyası, Yıl: 8, S: 19, 2000, s. 35-53.
798. Zülfikar, Hamza, “Bişkek’te Uluslararası Manas 1000 Kutlamaları”, Haz., Ogün Atilla
Budak, Manas 1000 Bişkek Bildirileri (26-31 Ağustos 1995), Ankara: Atatürk Kültür
Merkezi Yay., 1997 içinde, s. 281-287.
799. Zülfikar, Hamza, “Manas Destanı’nda Birleşik Fiiller ve Bunların Türkiye Türkçesiyle
Karşılaştırılması”, Haz., Ogün Atilla Budak, Manas 1000 Bişkek Bildirileri (26-31
Ağustos 1995), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1997 içinde, s. 273-279.
800. Zülfikar, Hamza, “Santeks Çalışmalarında Manas Destanı’ndan Yararlanılabilir mi?”, Manas
Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni (Ankara, 21-23 Haziran 1995, Konya, 24-26
Haziran 1995), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1995 içinde, s. 315-320.
YARARLANILAN KAYNAKLAR
A. Bibliyografik Kitap ve Makaleler
Abdülkadiroğlu, Abdülkerim-Cemal Kurnaz (Haz.), Türk Kültürü Bibliyografyası (Yıl: I-
XXVI, S: 1-300, Kasım 1962-Nisan 1988), Ankara: Türk Kültürünü Araştırma
Enstitüsü Yay., 1989, 414 s.
Asiltürk, Baki, “Türk Edebiyatında Gezi Kitapları Bibliyografyası”, Türk Kültürü İncelemeleri
Dergisi, S: 2, İstanbul 2000, s. 209-240.
Atalar, Münir, “A. Ü. İlahiyat Fakültesi Kütüphanesinde Mevcut Bulunanlarla Halen Aynı
Fakültede Yapılmakta Olan Doktora ve Doçentlik Çalışmalarının Listesi”, İslam
Medeniyeti Mecmuası, C: 5, S: 1, Ocak 1981, s. 104-116.
Atalar, Münir, “Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Genel Kitaplığı Yazmalar
Bölümü’nde Mevcut Bulunan Tarih Çalışmalarının Listesi (Doktora ve Doçentlik)”,
Türk Kültürü, S: 249, 1984, s. 74-79.
Atalar, Münir, “İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Genel Kitaplığı’nda Mevcut Bulunan
Tarih Çalışmalarının Listesi (Doktora ve Doçentlik)”, Türk Kültürü, C: 22, S: 257,
Eylül 1984, s. 61-65.
SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
113
Aydemir, Yaşar, “Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Sahasında
1998 Yılına Kadar Tamamlanmış Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri”, Türk Kültürü,
C: 36, S: 428, Aralık 1998, s. 743-760.
Aynur, Hatice, Üniversitelerde Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları (Tezler-Yayınlar-Haberler
2001), İstanbul, 2002, 138 s.
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Türkiye, Türkler ve Türk Dili
Bibliyografyası, Ankara, 1986, 593 s.
Demir, Alpaslan, “Manas Bibliyografyası Denemesi: Türkiye’de Manas Çalışmaları”, Manas
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S: 6, Bişkek, 2003, s. 59-80.
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Dışındaki Türkler Bibliyografyası I-II, Ankara,
1992, 1379 s.
Kavruk, Hasan, “DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tez Çalışmaları III”, Türkoloji Dergisi,
C: 9, No: 1, 1991, s. 235-272.
Koray, Enver (Haz.), Türkiye Tarih Yayınları Bibliyografyası (1729-1950), Ankara: Milli
Eğitim Basımevi, 1952, 548 s.
Koray, Enver (Haz.), Türkiye Tarih Yayınları Bibliyografyası (1729-1955), 2.b., İstanbul:
Maarif Basımevi, 1959, 680 s.
Koray, Enver (Haz.), Türkiye Tarih Yayınları Bibliyografyası II (1955-1968), İstanbul: Milli
Eğitim Basımevi, 1970, 510 s.
Koray, Enver (Haz.), Türkiye Tarih Yayınları Bibliyografyası III (1968-1977), İstanbul: Milli
Eğitim Basımevi, 1985, 690 s.
Koray, Enver (Haz.), Türkiye Tarih Yayınları Bibliyografyası IV (1978-1984), İstanbul: Milli
Eğitim Basımevi, 1987, 418 s.
Kurnaz, Cemal, “Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler (Edebiyat) Fakültesi Türk Dili
ve Edebiyatı Bölümü’nde Yapılan Tez Çalışmaları”, Türk Kültürü, Yıl: 21, S: 243,
1983, s. 487-491.
Önertoy, Olcay, “DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Çalışmaları”, Türkoloji Dergisi, C: 1, S:
1, 1964, s. 149-164.
Öztoprak, Fahrettin, “Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 1-110. Sayılar Fihrist”, Türk Dünyası
Araştırmaları, S: 110, Ekim 1997, s. 241-287.
Öztoprak, Fahrettin, “Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 1-50. Sayılar (Ağustos 1979-Ekim 1987)
Fihrist (Yazarlara Göre)”, Türk Dünyası Araştırmaları, S: 50, Ekim 1987, s. 263-286.
T.C. Devlet Yayınları Bibliyografyası Ocak 1973, C: 3, S: 1, Ankara: Milli Kütüphane Yay., 1973.
Tuncer, Hüseyin, Türk Yurdu Bibliyografyası (1911-1992), İzmir: Akademi Kitabevi Yay.,
1993, 336 s.
Tural, Güzin-Naciye Yıldız, “Manas Destanı Bibliyografyası Üzerine Bir Deneme: Türkiye’deki
Yayınlar”, Haz., Ogün Atilla Budak, Manas 1000 Bişkek Bildirileri (26-31 Ağustos
1995), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1997 içinde, s. 305-319.
Türkoğlu, İsmail, “XX. Yüzyıl Türk Dünyası Tarihi Bibliyografyası”, Türk Dünyası
Araştırmaları, S: 113, Nisan 1998, s. 223-238.
Ülken, Fatih, “Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanesindeki ve Bölüm Arşivindeki Türk
Dili ve Edebiyatı Bölümü Tezleri (1988-1997)”, Türk Dili ve Edebiyatı
Araştırmaları Dergisi, S: 9, 1998, s. 205-266.
Ünver, İsmail, “Türk Dili veEdebiyatıBölümü Çalışmaları”, Türkoloji Dergisi, C:4, S:1, 1972, s. 147-164.
Yetiş, Kazım, “Türkiyat Enstitüsü Kütüphanesindeki Tezlerin Bibliyografyası”, Türk Dili ve
Edebiyatı Dergisi, C: 23’den Ayrı Basım, İstanbul, 1981, s. 265-327.
KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA (1928-2003)
(TEZLER-KİTAPLAR-MAKALELER)
114
B. Katalog ve Dizinler
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Kataloğu 1982-1988, Ankara, 1989, 111 s.
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Kataloğu 1989, Ankara, 1990, 133 s.
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Kataloğu 1990, Ankara, 1991, 114 s.
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Kataloğu 1991, Ankara, 1992, 124 s.
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Kataloğu 1992, Ankara, 1993, 142 s.
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Kataloğu 1993-1994, Ankara, 1996, 317 s.
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Kataloğu 1995-1996, Ankara, 1997, 314 s.
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Kataloğu 1997, Ankara, 1999, 178 s.
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Kataloğu 1998, Ankara, 1999, 216 s.
Bayaz, Ahmet, Türk Dili Dizin I (Cilt: I-X, Sayı: 1-120; Ekim 1951-Eylül 1961), Ankara: TDK
Yay., 1972, 182 s.
Bayaz, Ahmet-İsmet Baydur, Türk Dili Dizin II (Cilt: XI-XXIV, Sayı: 121-240; Ekim 1961-
Eylül 1971), Ankara: TDK Yay., 1974, 192 s.
Bayaz, Ahmet-İsmet Baydur, Türk Dili Dizin III (Cilt: XXV-XLIII, Sayı: 241-360; Ekim
1971-Aralık 1981), Ankara: TDK Yay., 1982, 242 s.
Aksu, Belgin-Canan Selvi, Türk Dili Dizin IV (Cilt: XLIV-1991/II, Sayı: 361-480; Ocak 1982-
Aralık 1991), Ankara: TDK Yay., 1994, 159 s.
Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tez Kataloğu 1982-1997, Adana, 1998, 59.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans ve Doktora Tez Özetleri
1992, İzmir, 1993, 229 s.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans ve Doktora Tez Özetleri
1996, İzmir, 1997, 198 s.
Erzi, Adnan S. (Haz.), Belleten Dizini I (C: I-XXV, S: 1-100), 2.b., Ankara: TTK Yay., 1988, 145 s.
Erzi, Adnan S. (Haz.), Belleten Dizini II (C: XXVI-XXXV, S: 101-140), 2.b., Ankara: TTK
Yay., 1988, 69 s.
Merçil, Erdoğan (Haz.), Belleten Dizini III (C: XXXVI-LI, S: 141-200), Ankara: TTK Yay.,
1994, 92 s.
Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995 Tez Özetleri, Ankara, 1996, 169 s.
Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996 Tez Özetleri, Ankara, 1998, 230 s.
Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997 Tez Özetleri, Ankara, 1998, 222 s.
Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998 Tez Özetleri, Ankara, 1999, 258 s.
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 1982-
1991, İstanbul, 1992, 269 s.
Marmara Üniversitesi 1982-1986 Tez Özetleri, Haz., Mualla Zeren, İstanbul, 1987, 307 s.
Marmara Üniversitesi 1987-1988 Tez Özetleri, Haz., Mualla Zeren, İstanbul, 1990, 267 s.
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimlerde Lisansüstü Tez Çalışmaları, Yüksek Lisans-
Doktora (1982-2002), İstanbul: M.Ü. Sosyal Bilimler Enstirüsü Yay., 2003, 157 s.
Özcan, Abdülkadir, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tezleri (Lisans-
Doktora), İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., 1984, 296 s.
Pehlivanlı, Hamit, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Süreli Yayınları
Makaleler Dizini I, Ankara: Genelkurmay Basımevi, 1992, 489 s.
Şahin, Şamil- Recep Ulusoy (Haz.), Türkiye Üniversiteleri İktisat Tezleri Kataloğu, İstanbul:
Koba Yay. 1994, 698 s.
Toprak, Mehmet (Haz.), Anayurttan Atayurda Türk Dünyası Dergisi Makaleler
Bibliyografyası (1992-2000), Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., ty., 30 s.
Türkiye Bibliyografyası 1940/ II, İstanbul: Maarif Matbaası, 1940, 102 s.
Türkiye Bibliyografyası 1943/ III, İstanbul: Maarif Matbaası, 1943, 97 s.
SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
115
Türkiye Bibliyografyası 1954, Ankara: Milli Kütüphane Yay., 1960, 496 s.
Türkiye Bibliyografyası 1969/ I (Ocak-Şubat-Mart), Yıl: 36, S: 1, Ankara: Milli Kütüphane
Bibliyografya Enstitüsü Yay., 1970, 184 s.
Türkiye Bibliyografyası 1972/ IV (Ekim-Kasım-Aralık), Yıl: 39, S: 4, Ankara: Milli
Kütüphane Bibliyografya Enstitüsü Yay., 1973, 360 s.
Türkiye Bibliyografyası 1978/ IV (Ekim-Kasım-Aralık), C: 45, S: 4, Ankara: Milli Kütüphane
Bibliyografya Enstitüsü Yay., 1979, 188 s.
Türkiye Bibliyografyası 1994/ I-XII, Ankara: Milli Kütüphane Yay., 1998.
Türkiye Bibliyografyası 1995/ I-XII, Ankara: Milli Kütüphane Yay., 1998.
Türkiye Bibliyografyası 1996/ I-XI, Ankara: Milli Kütüphane Yay., 1998.
Türkiye Bibliyografyası 1997/ I-XI, Ankara: Milli Kütüphane Yay., 1998.
Türkiye Bibliyografyası 1997/ I-XII (Yıllık Dizin), Ankara: Milli Kütüphane Yay., 1999.
Türkiye Bibliyografyası 1998/ I-IX, Ankara: Milli Kütüphane Yay., 1999.
Türkiye Makaleler Bibliyografyası 1993/X-XII, Ankara: Milli Kütüphane Başkanlığı Yay., 1998.
Türkiye Makaleler Bibliyografyası 1994/I-XII, Ankara: Milli Kütüphane Başkanlığı Yay., 1998.
Türkiye Makaleler Bibliyografyası 1995/I-XII, Ankara: Milli Kütüphane Başkanlığı Yay., 1998.
Türkiye Makaleler Bibliyografyası 1996/I-XII, Ankara: Milli Kütüphane Başkanlığı Yay., 1999.
Türkiye Makaleler Bibliyografyası 1997/I-XII, Ankara: Milli Kütüphane Başkanlığı Yay., 1999.
Türkiye Makaleler Bibliyografyası 1998/I-XII, Ankara: Milli Kütüphane Başkanlığı Yay., 1999.
Türkiye Makaleler Bibliyografyası 1999/I-III, Ankara: Milli Kütüphane Başkanlığı Yay., 2000.
Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans ve Doktora Tez Özetleri
1998, Bursa, 1999, 108 s.
YÖK, Türkiye Tez Kataloğu 1987-1988, Ankara, 1990.
YÖK, Türkiye Tez Kataloğu 1989, Ankara, 1992.
YÖK, Türkiye Tez Kataloğu 1990, Ankara, 1992.
YÖK, Türkiye Tez Kataloğu 1991, Ankara, 1995.
YÖK, Türkiye Tez Kataloğu 1992, Ankara, 1997.
YÖK, Türkiye Tez Kataloğu 1993, Ankara, 1997.
YÖK, Türkiye Tez Kataloğu 1994, Ankara, 1998.
YÖK, Türkiye Tez Kataloğu 1995, Ankara, 1999.
  • E-Bülten

  • Sözlük

  • Müzik Yayını

    367555 Ziyaretçi